Očekujemo promjene u drugom čitanju zakona o Centru za posebnu skrb

U današnjoj raspravi o prijedlogu Zakona za posebnu skrb, prvo čitanje, u ime Kluba SDSS-a učestvovala je zastupnica Dragana Jeckov.

Prvo čitanje Prijedloga zakona o Centru za posebno skrbništvo, nešto o Centru za posebno skrbništvo koje je osnovan kao što smo imali prilike čuti temeljem Obiteljskog zakona i to kao javna ustanova kojoj je djelatnost zastupanje djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima propisanim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi.

U praksi se pokazalo kako bi se radi učinkovitijeg djelovanja centra ova tematika trebala regulirati posebnim zakonom i što smatram pozitivnim odnosno dodatno proširivanje djelatnosti centra na druge stručne poslove vezane za zastupanje djece i odraslih. S obzirom na važnost i specifičnost obavljanja djelatnosti centra potrebno je ovaj dio posebno zakonom urediti.

Ako pogledamo razvoj instituta posebnog skrbnika za dijete od ’47. godine pa do danas u radu se ukazuje se na ključne promjene ovog instituta koje su se događale pod snažim utjecajem međunarodne zaštite dječjih prava. Institut posebnog skrbnika u hrvatsko zakonodavstvo uveden je kao odgovor na zahtjeve Konvencije UN-a o pravima djeteta. Povodeći se najboljim interesom djeteta odlučeno je da će posebni skrbnik dodijeliti djetetu u svim postupcima u kojima postoji mogućnost kolizije i interesa roditelja odnosno zakonskih zastupnika i interesa djeteta. Posebni skrbnik djeteta pred sudom zastupa najbolji interes i imenuje ga sud ili centar za socijalnu skrb u skladu sa važećim Obiteljskim zakonom. Ovi postupci uključuju privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, oduzimanje pravo na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju u ustanovi socijalne skrbi, rješenju prava na roditeljsku skrb i dr.

Mišljenja sam da svaki prijedlog koji je usmjeren na stručno osnaživanje stručnjaka centra dodatno ojačava zaštitu djece i odraslih u postupcima pred sudovima i drugim tijelima pridajući veći značaj uvažavanju mišljenja tih osoba. Nadalje, smatram da će se uređenjem centra omogućiti nesmetani nastavak djelatnosti odnosno osiguranje djeci i odraslim osobama zastupanje u sudskim postupcima od strane neovisnog tijela kao i kvalitetnija zaštita njihovih prava.

S obzirom na specifičnosti centra i omogućavanje osnivanja podružnica očekujemo da će upravo bolja dostupnost centra osigurati nesmetani rad i unapređenje organizacijskih i stručnih pitanja. Zapravo to je i najvažniji ovog zakona i upravo se u ovom dijelu očekuju najveće i najznačajnije promjene.

Djelatnost Centra za posebno skrbništvo se na temelju javnih ovlasti bavi zastupanjem djece u postupcima pred sudovima i drugim tijelima u postupku osporavanja majčinstva i očinstva, u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s djetetom, u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda. U postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje kada postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između djece kada ista osoba nad njime ostvaruje roditeljsku skrb, dijete stranog državljanina ili dijete bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskog zastupnika zatekne na teritoriju RH i u drugim slučajevima ako je potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta.

Centar na temelju javnih ovlasti zastupa i odrasle osobe za koje je podnesen prijedlog za lišenje poslove sposobnosti koje najmanje 3 mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika u stvarima u kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakonika štićenika koji postoji, u slučajevima kada postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskog srodnika odnosno bračnog druga skrbnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova štićenika u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kada imaju istog skrbnika.

Iz izvješća pravobraniteljice za djecu razvidno je da se Centar za posebno skrbništvo susreće sa nizom izazova kao i većina centara za socijalnu skrb. Među njima je naravno najistaknutiji nerazmjer potreba i dostupnih resursa. Kao problem u radu ističe se nedovoljan broj posebnih skrbnika s obzirom na broj slučajeva u kojima djeca treba, trebaju zastupati posebni skrbnik. Zatim veličina teritorija koji pokriva i dislociranost pojedinih sudova te nedostatak financijskih i materijalnih sredstava. Osobito više puta ovdje spominjanih službenih automobila koji su im nedovoljni za obavljanje djelatnosti.

Posebni skrbni su zbog tog povremeno u nemogućnosti prisustvovati ročištima te tada dolazi ili do odgode ročišta što dovodi do produljenja trajanja postupka ili se zbog toga što suci ne žele odgoditi ročišće ponekad donose odluke na temelju stanja spisa omogućujući tako djetetu da bude aktivna stranka u postupku i ostvari, onemogućuju tako djetetu da bude aktivna stranka u postupku i ostvari svoje pravo na sudjelovanje.     S obzirom na uočene probleme, pravobraniteljica je Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uputila i preporuku.

Nekoliko važnih stvari i nekoliko važnih brojeva je potrebno ovdje istaknuti, a to je da je u 2018. godini 4.468 predmeta se odnosilo na djecu, a 2.620 predmeta na odrasle osobe. Važno je reći da se ove brojke povećavaju iz godine u godinu odnosno na 2014. godinu taj pomak je i povećanje zaista značajno.

Imali smo prilike u pripremama za donošenje ovog zakona vidjeti da, da na tim poslovima radi 17 diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, 4 administratora i 1 ravnatelj. Znači kada se to malo, kada se podijeli brojka predmeta sa 17 diplomiranih pravnika sa položenim ispitom dolazi se do broja da otprilike na svakog pravnika u toku godine, svaki pravnik ima više od 417 pojedinačnih slučajeva odnosno sporova. To je zaista veoma obiman i veoma kompleksan posao koji je zaista u najvećoj mjeri i vrlo stresan.

Sve to treba imati u vidu kada se, kada je ovaj zakon predložen i kada se o njemu odlučuje i svakako treba utjecati na zapošljavanje većeg broja pravnika sa položenim pravosudnim ispitom.

Ono što je meni u pripremama za ovo izlaganje zaista zasmetalo je činjenica što upravo ovim diplomiranim pravnicima sa pravosudnim ispitom možda prije svega nije osigurana pomoć, a njima je ta pomoć najpotrebnija. Jedan od načina da im se osigura pomoć i podrška, osim administratora svakako bi bila i dobrodošla vježbenička odnosno pripravnička pomoć, o tome treba razmisliti u, i možda uzeti to u obzir u drugom čitanju jer bi ovakvi stručnjaci kada uz sebe imaju nekog koji će im ponekad završiti i neke administrativne i lakše poslove, sigurno da će kroz godinu ili dvije, zavisno da li je u pitanju vježbenički ili pripravnički staž, sigurno da će steći i određena znanja i iskustva koja će mu pomoći u daljem radu odnosno usuđujem se reći da bi na neki način već možda imali pripremljene, možda i pripremljene ljude koji bi se sutra bavili istim poslom kao i njihovi mentori.

Pozivam vas da se o ovome razmisli uz, eventualno uzme u obzir u drugom čitanju.

Dosadašnjom analizom rada Centra za posebno skrbništvo ustanovljeno je da je nužno statutom uvesti dodatne dislocirane jedinice Centra za posebno skrbništvo čime bi se omogućila kvaliteta i brzina postupanja, nastavak edukacije posebnih skrbnika u razvijanju kompetencija kao i supervizija, kao pomoć posebnim skrbnicima jer je nezamislivo radi bez nje zbog visoke razine stresa u obavljanju svakodnevnih poslova.

Još nešto što je, što smatram svakako da radi osnovnog, osnovne, najvažnijeg zapravo detalja ovog prijedloga zakona jeste Članak 18. odnosno stručni radnici. Prethodno sam rekla da smatram da svakako treba raditi na povećanju broja pravnika odnosno osiguranja većeg broja tih radnih mjesta. Tako da sam mišljenja da centar treba imati psihologe ili defektologe, pedagoge kao stručne radnike, ali ali samo kao pomoćno tijelo skrbniku radi stručne pomoći prilikom provođenja razgovora s maloljetnim djetetom. Također, nešto što treba o čemu treba otvoreno govoriti, ja bih jako voljela da čujem vaš stav, u vašem eventualnom završnom izlaganju, uvažena državna tajnice, to je da u javnoj raspravi, ovaj zakonski prijedlog imao je ukupno 55 komentara, od čega je 47 dao Centar za posebno skrbništvo. 26 komentara, prijedloga nije prihvaćeno, 7 je djelomično prihvaćeno, 4 su primljena na znanje i 10 je prihvaćeno. Iz toga se zaključuje da ovaj zakonski prijedlog je pripremljen na način da nisu baš uvažene sugestije onih koji taj posao najkonkretnije i najdirektnije rade. O tome, znate, to je vrlo indikativno i o tome treba voditi računa, ima se prostora da se ovaj zakonski prijedlog promijeni, doradi, promijeni i učini boljim. Ovaj centar nama nešto poručuje, a mi ignoriramo kroz 26 neprihvaćenih prijedloga, ignoriramo njegove zahtjeve.

Pitam se koga trebamo slušati ako ne one koji su najdirektnije u to uključeni. Mi moramo saslušati što nam oni poručuju, o tome razmisliti i uskladiti sa ovim zakonskim prijedlogom, imamo prostora u drugom čitanju. Pozivam vas da uzmete sve ove navode i prethodnica koje su govorile o ovom pitanju, uvijek je, naravno interesantno da o ovim temama govore žene i ovaj put to ističem, rijetko koji kolega se uključuje, ako baš nije iz struke, ali svakako da u drugom čitanju treba uvažiti one koji su najstručnije i najdirektnije uključeni u ovaj posao. Osigurati osnivanje podružnica uz zapošljavanje ljudi koji će raditi po predmetima, a koji će stručnu pomoć dobivati od centara za socijalnu skrb, gdje postoje najkompetentniji ljudi koji će sigurno pomoći pravnicima u, tijekom postupka i na samoj završnici tog postupka.

Klub zastupnika SDSS-a će uzeti u obzir sve ovo što smo imali priliku vidjeti i u javnoj raspravi i ono što će svakako biti, očekujemo promjene u drugom čitanju ovog zakona.