Danas su zastupnici Kluba SDSS održali sastanak sa ministrom graditeljstva Lovrom Kuščevićem. Tema sastanka bila je kapitalne pomoći općinama i gradovima za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva vezano za kriterije i način bodovanja infrastrukturnih projekata.

Budući da su općine I. i II. skupine indeksa razvijenosti najnerazvijenije, Klub zastupnika SDSS-a zahtjevao je da iste imaju posebno viđenje položaja prema načinu bodovanja i  kriterijima indexa razvijenosti, ali i stupnja razvijenosti komunalne infrastrukture  (stanje opreme za održavanje komunalne infrastrukture, stanje cesta, rasvjete itd u odnosu na optimalno potrebno), kako bi se izbjegao rizik nepovoljnog bodovanja.

Ministar je rekao da je za ovaj program osigurano 40 mil. kuna i to od sredstava prikupljenih od legalizacije u proračunu RH. Istaknuo je da je cilj ovog programa izjednačavanje komunalnih standarda u jedinicama lokalne samoupave stoga će se voditi računa o najnerazvijenijim općinama pri bodovanju. Takođe je predviđen veći postotak sufinanciranja projekta od strane ministarstva za I. i II. skupinu indexa razvijenosti (I. skupina 80%, II. skupina 70%).

Slađana BOŽIĆ