Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama ( „Narodne novine“ br. 76/93, 111/96,
164/98 i 36/01.), u cilju ostvarivanja bitnih i sveobuhvatnih promjena Statuta usvojenoga na
osnivačkoj Skupštini Samostalne demokratske srpske stranke, održanoj 05.03.1997. godine, na
zasjedanju IV izborne Skupštine Samostalne demokratske srpske stranke, održane dana
15.03.2009. godine, donosi se
S T A T U T
SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i znak Stranke, njezino predstavljanje i
zastupanje, ciljevi i način djelovanja, članstvo i oblici organiziranja, organi Stranke, način njihovog
izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja, sredstva za rad, prestanak Stranke i
postupak s imovinom u slučaju njezinoga prestanka.
Članak 2.
Samostalna demokratska srpska stranka ( u daljem tekstu: Stranka ) je politička stranka,
osnovana i usmjerena na stvaranje i oblikovanje političke volje, te političko djelovanje građana, radi
ostvarivanja i zaštite njihovih ljudskih, političkih, nacionalnih, kulturnih, ekonomskih, socijalnih i
drugih interesa i ciljeva.
Članak 3.
Puni naziv Stranke je: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
Skraćeni naziv Stranke je: SDSS.
Puni naziv i skraćeni naziv Stranke će se koristiti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Stranka će koristiti puni i skraćeni naziv i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu:
Самостална демократска српска странка – СДСС, tako da naziv na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu bude na prvom mjestu.
Puni i skraćeni naziv Stranke na engleskom jeziku je: Independent Democratic Serb Party –
IDSP.
O promjeni naziva Stranke, na prijedlog Glavnog odbora, odluku donosi Glavna skupština
Stranke većinom glasova svih članova.

Članak 4.
Stranka djeluje na čitavom području Republike Hrvatske, te u inozemstvu ako to nije
suprotno pravnom poretku dotične zemlje.
Sjedište Stranke je u Vukovaru, Trg drvena pijaca 28.
Članak 5.
Stranka je pravna osoba i za svoje obaveze odgovara svojom imovinom.
Organizacijski oblici Stranke nemaju svojstvo pravne osobe.
Stranku predstavlja i zastupa predsjednik Stranke.
Prema odluci Glavnog odbora Stranke, pored predsjednika Stranke, Stranku može
predstavljati i zastupati potpredsjednik Stranke ili predsjednik Izvršnog odbora Stranke.
U okviru prava i ovlaštenja organizacijskih oblika Stranke, pojedini organizacijski oblik
Stranke predstavlja njezin predsjednik.

Članak 6.
Stranka ima svoj znak.
Znak Stranke je u obliku pravokutnika, sa vanjskim stranicama crvene boje i unutarnjim
stranicama plave boje, koje se međusobno dodiruju, u kojemu je na bijeloj podlozi stilizirano
osjenčano slovo “S”, sa gornjim dijelom crvene boje i donjim dijelom tamnoplave boje. Ispod
stiliziranog slova “S” ispisan je skraćeni naziv Stranke latiničnim pismom, slovima crvene boje,
koji nasjeda na skraćeni naziv Stranke ispisan ćiriličnim pismom, slovima tamnoplave boje.
U komunikacijama i političkom marketingu može se koristiti i znak Stranke sa skraćenim
nazivom Stranke ispisanim latiničnim i ćiriličnim pismom, na prethodno opisan način, postavljenim
desno od stiliziranog slova “S”.
Članak 7.
Stranka ima svoju zastavu.
Zastava Stranke je pravokutnog oblika svjetloplave boje. Odnos širine i dužine zastave je 1 :
2. Na zastavi sa prednje strane, u gornjem lijevom kutu nalazi se znak Stranke, a paralelno sa
desnom bočnom stranom je puni naziv Stranke ispisan latiničnim pismom crvene boje, ispod
kojega je puni naziv Stranke ispisan ćiriličnim pismom tamnoplave boje, koji se međusobno
dodiruju.
Članak 8.
Stranka može imati himnu.
Odluku o himni Stranke donosi Glavni odbor Stranke.
Himna Stranke se izvodi nakon hrvatske himne i himne srpske nacionalne manjine, na
početku održavanja sjednice Glavne skupštine Stranke.
Himna Stranke se može izvoditi i samostalno na stranačkim skupovima i drugim svečanim
prilikama.
Članak 9.
Stranka ima svoj pečat.
Pečat Stranke je okrugao, promjera 30 milimetara. U sredini pečata nalazi se znak Stranke, a
u gornjem dijelu iznad znaka Stranke, polukružno latiničnim pismo ispisan je puni naziv Stranke, a
ispod njega naziv organa i sjedište Stranke. U donjem dijelu ispod znaka Stranke, polukružno
ćiriličnim pismom ispisan je puni naziv Stranke, a iznad njega je naziv organa i sjedište Stranke.
Pečat mogu imati i organizacijski oblici Stranka, promjera 35 milimetara, koji uz puni naziv
Stranke sadrži i naziv organizacijskog oblika Stranke ispisan latiničkim pismom, a ispod toga su isti
nazivi ispisani ćiriličnim pismom.

Članak 10.
Rad Stranke i njenih organa je javan.
Javnost rada se ostvaruje obavještavanjem članstva i javnosti, objavljivanjem priopćenja,
putem internetske stranice Stranke, konferencija za tisak i prisustvom predstavnika javnog
informiranja na sjednicama i skupovima Stranke.
Izuzetno, javnost u radu pojedinih organa Stranke može se isključiti, ako se o tome
prethodno donese odluka, kada se raspravlja o unutarnjim odnosima u Stranci ili to zahtijevaju
drugi važni interesi Stranke.
Za ostvarivanje načela javnosti brine se predsjednik Stranke ili predsjednik pojedinog
organa Stranke ili druga osoba, koju ovlasti predsjednik Stranke.
II CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA
Članak 11.
Ciljevi Stranke su: sloboda, ravnopravnost i jednakost svih građana pred zakonom, razvitak
demokratskih odnosa, vladavina prava i razvitak pravne i socijalne države, što su pretpostavke za
ostvarivanje i zaštitu ljudskih, političkih, nacionalnih, kulturnih, ekonomskih, socijalnih i drugih
prava građana.
Radi ostvarivanja ciljeva iz prethodnog stavka ovoga članka, Stranka će djelovati na
oblikovanju političke volje građana , objedinjavati i usmjeravati ih za sudjelovanje u radu svih
predstavničkih i drugih organa državne vlasti, organa područne (regionalne) i lokalne samouprave.
U skladu sa postavljenim ciljevima i zadacima iz stavka 1. ovoga članka, Stranka će se
posebno zalagati za ostvarivanje prava i interesa pripadnika srpske nacionalne manjine i insistirati
da njihov obim i standardi budu u skladu s međunarodnim aktima i propisima Republike Hrvatske o
ljudskim, političkim, građanskim, manjinskim i drugim pravima građana i nacionalnih manjina.
Članak 12.
Stranka djeluje preko organa Stranke i organa organizacijskih oblika Stranke organiziranih
prema teritorijalnom načelu, neposrednom aktivnošću svojih članova, kroz različite metode utjecaja
na javno mišljenje, suradnjom sa drugim političkim strankama i nevladinim organizacijama, te na
druge načine uobičajene u demokratskim društvima.
Stranka može stupati u koalicije i druge oblike suradnje s drugim političkim strankama, te
ostvarivati međunarodnu suradnju i učlanjivati se u međunarodna udruženja srodnih stranaka, na
temelju odluka nadležnih organa Stranke, a u skladu s međunarodnim aktima i propisima Republike
Hrvatske.
Članak 13.
Stranka može ostvarivati posebnu suradnju sa Srbima u drugim državama, radi ostvarivanja
nacionalnih, kulturnih i drugih manjinskih prava srpske nacionalne manjine, u skladu s
međunarodnim aktima i propisima Republike Hrvatske.
III ČLANSTVO
Članak 14.
Članstvo u Stranci može biti redovno, dobrotvorno i počasno.
Član Stranke može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba, pod uvjetima
utvrđenim ovim Statutom.
Članak 15.
Redovan član Stanke može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, koja potpiše
pristupnicu i svojom izjavom potvrdi da prihvata programske ciljeve i Statut Stranke.
Izvršni odbor osnovnog organizacijskog oblika Stranke, kojemu član Stranke pripada prema
mjestu njegovog prebivališta, može osporiti njegovo članstvo, u roku od 30 dana od potpisivanja
pristupnice.
Redovni član Stranke može postati i osoba u čijem mjestu stanovanja nije osnovan osnovni
organizacijski oblik Stranke, a u tom slučaju članstvo može osporiti Izvršni odbor Stranke.
Ukoliko nadležni organ ospori članstvo u Stranci, konačnu odluku o članstvu donosi
Predsjedništvo Stranke, u daljnjem roku od 30 dana. Ukoliko Predsedništvo Stranke ne donese
odluku u propisanom roku, smatraće se da je nastupilo punopravno članstvo u Stranci.
Članak 16.
Redovan član Stranke ne može u isto vrijeme biti član druge političke stranke registrirane u
Republici Hrvatskoj.
Redovan član Stranke upisuje se u Registar članova Stranke i dobiva iskaznicu člana
Stranke.
Glavni odbor Stranke posebnom odlukom uredit će način vođenja Registra članova Stranke.

Članak 17.
Redovan član Stranke pripada jednom od osnovnih organizacijskih oblika Stranke, prema
mjestu prebivališta, u kome ostvaruje prava i dužnosti člana Stranke.
Ukoliko u mjestu njegovog prebivališta nije osnovan osnovni organizacijski oblik Stranke,
redovan član Stranke se prijavljuje u teritorijalno najbliži osnovni organizacijski oblik Stranke.
U slučaju promjene mjesta prebivališta redovni član Stranke se odjavljuje iz dosadašnjeg
osnovnog organizacijskog oblika Stranke i nakon prijave promjene u Registru članova Stranke
prijavljuje se u pripadajući osnovni organizacijski oblik Stranke i uključuje se u njegov rad.
Članak 18.

Redovni član Stranke ima slijedeća prava i obaveze:
– da provodi Program Stranke i da postupa u skladu s odredbama ovog Statuta, drugih općih
akata i prema odlukama organa Stranke;
– da sudjeluje u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke i sudjeluje u stranačkim
aktivnostima;
– da poduzima inicijative i daje prijedloge u provođenju politike Stranke;
– da štiti ugled, interese i imovinu Stranke;
– da bira i bude biran u sve organe Stranke, u skladu s odredbama ovog Statuta i drugih općih
akata Stranke;
– da bude kandidat na stranačkim listama na lokalnim ili parlamentarnim izborima;
– da u institucijama političkog sustava dosljedno zastupa programska i politička opredjeljenja
Stranke,
– da bude informiran o radu Stranke i njenih organa, a kao izabrani član organa Stranke ili
tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili državnog tijela, da
informira organe ili druge članove Stranke o svom radu ili radu tijela čiji je član;
– da plaća članarinu u skladu s posebnom odlukom Glavnog odbora Stranke i da svojim radom
i materijalnim sredstvima pomaže Stranku prema vlastitim mogućnostima.

Članak 19.
Članstvo u Stranci prestaje smrću, istupanjem iz Stranke, pristupanjem drugoj političkoj
stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj, brisanjem iz evidencije članova i isključenjem iz
Stranke.
Ponovno učlanjivanje u Stranku moguće je samo ako je članstvo prestalo istupanjem iz
Stranke, uz odobrenje Predsjedništva Stranke.
Članak 20.
Dobrotvorni član Stranke može postati svaka fizička ili pravna osoba, koja svojim radom i
materijalnim sredstvima doprinosi i sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Stranke.
Članak 21.
Počasni član Stranke može postati svaka fizička ili pravna osoba, koja ima izuzetne zasluge
u promociji i ostvarivanju ideja, vrijednosti i ciljeva Stranke.

Članak 22.
Dobrotvorne i počasne članove Stranke proglašava Glavni odbor Stranke i o tome im
dodjeljuje posebno priznanje.
IV OBLICI ORGANIZIRANJA
Članak 23.
Stranka je organizirana i djeluje prema teritorijalnom načelu.
Osnovni organizacijski oblik Stranke je općinska ili gradska organizacija Stranke, koja se
može organizirati u općini, gradu ili njihovom dijelu, a područje njenog djelovanja ne mora se
podudarati s područjem općine, grada ili njihovog dijela.
U sastavu općinske ili gradske organizacije Stranke mogu se organizirati mjesne
organizacije, u pravilu za područje jedinice mjesne samouprave, prema odluci skupštine općinske ili
gradske organizacije Stranke, uzimajući u obzir broj članova, područje djelovanja ili druge posebne
okolnosti.
Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje osnovnog organizacijskog oblika Stranke, u
pojedinim općinama ili gradovima, Izvršni odbor Stranke može imenovati povjerenika Stranke, čiji
je zadatak okupljanje članova i osnivanje osnovnog organizacijskog oblika Stranke.
Glavni odbor Stranke može svojom odlukom utvrditi pojedina regionalna područja
djelovanja Stranke i zadužiti pojedine potpredsednike Stranke da prate, usklađuju, usmjeravaju i
koordiniraju rad svih organizacijskih oblika Stranke na tom regionalnom području.
Članak 24.
Općinske i gradske organizacije Stranke na području jedne županije povezuju se u
županijsku organizaciju Stranke.
Izuzetno, ukoliko ne postoje uvjeti za organiziranje županijske organizacije Stranke,
općinske i gradske organizacije Stranke sa područja više županija mogu se povezivati u regionalnu
organizaciju Stranke, koja je izjednačena sa županijskom organizacijom Stranke.
Ukoliko je na području jedne županije organizirana samo jedna općinska ili gradska
organizacija Stranke, ista se može priključiti teritorijalno najbližoj županijskoj organizaciji Stranke,
prema odluci Glavnog odbora Stranke.
Članak 25.
Mjesne, općinske ili gradske i županijske organizacije Stranke imaju Skupštinu, Izvršni
odbor i Nadzorni odbor, koje čine članovi izabrani na izbornoj Skupštini dotičnog organizacijskog
oblika Stranke, na mandat od četiri godine.
Izuzetno, u organizacijskim oblicima Stranke u kojima ima manje od 50 članova, Skupštinu
čine svi članovi tog organizacijskog oblika Stranke.
Predsjednik i potpredsjednik Skupštine pojedinog organizacijskog oblika Stranke iste
dužnosti vrše i u njihovom izvršnom odboru.
Čelnici izvršnih tijela i njihovi zamjenici iz redova Stranke, u jedinicama lokalne ili
područne (regionalne) samouprave, po položaju su članovi izvršnih odbora oraganizacijskih oblika
Stranke oragiziranih u dotičnim jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
Organi viših organizacijskih oblika Stranke i organi Stranke usklađuju, usmjeravaju i
nadziru rad nižih organizacijskih oblika Stranke.

Članak 26.
U sastavu općinskih, gradskih ili županijskih organizacija Stranke mogu se osnovati
omladinske organizacije, kao interesni organizacijski oblici Stranke, u kojima djeluju članovi
Stranke u dobi od 18 do 30 godina.
Omladinske organizacije u sastavu organizacijskih oblika Stranke se povezuju u jedinstvenu
Omladinsku organizaciju Stranke.
Ukoliko je u sastavu općinske, gradske ili županijske organizacije osnovana omladinska
organizacija njezin predsjednik je po položaju član izvršnog odbora dotičnog organizacijskog oblika
Stranke.
Predsjednik Omladinske organizacije Stranke je po položaju član Glavnog odbora Stranke.
U sastavu općinske, gradske ili županijske organizacije mogu se osnivati i drugi interesni
organizacijskih oblici Stranke ( žene, studenti, zeleni, umirovljenici i sl.).
Djelovanje interesnih organizacijskih oblika Stranke mora biti u skladu s Programom
Stranke i ovim Stratutom.
Na osnivanje i druga pitanja u vezi omladinskih i drugih interesnih organizacijskih oblika
Stranke, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe koje se odnose na organizacijske oblike
Stranke.
Članak 27.

Glavni odbor Stranke će posebnom odlukom urediti osnivanje organizacijskih oblika i
organizacijsku strukturu Stranke, sastav, način izbora i nadležnosti njihovih organa i druga pitanja
u vezi s radom organizacijskih oblika Stranke.
V ORGANI STRANKE
Članak 28.
Organi Stranke su:
1. Glavna skupština,
2. Glavni odbor,
3. Predsjedništvo,
4. Nadzorni odbor,
5. Izvršni odbor,
6. Statutarni odbor,
1. G l a v n a s k u p š t i n a
Članak 29.
Glavna skupština je najviši organ Stranke.
Glavnu skupštinu sačinjavaju predstavnici županijskih organizacija Stranke, koje iz svog
sastava predlože njihove skupštine.
Glavna skupština ima predsjednika i najviše pet potpredsjednike, koji se u pravilu biraju
vodeći računa o regionalnoj predstavljenosti u Stranci.
Prije održavanja izborne Glavne skupštine Stranke, Glavni odbor će utvrditi ukupan broj
članova Glavne skupštine i Glavnog odbora Stranke, broj potpredsjednika i broj predstavnika
pojedinih županijskih organizacija Stranke u sastavu ovih organa Stranke, uzimajući u obzir broj
članova Stranke, broj općinskih ili gradskih organizacija u njihovom sastavu, veličinu područja na
kome djeluje, broj osvojenih vijećničkih mandata na prethodnim lokalnim izborima i veličinu
biračkog tijela.
Članak 30.
Glavna skupština Stranke održava svoju sjednicu najmanje jednom u dvije godine, a izborna
sjednica Glavne skupštine se održava svake četiri godine.
Glavna skupština Stranke obavezno održava sjednicu prije parlamentarnih izbora radi
utvrđivanja kandidata Stranke za izbore, a po potrebi, nakon parlamentarnih izbora radi analize i
ocjene izbornih rezultata.
Osim redovnih, sjednice Glavne skupštine Stranke mogu biti izvanredne, tematske ili
svečane.
Članak 31.
Mandat članovima Glavne skupštine Stranke traje četiri godine.
Mandat članovima Glavne skupštine Stranke prestaje prije roka na koji su izabrani u slučaju
smrti, ostavke, razrješenja ili isključenja iz Stranke.
Umjesto člana Skupštine Stranke kome je mandat prestao na način iz prethodnog stavka, u
Glavnu skupštinu Stranke može se kooptirati drugi predstavnik dotične županijske organizacije
Stranke na prijedlog njenog izvršnog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata ostalim članovima
Skupštine.
U slučaju da Glavna skupština Stranke ne izvršava svoje programske i statutarne obaveze,
Glavni odbor Stranke može, na prijedlog Predsjedništva Stranke, donijeti odluku o raspuštanju
Glavne skupštine Stranke i u roku od 60 dana raspisati izbore za novi saziv Glavne skupštine
Stranke.
Članak 32.
Sjednice Glavne skupštinu Stranke saziva predsjednik Glavne skupštine, na vlastitu
inicijativu ili na zahtjev Glavnog odbora, Nadzornog odbora, ili trećine članova Skupštine.
Predsjednik Glavne skupštine Stranke dužan je sazvati sjednicu Glavne skupštine , na
zahtjev ovlaštenih predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Glavne skupštine Stranke ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz
prethodnog stavka, sjednicu će sazvati predlagači, koji su u tom slučaju dužni predložiti dnevni red
sjednice Glavne skupštine Stranke.
Predsjednik Glavne skupštine Stranke predsjedava sjednicama Glavne skupštine, ali može
odlučiti da sjednicama Glavne skupštine predsjedava radno predsjedništvo.
Način rada Glavne skupštine Stranke i druga pitanja u vezi rada Glavne skupštine uređuju se
Poslovnikom Glavne skupštine Stranke.
Članak 33.
Glavna skupština Stranke obavlja slijedeće poslove:
– donosi i dopunjuje Program Stranke,
– donosi i mijenja Statut Stranke,
– utvrđuje okvire, osnovne elemente i smjernice politike Stranke u narednom periodu,
– bira predsjednika i potpredsjednike Glavne skupštine,
– bira predsjednika, potpredsjednike i članove Glavnog odbora, Nadzornog odbora i
Statutarnog odbora,
– razmatra i usvaja izvještaje o radu Stranke i organa Stranke koje bira,
– razmatra financijski izvještaj o poslovanju Stranke,
– donosi i mijenja Poslovnik Glavne skupštine Stranke,
– proglašava počasne predsjednike Stranke,
– odlučuje o dodjeli stranačkih priznanja,
– donosi odluku o udruživanju i drugim oblicima čvršće suradnje Stranke sa drugim
strankama i udruženjima,
– donosi odluku o prestanku Stranke.
Za povremene poslove Glavna skupština Stranke može osnivati svoja radna tijela.
Članak 34.
Glavna skupština Stranke punopravno odlučuje kada je na sjednici prisutna većina njenih
članova.
Glavna skupština Stranke donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Glavne
skupštine.
Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Glavne skupštine i Glavnog odbora Stranke
se donosi većinom svih njenih članova.
Odluke Glavne skupštine Stranke se, u pravilu, donose javnim glasanjem, ukoliko Glavna
skupština Stranke ne odluči da se pojedina odluka donosi tajnim glasanjem.

2. G l a v n i o d b o r
Članak 35.
Glavni odbor je organ Stranke, koji između dva zasjedanja Glavne skupštine Stranke
upravlja radom Stranke, provodi politiku koju je usvojila Glavna skupština Stranke i odlučuje o
svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Stranke, u skladu sa ovim Statutom.
Glavni odbor Stranke sačinjavaju predstavnici županijskih organizacija Stranke, koje iz svog
sastava predlažu njihove skupštine.
Predsjednik i potpredsjednici Glavne skupštine Stranke ne moraju biti istovremeno i
predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora Stranke.
Članove Glavnog odbora Stranke bira Glavna skupština Stranke na mandat od četiri godine.
Predsjednici županijskih organizacija Stranke su po položaju članovi Glavnog odbora
Stranke i ubrajaju se u ukupan broj predstavnika dotične županijske organizacije Stranke u
Glavnom odboru Stranke.
Zastupnici Stranke u Hrvatskom saboru su po položaju članovi Glavnog odbora Stranke i
mandat im traje do isteka zastupničkoga mandata.
Mandat članu Glavnog odbora Stranke može prestati i prije roka na koji su izabrani u slučaju
smrti, ostavke, razrješenja i isključenja iz Stranke.
Umjesto člana Glavnog odbora Stranke kome je mandat prestao prije isteka roka na koji je
izabran, u slučajevima iz prethodnog stavka, Glavni odbor Stranke može kooptirati u svoj sastav
drugog člana Glavnog odbora Stranke, na prijedlog izvršnog odbora dotične županijske organizacije
Stranke.
Članak 36.
Glavni odbor Stranke obavlja slijedeće poslove:
– utvrđuje politiku Stranke i predlaže je Glavnoj skupštini Stranke na usvajanje,
– daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove Stranke,
– provodi politiku koju je usvojila Glavna skupština Stranke,
– provodi odluke, zaključke, preporuke i druge akte koje je donijela Glavna skupština
Stranke,
– utvrđuje prijedlog Programa i drugih programskih akata Stranke, Statuta i drugih općih
akata Stranke, koje donosi Glavna skupština Stranke,
– prati i usmjerava rad drugih organa Stranke i daje prijedloge za unapređivanje njihovog
rada,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– uređuje osnivanje organizacijskih oblika Stranke i organizacijsku strukturu Stranke,
– bira generalnog sekretara Stranke,
– utvrđuje broj članova i bira predsjednika, potpredsjednika i članove Izvršnog odbora
Stranke,
– imenuje članove Predsjedništva Stranke,
– utvrđuje regionalna područja djelovanja Stranke i zaduženja pojedinih potpredsjednika za
određena regionalna područja,
– osniva savjetodavne organe Stranke i bira njihove predsjednike i članove,
– osniva privremena i stalna radna tijela Glavnog odbora i bira njihove članove,
– proglašava počasne članove Stranke i dodjeljuje druga počasna zvanja u Stranci,
– usvaja godišnji financijski plan Stranke, izvještaj o financijskom poslovanju Stranke i
završni račun Stranke,
– utvrđuje koji se dokumenti Stranke i podaci smatraju tajnim i daje oslobađanje od obaveze
čuvanja tajnosti podataka,
– donosi odluku o učlanjivanju Stranke u međunarodna udruženja srodnih stranaka,
– donosi odluku o osnivanju poduzeća u vlasništvu Stranke,
– bira direktora i članove uprave poduzeća u vlasništvu Stranke i razmatra njegovo
poslovanje,
– odlučuje o izdavačkoj djelatnosti Stranke,
– obavlja i druge poslove, koji nisu određeni u nadležnost drugih organa Stranke,
Članak 37.
Glavni odbor Stranke ima predsjednika i najviše pet potpredsjednika.
Predsjednik Glavnog odbora Stranke je istovremeno i predsjednik Stranke.
Potpredsjednici Glavnog odbora Stranke zamjenjuju predsjednika u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti i pomažu mu u radu.
Potpredsjednici Glavnog odbora Stranke su istovremeno i potpredsjednici Stranke.
Članak 38.

Glavni odbor Stranke za svoj rad odgovara Glavnoj skupštini Stranke.
Glavni odbor Stranke održava sjednice po potrebi, a najmanje četiri puta u toku godine.
Glavni odbor Stranke punopravno odlučuje kada je na sjednici prisutna većina njegovih
članova.
Glavni odbor Stranke na sjednici odlučuje većinom glasova prisutnih članova Glavnog
odbora.
Ako je predložen veći broj kandidata od broja koji se bira, za kandidate koji nisu dobili
potrebnu većinu glasova, glasanje se ponavlja, a izabrani su kandidati koji dobiju više glasova,
redom do broja koji se bira.
Članak 39.
Predsjednik Glavnog odbora Stranke saziva sjednice Glavnog odbora i njima predsjedava.
Sjednice Glavnog odbora Stranke predsjednik saziva na vlastitu inicijativu, na prijedlog
Izvršnog odbora Stranke ili na zahtjev najmanje trećine članova Glavnog odbora Stranke.
Predsjednik Glavnog odbora Stranke dužan je sazvati sjednicu Glavnog odbora Stranke, na
zahtjev ovlaštenih predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Glavnog odbora Stranke ne sazove sjednicu Glavnog odbora u roku iz
prethodnog stavka, sjednicu će sazvati predlagači, koji su u tom slučaju dužni predložiti dnevni red
sjednice Glavnog odbora Stranke.
Način rada Glavnog odbora Stranke i druga pitanja u vezi njegovog rada uređuju se
Poslovnikom Glavnog odbora Stranke.
3. P r e d s j e d n i š t v o
Članak 40.
Predsjedništvo Stranke je izvršno-politički organ Stranke, koji imenuje Glavni odbor
Stranke, na mandat od četiri godine.
Članovi Predsjedništva Stranke po položaju su: predsjednik i potpredsjednici Glavne
skupštine i Glavnog odbora Stranke, generalni sekretar Stranke i predsjednik Izvršnog odbora
Stranke.
Predsjednik Izvršnog odbora Stranke ne sudjeluje u odlučivanju u slučajevima kada
Predsjedništvo Stranke odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Glavnog odbora Stranke.
Izuzetno, o određenim političkim pitanjima može se raspravljati na sjednici Predsjedništva
Stranke u proširenom sastavu, uz sudjelovanje svih predsjednika županijskih organizacija Stranke,
bez prava odlučivanja.
Članak 41.
Predsjedništvo Stranke obavlja slijedeće poslove:
– donosi odluke o važnim pitanjima stranačke politike i djelovanja iz nadležnosti Glavnog
odbora, kada se zbog hitnosti ili drugih okolnosti Glavni odbor Stranke nije mogao sastati,
– prati i usmjerava rad zastupnika Stranke u Hrvatskom saboru i predstavnika Stranke u
izvršnim tijelima državne vlasti i koordinira rad ostalih organa Stranke,
– utvrđuje sadržaj i način provođenja koordonacije rada organizacijskih oblika Stranke u
okviru određenih regionalnih područja djelovanja Stranke,
– potvrđuje izborne liste Stranke za izbore članova predstavničkih i izvršnih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– odlučuje o raspodjeli financijskih sredstava Stranke, preko iznosa o kojemu samostalno
odlučuje predsjednik Stranke, prema odluci Glavnog odbora Stranke,
– odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova Stranke, u hitnom postupku, kada ocjeni da
je to opravdano iz razloga političke prirode,
– odlučuje i o drugim pitanjima, koja mu općim aktima Stranke budu određena u nadležnost.
U slučajevima kada Predsjedništvo Stranke odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Glavnog
odbora Stranke, dužno je te odluke podnijeti na potvrđivanje Glavnom odboru Stranke, na prvoj
njegovoj narednoj sjednici.
Članak 42.
Predsjedništvo Stranke za svoj rad odgovara Glavnom odboru Stranke.
Predsjednik Stranke je istovremeno i predsjednik Predsjedništva Stranke.
Sjednice Predsjedništva Stranke se sazivaju po potrebi.
Predsjedništvo Stranke punopravno odlučuje, kada je sjednici Predsjedništva Stranke
prisutna većina njegovih članova.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva Stranke.
Izuzetno, u hitnim i opravdanim slučajevima, članovi Predsjedništva Stranke, koji nisu
prisutni sjednici, prilikom odlučivanja svoj glas mogu dati i putem telefona pred prisutnim
članovima Predsjedništva Stranke.
4. N a d z o r n i o d b o r
Članak 43.
Nadzorni odbor Stranke je nadzorni organ Glavne skupštine Stranke.
Nadzorni odbor Stranke za svoj rad je odgovoran Glavnoj skupštini Stranke.
Nadzorni odbor Stranke ima predsjednika i dva člana, koje bira Glavna skupština Stranke,
na mandat od četiri godine.
Ukoliko članu Nadzornog odbora Stranke prestane mandat prije isteka roka na koji je biran,
Glavni odbor Stranke može umjesto njega izabrati drugog člana Nadzornog odbora Stranke.
Članovi Nadzornog odbora Stranke, ne mogu istovremeno biti članovi drugih organa
Stranke, osim Glavne skupštine Stranke.
Članak 44.
Nadzorni odbor Stranke obavlja slijedeće poslove:
– vrši nadzor na zakonitošću općih i drugih akata, koje donose organi Stranke,
– prati izvršavanje poslova iz nadležnosti pojedinih organa Stranke i o tome obavještava
Glavnu skupštinu Stranke,
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Stranke i ispravnost korištenja financijskih
sredstava,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke.
Nadzorni odbor Stranke može vršiti nadzor materijalnog i financijskog poslovanja u svim
organizacijskim oblicima Stranke.
Članak 45.
Nadzorni odbor Stranke je dužan o utvrđenim nepravilnostima u provođenju nadzora
obavijestiti Glavnu skupštinu Stranke, Glavni odbor Stranke i druge organe Stranke, u čijem radu su
uočene nepravilnosti.
5. S t a t u t a r n i o d b o r
Članak 46.
Statutarni odbor Stranke ima predsjednika i četiri člana, koje bira Glavna skupština Stranke,
na mandat od četiri godine.
Statutarni odbor Stranke punopravno odlučuje kada je sjednici prisutna većina njegovih
članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Statutarnog odbora Stranke.
Članak 47.
Statutarni odbor Stranke obavlja slijedeće poslove:
– daje tumačenja odredaba Statuta i drugih općih akata Stranke,
– ocjenjuje usklađenost općih akata Stranke sa odredbama ovog Statuta,
– ocjenjuje usklađenost sa Statutom Stranke postupke izbora u Stranci i odluke organa
Stranke,
– utvrđuje pročišćene tekstove Statuta i drugih općih akata Stranke,
– prati provođenje ovog Statuta i drugih općih akata Stranke i razmatra prijedloge za
izmjene i dopune ovog Statuta,
– odlučuje o pravnim lijekovima uloženim protiv pojedinačnih akata, ako to nije u
nadležnosti drugih organa Stranke,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke.
6. I z v r š n i o d b o r
Članak 48.
Izvršni odbor Stranke je izvršni organ Glavnog odbora Stranke.
Članove Izvršnog odbora Stranke bira Glavni odbor Stranke na mandat od četiri godine.
Članovi Izvršnog odbora Stranke, ne mogu istovremeno biti i članovi Glavnog odbora
Stranke.
Odlukom Glavnog odbora Stranke o izboru članova Izvršnog odbora Stranke utvrđuje se
broj njegovih članova , sastav i područje stranačkoga djelovanja koje pokriva svaki njegov član.
Članak 49.
Izvršni odbor Stranke obavlja slijedeće poslove:
– izvršava odluke i zaključke Glavnog odbora Stranke,
– izvještava Glavni odbor Stranke o svom radu i odgovoran mu je za rad,
– podnosi Glavnom odboru Stranke prijedloge za rješavanje određenih problema i prijedloge
odluka i općih akata, koje donosi Glavni odbor Stranke,
– prati i koordinira osnivanje i rad organizacijskih oblika Stranke i njihovih organa, te o tome
obavještava Glavni odbor Stranke i daje odgovarajuće prijedloge,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke.
Članak 50.

Izvršni odbor Stranke ima predsjednika i potpredsjednika.
Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora Stranke.
Potpredsjednik Izvršnog odbora Stranke, pomaže predsjedniku i zamjenjuje ga u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Predsjednik saziva sjednice po potrebi, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje pet
članova Izvršnog odbora Stranke.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora Stranke, na zahtjev Glavnog odbora
Stranke, Predsjedništva Stranke ili predsjednika Stranke, u roku od tri dana i staviti na dnevni red
sjednice pitanja koja oni predlože.
Članak 51.
Izvršni odbor Stranke punopravno odlučuje kada je sjednici prisutna većina njegovih
članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih njegovih članova.
Izuzetno, u hitnim i opravdanim slučajevima, sjednica Izvršnog odbora Stranke može se
održati putem telefonske ili video konferencije, a sa odlukama donesenim na ovakav način članovi
Izvršnog odbora Stranke moraju se upoznati na narednoj redovnoj sjednici Izvršnog odbora Stranke.
VI POSEBNE ODREDBE
1. P r e d s j e d n i k S t r a n k e
Članak 52.

Predsjednik Stranke obavlja slijedeće poslove:
– predstavlja i zastupa Stranku,
– vodi poslovanje i rukovodi Strankom između sjednica Predsjedništva Stranke,
– brine o poštivanju Statuta Stranke i zakonitosti rada Stranke,
– donosi Pravilnik o radu i odlučuje o pravima iz radnog odnosa zaposlenih u Stranci,
– obavlja i druge rukovodeće poslove, koji mu se stave u nadležnost ovim Statutom i drugim
općim aktima Stranke.
Potpredsjednici Stranke, zamjenjuju predsjednika Stranke u obavljanju poslova iz
prethodnog stavka, na osnovu posebnog ovlaštenja predsjednika Stranke,
Predsjednika i potpredsjednike Stranke bira Glavna skupština Stranke većinom glasova
svojih članova, na mandat od četiri godine.
Pravo predlaganja kandidata za predsjednika ili potpredsjednike Stranke imaju izvršni
odbori županijskih organizacija Stranke ili 50 članova Glavne skupštine Stranke.

Članak 53.
Stranka može imati jednog ili više počasnih predsjednika Stranke, koje proglašava Glavna
skupština Stranke, na prijedlog Glavnog odbora Stranke.
Zvanje počasnoga predsjednika Stranke se stiče doživotno, ukoliko se počasni predsjednik
Stranke ne odrekne toga zvanja ili mu Glavna skupština Stranke na prijedlog Glavnog odbora
to zvanje ne oduzme.
Počasni predsjednik Stranke ima slijedeća prava u Stranci:
– da ističe zvanje počasnoga predsjednika Stranke,
– da prisustvuju svečanim i drugim skupovima Stranke,
– da prisustvuje sjednicama Glavnog odbora Stranke i Predsjedništva Stranke, bez prava
odlučivanja,
– da učestvuje u radu savjetodavnih tijela koje osniva Glavni odbor,
– da obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Stranke.
2. G e n e r a l n i s e k r e t a r i j a t
Članak 54.
Generalni sekretarijat je stručno i operativno tijelo Stranke.
Generalni sekretarijat za organe Stranke obavlja slijedeće poslove:
– stručno-političke poslove,
– organizacijske poslove,
– administrativno-tehničke poslove,
– financijsko-knjigovodstvene poslove,
– protokolarne poslove,
– informacijske poslove,
– kadrovske poslove,
– i druge poslove po nalogu predsjednika Stranke, u skladu s odredbama ovog Statuta.
Članak 55.
Generalni sekretar Stranke obavlja slijedeće poslove:
– rukovodi radom Generalnog sekretarijata Stranke,
– sudjeluje u pripremi i radu organa Stranke,
– osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za rad organa Stranke,
– koordinira rad između stručnih službi i organa Stranke,
– vrši i druge poslove za koje ga ovlasti predsjednik Stranke.
Generalnog sekretara Stranke bira Glavni odbor Stranke, na mandat od četiri godine.
Odlukom o izboru generalnog sekretara Stranke može se utvrditi da se ta dužnost obavlja
profesionalno.
Članak 56.
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Generalnom sekretarijatu
donosi generalni sekretar Stranke, uz suglasnost Glavnog odbora Stranke.
Zaposleni u Stranci ostvaruju prava iz radnog odnosa i druga prava utvrđena zakonom,
kolektivnim ugovorom javnih službi i općim aktima Stranke, u skladu s ovim Statutom.
3. S a v j e t o d a v n a t i j e l a
Članak 57.

Glavni odbor Stranke može osnovati savjetodavna tijela Stranke, kao što su:
– Programski savjet,
– Politički savjet,
– Pravni savjet,
– Ekonomski savjet,
– Kulturno-prosvjetni savjet
i druga savjetodavna tijela Stranke.

Članak 58.
Odlukom Glavnog odbora Stranke kojom se osniva savjetodavno tijelo Stranke, utvrdit će
se broj članova, sastav, trajanje mandata i djelokrug rada savjetodavnog tijela.
Članak 59.
Savjetodavna tijela obavljaju slijedeće poslove:
– prate stanje i daju mišljenja o pitanjima koja su mu određena u djelokrug rada u oblastima
za koja su osnovana,
– utvrđuje prijedloge i daje savjete pojedinim organima Stranke po pitanjima iz njihove
nadležnosti.
Prijedlozi i mišljenja savjetodavnih tijela Stranke nisu obvezujuća za nadležne organe
Stranke.
4. D i s c i p l i n s k a o d g o v o r n o s t
Članak 60.
Članovi Stranke su disciplinski odgovorni za povrede članskih obaveza.
Povrede članskih obaveza mogu biti lakše i teže.
Lakše povrede članskih obaveza su svako činjenje ili ne činjenje protivno obavezama člana
Stranke utvrđenim ovim Statutom, općim aktima Stranke i odlukama organa Stranke u skladu sa
Statutom, koje nije izazvalo teže štetne posljedice za rad, interese i ugled Stranke.
Teže povrede članskih obaveza su svako činjenje ili ne činjenje člana Stranke, suprotno
Programu Stranke, ovom Statutu, drugim općim aktima i odlukama organa Stranke u skladu sa
Statutom, koje je izazvalo ili moglo izazvati teže štetne posljedice za rad, interese i ugled Stranke.
Članak 61.

Za povredu članskih obaveza članu Stranke se mogu izreći disciplinske mjere:
– opomena,
– opomena pred isključenje iz Stranke.
– isključenje iz Stranke.
Disciplinska mjera isključenja iz Stranke može se izreći samo za teže povrede članskih
obaveza.
Članak 62.
O disciplinskoj odgovornosti članova Stranke odlučuje Disciplinski odbor županijske
organizacije Stranke, prema mjestu njegovog prebivališta.
Disciplinski odbor županijske organizacije Stranke ima pet članova, koje bira skupština dotične
županijske organizacije Stranke na mandat od četiri godine.
Predsjedništvo Stranke ili izvršni odbor županijske organizacije Stranke mogu člana Stranke
privremeno udaljiti ( suspendirati ) sa dužnosti ili iz Stranke, ali se protiv njega mora pokrenuti
disciplinski postupak u roku od 30 dana.
Članak 63.
Protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti Disciplinskog odbora županijske organizacije
Stranke, član Stranke kome je disciplinska mjera izrečena i podnositelj zahtjeva za pokretanje
disciplinskog postupka, mogu uložiti prigovor Statutarnom odboru Stranke u roku od 8 dana od
dostavljanja odluke.
Protiv odluke Statutarnog odbora Stranke, može se podnijeti zahtjev za zaštitu članskih
prava Glavnom odboru Stranke, u roku od 15 dana od dostavljanja odluke.
Članak 64.
U slučajevima kada nisu ispunjeni uvjeti za vođenje disciplinskog postupka, a član ne
ispunjava svoje članske obaveze ili se ne koristi svojim članskim pravima, može se donijeti odluka
o brisanju iz evidencije člana Stranke.
Članu Stranke, koji pristupi drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj,
članstvo u Stranci prestajem danom potpisivanja te pristupnice i isti se briše iz evidencije
Stranke.
Prijedlog za brisanje iz evidencije člana Stranke podnosi izvršni odbor općinske ili gradske
organizacije Stranke, prema mjestu njegovog prebivališta.
O brisanju iz evidencije člana Stranke odlučuje Izvršni odbor Stranke, protiv čije odluke se
može uložiti zahtjev za zaštitu članskih prava Glavnom odboru Stranke.
Članak 65.
Ukoliko se za bivšeg člana Stranke, kome je izrečena disciplinska mjera isključenja iz
Stranke, naknadno utvrde činjenice ili dokazi, koji bi da su bili poznati prilikom utvrđivanja
njegove disciplinske odgovornosti, doveli do povoljnije odluke, Glavni odbor Stranke može svojom
odlukom poništiti ranije donesenu odluku o njegovom isključenju iz Stranke i vratiti ga u članstvo
Stranke ( u daljem tekstu: politička rehabilitacija).
Prijedlog za političku rehabilitaciju može podnijeti isključeni član Stranke, Predsjedništvo
Stranke ili Izvršni odbor Stranke.
Članu Stranke koji je politički rehabilitiran i ponovno vraćen u članstvo Stranke odlukom
Glavnog odbora Stranke, vrijeme za koje je bio isključen iz Stranke uračunava se u neprekidno
trajanje u članstvu Stranke.
Članak 66.
Način vođenja disciplinskog postupka i druga pitanja u vezi disciplinske odgovornosti
članova Stranke uredit će se posebnom odlukom Glavnog odbora Stranke.
5. M a t e r i j a l n a i f i n a n c i j s k a s r e d s t v a
Članak 67.
Stranka stječe materijalna i financijska sredstva za rad i ostvarivanje ciljeva, u skladu s
odredbama zakona i ovog Statuta.
O stjecanju i raspodjeli financijskih sredstava donosi se godišnji Financijski plan Stranke.
Nalogodavac za izvršenje Financijskoga plana Stranke je predsjednik Stranke.
Članak 68.
Stranka ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:
– iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– od članarine i dobrovoljnih priloga članova Stranke,
– iz dobiti poduzeća u vlasništvu Stranke i od korištenja vlastite imovine,
– od donacija pravnih i fizičkih osoba,
– od izdavačke djelatnosti i prodaje propagandnoga materijala,
– od organiziranja stranačkih manifestacija,
– i drugih dozvoljenih izvora.
Članak 69.
Financijska sredstva Stranke vode se na jednom ili više računa Stranke, u skladu s
odredbama zakona.
Za potrebe organizacijskih oblika Stranke mogu se otvoriti računi organizacijskih oblika
Stranke, a za financijsko poslovanje putem istih, odgovorni su predsjednici dotičnih organizacijskih
oblika Stranke.
Otvaranje računa organizacijskih oblika Stranke, vrši se na temelju posebne odluke
predsjednika Stranke.
Članak 70.
Materijalna i financijska sredstva koja su dana na korištenje organizacijskim oblicima
Stranke su imovina Stranke.
Posebnom odlukom Glavnog odbora Stranke uredit će se raspodjela i način korištenja
financijskih sredstava Stranke i financiranje rada organizacijskih oblika Stranke.
6. R a s p u š t a n j e o r g a n i z a c i j s k i h o b l i k a S t r a n k e
Članak 71.
Glavni odbor Stranke može raspustiti općinsku odnosno gradsku ili županijsku organizaciju
Stranke, ako njeni organi djeluju suprotno odredbama Statuta ili osnovnim programskim
ciljevima Stranke ili odlukama organa Stranke, ako je došlo do prestanka njezinoga rada ili je
smanjena aktivnost, koja ugrožava ostvarivanje političkih ciljeva Stranke ili ako duže vrijeme ne
ostvaruje zadovoljavajuće rezultate u radu.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Glavni odbor Stranke može raspustiti pojedine ili sve
organe općinske odnosno gradske ili županijske organizacije Stranke i odrediti privremeno tijelo,
odnosno povjerenika Stranke, koji će do izbora novih organa obavljati poslove raspuštenih
organa i pripremiti održavanje izvanredne izborne skupštine dotičnog organizacijskog oblika
Stranke.
Prijedlog za raspuštanje organizacijskog oblika Stranke ili njenih organa Glavnom odboru
Stranke može podnijeti Izvršni odbor Stranke ili Predsjedništvo Stranke.
Članak 72.
U slučajevima iz prethodnog članka ovog Statuta izvršni odbor višeg organizacijskog oblika
Stranke, može raspustiti pojedine ili sve organe neposredno nižeg organizacijskog oblika u svom
sastavu, te odrediti sazivanje izborne skupštine radi izbora novih organa dotičnog organizacijskog
oblika Stranke.
Odlukom o raspuštanju organa pojedinih organizacijskih oblika Stranke, izvršni odbor koji
je nadležan za raspuštanje organa, odredit će privremeno tijelo ili povjerenika, koji će do izbora
novih organa obavljati poslove raspuštenih organa i pripremiti održavanje izvanredne skupštine
dotičnog organizacijskog oblika Stranke.
Odlukom o raspuštanju organa višeg organizacijskog oblika može se utvrditi da se
raspuštaju i organi nižih organizacijskih oblika u njenom sastavu ili odrediti obavezno
održavanje izvanredne skupštine nižih organizacijskih oblika.
Odluka o raspuštanju organa iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja se Predsjedništvu Stranke u
roku od 15 dana od njezinoga donošenja , koje će se u daljem roku od 30 dana izjasniti da li istu
potvrđuje ili obustavlja njezino izvršenje.
U slučaju obustave od izvršenja odluke o raspuštanju organa, konačnu odluku donosi Glavni
odbor Stranke.
VII AKTI STRANKE
Članak 73.
Glavna skupština Stranke, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom, donosi
slijedeće akte Stranke: Program, Statut, Poslovnik, rezolucije, deklaracije, preporuke, smjernice,
odluke i zaključke.
Glavni odbor Stranke, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom, donosi
Poslovnik, rezolucije, deklaracije, preporuke, odluke i zaključke.
Ostali organi Stranke, u okviru svojih nadležnosti donose odluke i zaključke.
Članak 74.

Program Stranke je osnovni politički akt, kojim se utvrđuju osnove i pravci idejnoga i
političkog djelovanja, te politička opredjeljenja i ciljevi Stranke.
Statut Stranke je najviši opći akt Stranke, kojim se uređuju statusna i druga pitanja u vezi
funkcioniranja Stranke, u skladu sa zakonom.
Poslovnikom se utvrđuju pravila o radu Glavne skupštine Stranke, odnosno Glavnog odbora
Stranke. Odredbe Poslovnika Glavne skupštine Stranke se na odgovarajući način primjenjuju i na
rad skupština svih organizacijskih oblika Stranke, ukoliko one nisu donijele svoje poslovnike.
Rezolucija je akt kojim Stranka zauzima određeni politički stav odnosno donosi političku
odluku o određenom političkom pitanju.
Deklaracija je akt kojim se izražava načelno mišljenje ili stav odnosno izjašnjenje nadležnog
organa Stranke o određenom pitanju, ali bez donošenja političke odluke o tome.
Preporukom se ukazuje na značaj određenog pitanja i predlažu određene mjere koje bi
trebalo poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja.
Smjernicama se utvrđuju obaveze organa u organizacijskim oblicima Stranke u vezi sa
izvršavanjem odluka i drugih akata organa Stranke i provođenja utvrđene politike.
Odlukom se odlučuje o konkretnom pitanju iz nadležnosti pojedinih organa Stranke.
Zaključkom se izražava mišljenje, zauzimaju stavovi ili utvrđuju obaveze.

VIII PRESTANAK RADA STRANKE
Članak 75.
Stranka prestaje s radom na temelju odluke Glavne skupštine Stranke ili odluke nadležnog
državnog organa u skladu s odredbama zakona.
Odluku o prestanku rada Stranke donosi se većinom glasova članova Glavne skupštine
Stranke.
Prilikom odlučivanja o prestanku rada Stranke, Glavna skupština Stranke će odlučiti kome i
u koju svrhu se dodjeljuje imovina Stranke.
Članak 76.
Prijedlog za prestanak rada Stranke može podnijeti Glavni odbor Stranke ili najmanje
onoliko članova Stranke koliko je na temelju zakona potrebno za osnivanje političke stranke, sa
podacima koji su potrebni za osnivanje na propisanom obrascu.
Članak 77.
U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Stranke, Glavna skupština Stranke će
imenovati Likvidacijsku komisiju od tri člana.
Ukoliko Glavna skupština Stranke ne imenuje Likvidacijsku komisiju, istu će imenovati
Glavni odbor Stranke.
Članak 78.
U slučajevima prestanka rada Stranke iz članka 76. ovoga Statuta, predsjednik Stranke je
dužan nadležnom državnom organu podnijeti prijavu prestanka rada Stranke, u roku od 15 dana od
donošenja odluke.
VIII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 79.
Konstituiranje organa Stranke i organa organizacijskih oblika Stranke po odredbama ovog
Statuta izvršit će se u roku od 90 dana od dana donošenja ovog Statuta.
Članak 80.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Članak 81.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Stranke od 05.03.1997. godine,
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Stranke od 06.10.2001. godine i Statutarna
odluka o izmjenama i dopunama Statuta Stranke od 09.06.2007. godine.