PROGRAMSKA DEKLARACIJA AKTIVA ŽENA SDSS-a

Političke i pravne osnove

U Programu SDSS-a kao jedno od osnovnih načela političkog dјelovanja utvrđeno je da se Samostalna demokratska srpska stranka zalaže za društvo ravnopravnih pojedinaca i društvenih grupa i zajednica, a protivi se diskriminaciji i ne ravnopravnosti bilo koje vrste, po osnovi individualnih sposobnosti, grupnih pripadnosti, spolnog određenja ili nacionalnog i vјerskog identiteta. S tim u vezi, zalagat će se za ravnopravnost žena i njihovo izjednačavanje u pogledu mogućnosti i prava sa muškarcima.

Osnivanje aktiva žena u sastavu organizacija SDSS-a, kao organizacijskih oblika interesnog organiziranja žena članica SDSS-a ima svoje pravno utemeljenje u odredbama Statuta SDSS-a i drugih općih akata SDSS-a. Osnivanjem Aktiva žena SDSS-a na nivou SDSS-a kao cjeline, osigurava se značajnija uloga žena članica SDSS-a u oblikovanju i ostvarivanju ukupnog političkog djelovanja SDSS-a.

Ciljevi organiziranja

Uloga žena u političkom životu u Republici Hrvatskoj, pa tako i u političkom djelovanju SDSS-a do sada nije odražavala njihov društveni značaj i udio u strukturi ukupnog stanovništva. Osnivanjem Aktiva žena SDSS-a želi se osnažiti i unaprijediti položaj žena u političkoj i organizacijskoj strukturi SDSS-a, te osigurati veća zastupljenost žena u članstvu i organima SDSS-a, kao i rukovodnim strukturama u svim nivoima organiziranja SDSS-a. Kroz veću zastupljenost u organima SDSS-a osigurat će se i njihov veći utjecaj na formiranje stranačkih izbornih lista, te bi se time postigla uravnoteženiјa zastupljenost žena u predstavničkim i izvršnim tijelima u jedinicama lokalne i područne (regionalne ) samouprave, kao i u državnim tijelima vlasti. Aktiv žena SDSS-a predstavlja kvalitetan temelj i oblik za promišljanje i ostvarivanje politika rodne ravnopravnosti, te time pridonosi kvaliteti stranačkog djelovanja u ostvarivanju programskih ciljeva SDSS-a.

Programski ciljevi

Aktiv žena SDSS-a svoje djelovanje želi usmjeriti ka ostvarivanju slijedećih programskih ciljeva:

– Promovirati prava žena, te jednakost žena i rodnu ravnopravnost kao osnovne društvene vrijednosti.

– Afirmirati ulogu žene u obitelji, odgoj djece i mladih i promicati borbu protiv nasilja nad ženama i djecom.

– Izraditi plan djelovanja o pitanju uravnoteženije zastupljenosti žena i muškaraca sukladno Zakonu o ravnoрravnosti spolova, s posebnim osvrtom na manjinske stranke i zajednice.

– Organizирati i poticati edukaciju članica SDSS-a o položaju i ulozi žena u društvu – po principu vidlјiva, aktivna, osnažena.

– Istražiti i analizirati potrebe i interese članica SDSS-a u ostvarivanju prava žena i njihovoj većoj ulozi u političkom dјelovanju SDSS-a.

– Zalagati se za uvođenje rodnih kvota u Statut SDSS-a radi veće zastupljenosti žena u organima i rukovodnim strukturama SDSS-a.

– Zalagati se za korištenje rodno osjetljivog jezika pri pisanju programa i drugih akata SDSS-a.

– Osuditi i sankcionirati seksističke i diskriminirajuće istupe pojedinih članova / članica SDSS-a i drugih aktera političkog života u Republici Hrvatskoj.

– Poduzeti aktivnosti za povećanje vidljivosti članica SDSS-a, ne kao stranačkog dekora već kao stranačkih subjekata.

– Uvažavati i promicati rodno osjetljivu statistiku.

– Umrežavanje i lobiranje sa muškim kolegama članovima SDSS-a.

– Jačanje i razvijanje liderskih vještina članica SDSS-a u svrhu preuzimanja značajnih društvenih pozicija.

– Suradnja sa regionalnim i lokalnim komisijama za ravnopravnost spolova.

– Suradnja sa institucionalnim mehanizmima i nevladinim organizacijama za ravnopravnost polova i ljudska prava.

– Postizanje jednake ekonomske nezavisnosti za žene i muškarce kroz osnaživanje ženskog poduzetništva.

– Jačati i promicati mjere koje omogućuju usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza, uključujući podizanje svesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između muškarca i žene.