PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2015. GODINU

Polazeći od programskih ciljeva i zadataka utvrđenih u Programu SDSS-a, Programu rada SDSS-a 2013-2017. godine i drugim programskim dokumentima, tijela SDSS-a i tijela nižih organizacijskih oblika SDSS-a organiziranih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u svom radu u tijeku 2015. godine provodit će slijedeće aktivnosti:

ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI

1. Prijem novih članova SDSS-a i sređivanje evidencije članstva SDSS-a

Općinske i gradske organizacije SDSS-a, kao osnovni organizacijski oblici SDSS-a, tijekom cijele godine provodit će aktivnosti u vezi prijema novih članova SDSS-a i sređivanja evidencije članstva. Poseban je naglasak na Akciju „ 10 za 10“, kojom je Glavni odbor SDSS-a obavezao sve općinske i gradske organizacije SDSS-a da za 10 mjeseci povećaju broj svojih članova za 10 % u odnosu na postojeći broj članova SDSS-a dotične organizacije SDSS-a. Prijemom novih članova SDSS-a stvara se šira osnova za bolje političko djelovanje i kadrovsko jačanje u rukovodećim stranačkim strukturama, kao i bolje predstavljanje u tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U provođenju ovih aktivnosti naročita pažnja će se posvetiti prijemu novih članova SDSS-a iz redova mladih pripadnika srpske zajednice, te prijemu žena u članstvo SDSS-a. Kroz podmlađivanje članstva stvorit će se pretpostavke za napredak i buduće djelovanje SDSS-a, a kroz povećani prijem žena u članstvo SDSS-a osigurati će se veća uloga i zastupljenost žena u tijelima SDSS-a i bolja zastupljenost na izbornim listama SDSS-a te će se stvoriti pretpostavke za ostvarivanje rodne ravnopravnosti među članovima SDSS-a.
Za uspješno provođenje Akcije „ 10 za 10“ osnovna pretpostavka je sređivanje evidencije članstva SDSS-a, što podrazumijeva ne samo brisanje iz evidencije članova SDSS-a koji nisu među živima i nisu fizički prisutni, već i isključivanje iz članstva SDSS-a onih članova koji su djelovali suprotno Programu SDSS-a i odredbama Statuta i drugih općih akata SDSS-a i time počinili teže povrede članskih obaveza. U cilju sređivanja evidencije članstva SDSS-a, općinske i gradske organizacije SDSS-a će o svim promjenama u strukturi njihovog članstva obavijestiti Generalni sekretarijat SDSS-a radi unošenja ovih promjena u centralni Registar članova SDSS-a.

2. Prikupljanje članarine i dobrovoljnih priloga

Odlukom o članarini u SDSS-u iz 2009. godine, utvrđena je obaveza članova SDSS-a da plaćaju članarinu, izuzimajući članove koji primaju socijalnu pomoć, koji su oslobođeni obaveze plaćanja članarine. Prikupljanje članarine od članova SDSS-a nema samo funkciju izvora prihoda SDSS-a, već se plaćanjem članarine izražava poseban odnos članova prema SDSS-u kao njihovoj političkoj stranci. Time se izražava pripadnost i odgovornost članova SDSS-a za cjelokupno funkcioniranje i djelovanje SDSS-a.
Visina članarine u SDSS-u određuje se po principu solidarnosti uzimajući u obzir ekonomsku snagu pojedinih članova SDSS-a prema visini njihovih primanja, o čemu treba voditi računa kod prikupljanja članarine. Neće se insistirati na obavezi plaćanja članarine prema članovima SDSS-a koji zbog socijalnih i drugih okolnosti u kojima žive nisu u mogućnosti plaćati članarinu ili naplata članarine ne bi bila politički opravdana.
Poseban značaj u pribavljanju prihoda SDSS-a imaju članarine nosilaca državnih i lokalnih funkcija iz redova SDSS-a. Oni se obavezni uplaćivati članarinu na središnji račun SDSS-a, bilo osoobnim mjesečnim uplatama ili preko poslovnih banaka putem trajnog naloga, što se ovim članovima SDSS-a preporučuje. Novčana sredstva prikupljena na ovaj način će se koristiti za financiranje rada organizacija SDSS-a koje nemaju vlastitih prihoda, te za osnivanje novih organizacija SDSS-a.
U provođenju ovih aktivnosti potrebno je obuhvatiti i nosioce navedenih funkcija koji nisu članovi SDSS-a, ali su izabrani ili imenovani na prijedlog SDSS-a, koji bi trebali davati svoj doprinos financiranju SDSS-a putem uplata dobrovoljnih priloga (donacija) na središnji račun SDSS-a. Isto tako će se prikupljati i dobrovoljni prilozi (donacije) drugih pravnih i fizičkih lica, koji su dozvoljeni prema pozitivnim zakonskim propisima.

3. Osnivanje novih općinskih i gradskih organizacija SDSS-a

Osnivanje novih općinskih i gradskih organizacija SDSS-a je aktivnost koja se provodi kontinuirano u općinama i gradovima sa značajnim udjelom stanovništva srpske nacionalnosti, u kojima do sada nisu osnovani ovi organizacijski oblici SDSS-a. Posebnu pažnju treba posvetiti osnivanju novih općinskih i gradskih organizacija SDSS-a na područjima: Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske, te Koprivniko-križevačke županije, gde bi se osnivanjem novih organizacija SDSS-a stvorile organizacijske pretpostavke za osnivanje nove županijske organizacije SDSS-a. Isto tako, u okviru ovih aktivnosti ispitat će se mogućnosti i politička opravdanost osnivanja novih organizacija SDSS-a na području Splitsko-dalmatinske županije. Kroz ove aktivnosti Stranka bi se bolje organizirala na navedenim područjima i stvorili bi se uvjeti za snažnije političko djelovanje prema tamošnjem srpskom biračkom tijelu, što bi omogućilo naše eventualno učešće na lokalnim izborima u tim jedinicama lokalne samouprave i postizanje boljih rezultata na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru.

4. Osnivanje novih omladinskih organizacija i aktiva žena
u sastavu organizacija SDSS-a

Statutom SDSS-a i Odlukom o osnivanju i organizacionoj strukturi organizacija SDSS-a predviđena je mogućnost osnivanja omladinskih organizacija i aktiva žena u sastavu organizacija SDSS-a, kao oblika interesno-političkog organiziranja i djelovanja mlađih članova SDSS-a i žena članica SDSS-a. Ove aktivnosti su prvenstveno usmjerene na veće učlanjivanje mlađih članova SDSS-a starosti do 30 godina, te veće uključivanje žena u članstvo SDSS-a i njihovo interesno organiziranje i povezivanje. Ovakvi organizacijski oblici SDSS-a nemaju status pravnih lica već se organiziraju i djeluju u sastavu organizacija SDSS-a. Omladinske organizacije SDSS-a će se osnivati u organizacijama SDSS-a u kojima do sada nisu osnovane, ukoliko su se za to stekli uvjeti. Aktivi žena će se osnivati u organizacijama SDSS-a sa najmanje 10 žena članica SDSS-a ukoliko do sada nisu osnovani. Predsjednici omladinskih organizacija SDSS-a i predsjednice aktiva žena SDSS-a osnovanih u sastavu organizacija SDSS-a po položaju ulaze u sastav izvrših odbora dotičnih organizacija SDSS-a i time se osigurava bolja predstavljenost i veći utjecaj ovih oblika interesnog organiziranja na ukupan rad i djelovanje organizacija SDSS-a u čijem su sastavu.

5. Održavanje redovne izvještajne sjednice Glavne skupštine SDSS-a

Statutom SDSS-a je utvrđeno da Glavna skupština SDSS-a održava svoje sjednice najmanje jednom u dvije godine. Prije parlamentarnih izbora, koji bi se trebali održati krajem 2015. godine, Glavna skupština SDSS-a će obavezno održati redovnu izvještajnu sjednicu na kojoj će se razmatrati izvještaj o radu SDSS-a u proteklih dvije godine i utvrditi konačan prijedlog kandidata i izborni program SDSS-a za izbore zastupnika u Hrvatski sabor.

6. Održavanje redovnih sjednica Glavnog odbora SDSS-a

Glavni odbor SDSS-a sačinjavaju predstavnici županijskih organizacija SDSS-a, koje bira Glavna skupština SDSS-a, na mandat od četiri godine. Predsjednici županijskih organizacija SDSS-a su po položaju članovi Glavnog odbora SDSS-a, i ubrajaju se u ukupan broj predstavnika dotične županijske organizacije SDSS-a. Zastupnici SDSS-a u Hrvatskom saboru, ukoliko ne budu izabrani u Glavni odbor SDSS-a, postaju po položaju članovi Glavnog odbora SDSS-a i mandat im traje do isteka zastupničkog mandata. U tekućem mandatu Glavni odbor SDSS-a broji ukupno 60 članova.
Glavni odbor SDSS-a između dva zasjedanja Glavne skupštine SDSS-a upravlja radom Stranke, utvrđuje politiku SDSS-a i predlaže je Glavnoj skupštini SDSS-a, provodi politiku koju je usvojila Glavna skupština SDSS-a, utvrđuje prijedloge programskih akata SDSS-a i prijedloge Statuta i drugih općih akata SDSS-a koje donosi Glavna skupština SDSS-a, daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove SDSS-a, uređuje osnivanje i organizacijsku strukturu organizacija SDSS-a, utvrđuje regionalna područja djelovanja SDSS-a i odlučuje o drugim pitanjima koja su mu Statutom SDSS-a stavljena u nadležnost. Glavni odbor SDSS-a obavlja i druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa SDSS-a. Glavni odbor SDSS-a za svoj rad odgovara Glavnoj skupštini SDSS-a. U izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti Glavni odbor SDSS-a svoje redovne sjednice održava po potrebi, a u pravilu četiri puta godišnje.

7. Održavanje redovne sjednice Nadzornog odbora SDSS-a

Nadzorni odbor SDSS-a je nadzorni organ koji nadzire materijalno i financijsko poslovanje SDSS-a, nadzire ispravnost korištenja financijskih sredstava i nadzire zakonitost općih i drugih akata SDSS-a te prati izvršavanje poslova iz nadležnosti pojedinih organa SDSS-a. Nadzorni odbor SDSS-a broji tri člana, koje bira Glavna skupština SDSS-a ma mandat od četiri godine. Nadzorni odbor SDSS-a za svoj rad odgovara Glavnoj skupštini SDSS-a. U izvršavanju ovih poslova Nadzorni odbor SDSS-a po pravilu održava jednu redovnu sjednicu i to uglavnom po završetku poslovne godine, a prije održavanja sjednice Glavnog odbora SDSS-a na kojoj se usvaja Izvještaj o financijskom poslovanju SDSS-a za prethodnu godinu.

8. Održavanje sjednica Predsjedništva SDSS-a

Predsjedništvo SDSS-a je izvršno-politički organ SDSS-a, koji obavlja poslove koji su mu Statutom i drugim općim aktima SDSS-a stavljeni u nadležnost. Odlučuje o svim važnim pitanjima stranačke politike i djelovanja iz nadležnosti Glavnog odbora SDSS-a, kada se zbog hitnosti ili drugih okolnosti Glavni odbor SDSS-a nije mogao sastati, te je u takvim slučajevima dužan te odluke podnijeti na potvrđivanje Glavnom odboru SDSS-a, na njegovoj prvoj narednoj sjednici. Članovi Predsjedništva SDSS-a po položaju su: predsjednik i potpredsjednici SDSS-a, predsjednik i potpredsjednici Glavne skupštine SDSS-a, generalni sekretar SDSS-a i predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a, koji ne učestvuje u odlučivanju u slučajevima kada Predsjedništvo SDSS-a odlučuje u pitanjima iz nadležnosti Glavnog odbora SDSS-a. O određenim političkim pitanjima Predsjedništvo SDSS-a može raspravljati u proširenom sastavu, uz učešće predsjednika županijskih organizacija SDSS-a, bez prava odlučivanja. U izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti Predsjedništvo SDSS-a održava svoje sjednice po potrebi.

9. Održavanje sjednica Statutarnog odbora SDSS-a

Statutarni odbor SDSS-a je organ SDSS-a, koji obavlja poslove koji su mu Statutom SDSS-a stavljeni u nadležnost. Statutarni odbor SDSS-a daje tumačenje i utvrđuje pročišćene tekstove Statuta i drugih općih akata SDSS-a, ocjenjuje usklađenost općih akata sa Statutom SDSS-a, ocjenjuje statutarnost provedenih izbora organa SDSS-a i usklađenost odluka organa SDSS-a sa Statutom SDSS-a. Statutarni odbor SDSS-a odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka disciplinskih odbora županijskih organizacija SDSS-a i protiv drugih pojedinačnih odluka, ako to nije u nadležnosti drugih organa SDSS-a. Statutarni odbor SDSS-a broji pet članova koje bira Glavna skupština SDSS-a na mandat od četiri godine. U izvršavanju navedenih poslova Statutarni odbor SDSS-a održava svoje sjednice po potrebi.

10. Održavanje sednica Izvršnog odbora SDSS-a

Izvršni odbor SDSS-a je izvršni organ Glavnog odbora SDSS-a, koji obavlja poslove koji su mu Statutom SDSS-a stavljeni u nadležnost. Članove Izvršnog odbora SDSS-a bira Glavni odbor SDSS-a, na mandat od četiri godine. Članovi Izvršnog odbora SDSS-a ne mogu istovremeno biti i članovi Glavnog odbora SDSS-a. Izvršni odbor SDSS-a izvršava odluke i zaključke Glavnog odbora SDSS-a, podnosi prijedloge za rješavanje određenih problema, podnosi prijedloge odluka i općih akata SDSS-a koje donosi Glavni odbor SDSS-a, prati i koordinira osnivanje i rad organizacija SDSS-a i njihovih organa, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima SDSS-a. U izvršavanju navedenih poslova Izvršni odbor SDSS-a održava svoje sjednice po potrebi.

10. Održavanje sjednica organa organizacija SDSS-a

Organi općinskih, gradskih i županijskih organizacija SDSS-a, kao organizacijskih oblika SDSS-a, su skupštine, izvršni odbori i nadzorni odbori organizacija SDSS-a. U sastavu organizacija SDSS-a, mogu se osnovati omladinske organizacija i aktivi žena, kao interesni organizacijski oblici SDSS-a, čiji su organi skupštine i izvršni odbori. Nadležnost navedenih organa utvrđena je Statutom i drugim općim aktima SDSS-a. Pored navedenih organa u županijskim organizacijama SDSS-a biraju se disciplinski odbori, koji u prvostupanjskom postupku odlučuju o disciplinskoj odgovornosti članova SDSS-a, ukoliko to pitanje nije stavljeno u nadležnost drugim organima SDSS-a. U izvršavanju poslova iz svoje nadležnost organi općinskih, gradskih i županijskih organizacija SDSS-a i organi interesnih organizacijskih oblika SDSS-a, organiziranih u sastavu navedenih organizacija SDSS-a, održavaju svoje sjednice po potrebi.

IZBORNE AKTIVNOSTI

1. Pripreme i učestvovanje u provođenju izbora zastupnika u Hrvatski sabor Republike Hrvatske

Mandat zastupnika izabranih u Hrvatski sabor traje četiri godine. Istekom mandata zastupnika u Hrvatskom saboru predsjednik Republike Hrvatske svojom odlukom raspisuje izbore za zastupnike i određuje dan provođenja izbora. Redovni izbori zastupnika u Hrvatski sabor bi se mogli održati krajem 2015. godine, na kojima će SDSS imati svoje kandidate. Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, pripadnicima nacionalnih manjina je zajamčena zastupljenost u Hrvatskom saboru, te je utvrđeno da imaju pravo birati osam zastupnika, koji se biraju u posebnoj izbornoj jedinici, koju čini područje Republike Hrvatske. Od toga pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika u Hrvatski sabor u 12. izbornoj jedinici.
U postupku kandidiranja na prijedlog izvršnih odbora županijskih organizacija SDSS-a, Glavni odbor SDSS-a će utvrditi prijedlog liste tri kandidata i njihove zamjenike za izbor tri zastupnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru u 12. izbornoj jedinici. O eventualnom predlaganju kandidata SDSS-a u ostalim izbornim jedinicama izjasnit će se Glavni odbor SDSS-a. U skladu sa Statutom SDSS-a prijedlog liste kandidata koji je utvrdio Glavni odbor SDSS-a mora potvrditi Glavna skupština SDSS-a, na sjednici koja se obavezno održava prije parlamentarnih izbora. Pripreme za održavanje parlamentarnih izbora podrazumijevaju donošenje odluke u kojim izbornim jedinicama će SDSS učestvovati na izborima, predlaganje kandidata od strane izvršnih odbora županijskih organizacija SDSS-a, utvrđivanje prijedloga kandidata na sjednici Glavnog odbora i njegovo potvrđivanje na sjednici Glavne skupštine SDSS-a. Nadalje, u okviru priprema za parlamentarne izbore je: utvrđivanje izbornog programa SDSS-a, izrada propagandnog materijala, održavanje predizbornih skupova, kao i oglašavanje i medijski nastupi kandidata i članova Predsjedništva SDSS-a u sklopu predizborne kampanje.

2. Pripreme i učestvovanje u provođenju prevremenih lokalnih izbora u
pojedinim jedinicama lokalne samouprave

U slučajevima kada Vlada RH, na osnovu zakona, prije roka raspusti predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne ( regionalne) samouprave ili prije roka razriješi dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike, te kada prije roka na drugi način prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine, raspisat će se prijevremeni izbori za članove raspuštenog predstavničkog tijela ili razrešenog nosioca izvršne funkcije u dotičnoj jedinici lokalne odnosno područne ( regionalne ) samouprave. Za učestvovanje u prijevremenim lokalnim izborima SDSS će provesti pripreme u smislu utvrđivanja kandidacijske liste SDSS-a za izbore članova određenog predstavničkog tijela ili prijedloga kandidata SDSS-a za izbor nosioca određene izvršne funkcije, utvrđivanja izbornog programa i izrade propagandnog materijala, te provođenja izborne kampanje na prijevremenim lokalnim izborima. Nosioci ovih aktivnosti su izvršni odbori dotičnih organizacija SDSS-a, članovi Predsedništva SDSS-a, članovi Glavnog odbora SDSS-a i Izvršnog odbora SDSS-a iz tih organizacija SDSS-a, kao i drugi članovi SDSS-a dotične organizacije SDSS-a.

3. Pripreme i učestvovanje u provođenju eventualnih izbora članova vijeća mjesnih
odbora u pojedinim općinama i gradovima

Održavanje izbora članova vijeća mjesnih odbora u pojedinim općinama i gradovima zavisi od odluke tijela tih jedinica lokalne samouprave da se provedu izbori članova ovih tijela mesne samouprave osnovanih na njihovom području. SDSS će na ovim izborima učestvovati kada izvršni odbor dotične organizacije SDSS-a procjeni da je to politički opravdano i da se mogu očekivati određeni izborni rezultati na izborima članova veća mesnih odbora ili gradskih četvrti. Nosioci ovih aktivnosti su izvršni odbori i članovi SDSS-a općinskih i gradskih organizacija SDSS-a, odnosno izvršni odbori mjesnih organizacija SDSS-a ukoliko su iste osnovane na području jedinice mjesne samouprave u kojoj se provode izbori članova vijeća mjesnih odbora.

4. Podrška pripremama i provođenju izbora za članove veća i predstavnike
nacionalnih manjina

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se svake četvrte godine. Odluku o raspisivanju ovih izbora donosi Vlada RH, a isti bi se trebali održati sredinom 2015. godine. Na ovim izborima političke stranke ne učestvuju direktno, ali njihova uloga se ogleda u motivaciji i davanju podrške udrugama i biračima da podnose kandidacijske liste i učestvuju na izborima. SDSS je među svoje programske ciljeve utvrdio ostvarivanje i zaštita prava srpske nacionalne manjinu u Republici Hrvatskoj, pa tako i afirmiranje uloge i djelovanje vijeća i predstavnika srpske nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
U provođenju izbora za članove i predstavnike srpske nacionalne manjine, članovi SDSS-a će se aktivno uključiti na način da se preko udruga i birača koji budu predlagali kandidacijske liste osigura da među kandidatima bude značajan broj članova SDSS-a, kao i da u izbornoj kampanji djeluju da birači njima daju svoje glasove, te da se na taj način osigura utjecaj SDSS-a na sastav i rad vijeća srpske nacionalne manjine u općinama, gradovima i županijama u kojima postoje, kao i SNV-a – Nacionalne koordinacije veća srpske nacionalne manjine na nivou Republike Hrvatske.
OSTALE AKTIVNOSTI

1. Praćenje i koordinacija rada zastupnika SDSS-a u Hrvatskom saboru
i državnih funkcionera iz redova SDSS-a

Kroz praćenje i koordinaciju rada saborskih zastupnika SDSS-a i ostalih državnih funkcionera koji su izabrani ili imenovani na prijedlog SDSS-a ostvaruje se usklađivanje njihovog rada sa programskim ciljevima i zadacima SDSS-a. Ove aktivnosti će se provoditi na sjednicama koordinacije državnih funkcionera iz redova SDSS-a, koje će se organizirati u Zagrebu u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem. Isto tako, na sjednice Glavnog odbora SDSS-a povremeno će se pozivati pojedini državni funkcioneri da upoznaju članove Glavnog odbora SDSS-a sa svojim radom i problemima u realizaciji postavljenim ciljeva i zadataka.

2. Koordinacija rada i praćenje stanja u jedinicama lokalne samouprave u
kojima SDSS učestvuje u vršenju vlasti

U cilju praćenja stanja u jedinicama lokalne samouprave u kojima SDSS provodi ili učestvuje u vršenju vlasti, kao i radi koordinacije nastupanja lokalnih funkcionera iz redova SDSS-a prema državnim tijelima i fondovima u realizaciji i financiranju određenih projekata izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture. Ove aktivnosti posebno dolaze do izražaja u fazi utvrđivanja nacrta Državnog proračuna Republike Hrvatske u kojem će se utvrditi pozicije pojedinih jedinica lokalne samouprave radi osiguranja tekućih ili kapitalnih dotacija iz državnog proračuna. Ove koordinacije će se u pravilu organizirati u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem, uz obavezno učestvovanje saborskih zastupnika SDSS-a. Poseban značaj imaju koordinacije rada općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave, u kojima SDSS učestvuje u vršenju vlasti, na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, koje se provode u suradnji sa Zajedničkim vijećem općina.

3. Medijska prezentacija djelovanja SDSS-a kroz saopćenja za javnost,
konferencije za novinare i redovno ažuriranje web-stranice SDSS-a

Javnost rada je osnovni princip djelovanja SDSS-a. Javnost rada se ostvaruje kroz obavještavanje članstva i javnosti o radu organa SDSS-a, objavljivanje saopćenja za javnost, konferencije za novinare, prisustvovanje predstavnika javnih medija sjednicama organa SDSS-a ili javnim skupovima SDSS-a, kao i javnom prezentacijom djelovanja SDSS-a putem web-stranice SDSS-a. Medijska prezentacija djelovanja SDSS-a je aktivnost koja se provodi ne samo u sklopu izbornih kampanja već kontinuirano kroz dostupnost informacija o djelovanju SDSS-a, koje se redovno objavljuju na službenoj web-stranice SDSS-a. U provođenju ovih aktivnosti obavit će se redizajniranje grafičkog i vizualnog izgleda službene web-stranice SDSS-a i njezino redovno osuvremenjavanje i ažuriranje u skladu sa zahtjevima tehnoloških dostignuća i načina javnog komuniciranja sadašnjeg vremena.

4. Suradnja SDSS-a s drugim političkim strankama, državnim organima, nevladinim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj i državama u okruženju

U ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka SDSS će u toku 2015. godine surađivati s političkim strankama vladajuće koalicije, naročito na provođenju Programa Vlade RH, posebno onog dijela koji se odnose na pitanja od interesa za srpsku zajednicu u Republici Hrvatskoj. Isto tako, surađivat će i sa drugim političkim strankama slične programske orijentacije. Suradnja sa državnim organima, u prvom redu s Hrvatskim saborom, predsjednikom Republike, Vladom RH i pojedinim ministarstvima, ostvarivat će se kroz obraćanja i zajedničke sastanke predstavnika navedenih državnih tijela s pojedinim članovima Predsjedništva SDSS-a i članovima Kluba zastupnika SDSS-a u Hrvatskom saboru. U zajedničkom interesu ostvarivat će se i suradnja s drugim saborskim zastupnicima nacionalnih manjina.
Za djelovanje SDSS-a od posebnog je značaja suradnja, podrška i zajednički nastupi SDSS-a i drugih srpskih nevladinih organizacija i institucija u Republici Hrvatskoj i matičnoj državi srpskog naroda Republici Srbiji i Republici Srpskoj u sastavu Bosne i Hercegovine. Nastavit će se do sada uspješna suradnja sa Srpskim narodnim vijećem iz Zagreba i Zajedničkim vijećem općina iz Vukovarom, dvjema najvažnijim institucijama srpske manjinske samouprave u Rapublici Hrvatskoj, nastalim na osnovu Erdutskog sporazuma i Pisma o namjerama Vlade RH. Isto tako, i suradnja sa SKD „Prosvjeta“ i SPD „ Privrednik“ i drugim srpskim organizacijama i institucijama. U tome će značajno mjesto imati i suradnja i pružanje pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Republici Hrvatskoj, posebno Bogosloviji „Tri jerarha“ i drugim pravoslavnim crkvama i manastirima.
Jedan od važnijih programskih ciljeva SDSS-a je razvijanje dobrosusjedskih odnosa i suradnja država u Regionu, posebno između Republike Hrvatske i Republike Srbije, te će u toku 2014. godine SDSS tome davati svoj puni doprinos. U tom cilju nastavit će se suradnja s državnim organima Republike Srbije i Republike Srpske u sastavu BiH, te drugih država u okruženju, kao i diplomatsko-konzularnim predstavništvima drugih stranih država.

5. Aktivnosti rukovođenja, pravnog zastupanja, te upravljanja i raspolaganja imovinom i imovinskim pravima SDSS-a

U skladu s odredbama Statuta i drugih općih akata SDSS-a predsjednik SDSS-a u okviru svojih nadležnosti vodi poslovanje i rukovodi SDSS-om između sjednica Predsjedništva SDSS-a, predstavlja SDSS i njegov je zakonski pravni zastupnik. Svoja ovlaštenja pravnog zastupnika predsjednik SDSS-a može prenijeti na jednog od potpredsjednika SDSS-a, generalnog sekretara SDSS-a ili drugu fizičku osobu na osnovu posebnog ovlaštenja. Glavni odbor SDSS-a je za drugog pravnog zastupnika odredio predsjednika Izvršnog odbora SDSS-a. Radom Generalnog sekretarijata SDSS-a rukovodi generalni sekretar SDSS-a, koji osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za rad organa SDSS-a, koordinira rad između stručnih službi i organa SDSS-a, učestvuje u pripremi i radu pojedinih organa SDSS-a i vrši druge poslove na osnovu ovlaštenja i po nalogu predsjednika SDSS-a.
U ostvarivanju ciljeva i zadataka SDSS-a predsјednik SDSS-a samostalno raspolaže finanцijskim sredstvima do iznosa od 5.000,00 kuna, po pojedinom pravnom poslu, a preko tog iznosa raspolaganje finanцijskim sredstvima vrši se na osnovu odluka Predsјedništva SDSS-a. Predsјednik SDSS-a je naredbodavac za izvršenje Finanцijskog plana SDSS-a. Imovinu SDSS-a čine prihodi iz Državnog proračuna, prihodi iz proračuna jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, prihodi od članarine članova SDSS-a i dobrovoljnih priloga (donacija) pravnih i fizičkih osoba, prihodi iz dobiti poduzeća u vlasništvu SDSS-a i korištenjem vlastite imovine te prihodi iz drugih zakonom dozvoljenih izvora. Imovinu SDSS-a čine i vlastite pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava nastala ulaganjem poslovnih udjela u trgovačka društva.
Većinski dio poslovnih udjela u trgovačkom duštvu „SEDES“ d.o.o. iz Vukovara ima SDSS i na osnovu toga ostvaruje većinska upravljačka prava u njegovoj skupštini, imenuje direktora te predsjednika i članove Nadzornog odbora trgovačkog društva. O poslovanju trgovačkog društva svake godine podnosi se izvještaj Glavnom odboru SDSS-a, a nadležni organi SDSS-a zajedno sa drugim članovima Društva poduzimaju aktivnosti u praćenju poslovanja te po potrebi poduzimaju određene mjere ( npr. dokapitalizacija, pozajmica, sanacija i dr.) u otklanjanju teškoća i problema u poslovanju trgovačkog društva u vlasništvu SDSS-a. “

6. Prijem stranaka i pružanje pravnih savjeta članovima SDSS-a
i drugim građanima

Neposredna komunikacija sa članovima SDSS-a i drugim građanima je uobičajena praksa i princip rada SDSS-a. U prostorijama SDSS-a u njegovom sjedištu, kao i prostorijama pojedinih organizacijskih oblika SDSS-a, članovi SDSS-a, njeni simpatizeri, kao i drugi građani mogu se obratiti i zatražiti objašnjenje određenih političkih odluka i stavova SDSS-a, iznijeti svoje socijalne, pravne i druge probleme, dobiti tumačenje pozitivnih pravih propisa te pravni savjet za rješavanje njihovih pravnih problema. Kroz određene srpske organizacije i institucije osigurano im je i pružanje besplatne pravne pomoći u okvirima zakona.

7. Davanje financijske pomoći građanima i pružanje financijske podrške
sportskim, kulturnim i drugim organizacijama

S obzirom na teške uvjete života i socijalne prilike, veliki broj građana srpske nacionalnosti, ne samo članova SDSS-a, obraća se SDSS-u radi davanja financijske pomoći po raznim socijalnim i medicinskim indikacijama. Isto tako, razne srpske sportske, kulturne i druge udruge i organizacije, zbog nedostatka financijskih sredstava za rad, obraćaju se SDSS-u radi financijske pomoći i podrške za ostvarivanje njihovih djelatnosti i ciljeva zbog kojih su osnovani. Kroz ovakve vidove pomoći građanima i raznim udruženjima dodjeljuju se financijska sredstva prema mogućnostima SDSS-a, na osnovu odluka predsjednika SDSS-a za financijsku pomoć u novčanom iznosu do 5.000,00 kuna ili odluka Predsjedništva SDSS-a za odobravanje financijske pomoći preko navedenog iznosa, u skladu s općim aktima SDSS-a. “