PROGRAM RADA SDSS-a ZA 2014. GODINU
Polazeći od programskih ciljeva i zadataka utvrđenih Programom SDSS-a i drugim
programskim dokumentima SDSS-a, organi SDSS-a i organi stranačkih organizacija organizovanih
u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, u toku 2014. godine, provodit će slijedeće aktivnosti:
ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI:
1. Prijem novih članova SDSS-a i sređivanje evidencije članova SDSS-a
Općinske i gradske organizacije SDSS-a, kao osnovni organizacijski oblici SDSS-a, tokom
cijele godine provodit će aktivnosti u vezi prijema novih članova SDSS-a i sređivanja evidencije
članstva. Prijemom novih članova SDSS-a stvara se šira osnova za bolje političko djelovanje i
kadrovsko jačanje SDSS-a u rukovodećim stranačkim strukturama, kao i bolje predstavljanje u
tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave. U
provođenju ovih aktivnosti naročita pažnja će se posvetiti prijemu novih članova SDSS-a iz redova
mladih pripadnika srpske zajednice, te prijemu žena u članstvo SDSS-a. Kroz podmlađivanje
članstva stvorit će se pretpostavke za buduće djelovanje SDSS-a, a kroz povećani prijem žena u
članstvo SDSS-a osigurat će se veća uloga i zastupljenost žena u organima SDSS-a i izbornim
listama SDSS-a, te će se stvoriti pretpostavke za ostvarivanje rodne ravnopravnosti svih članova
SDSS-a.
Sređivanje evidencija članstva SDSS-a podrazumijeva ne samo brisanje iz evidencije
članova SDSS-a koji su nisu među živima i nisu fizički prisutni, već i isključivanje iz članstva
SDSS-a onih članova koji su djelovali suprotno Programu SDSS-a i odredbama Statuta i drugih
općih akata SDSS-a i time počinili teže povrede članskih obaveza. U cilju sređivanja evidencije
članstva SDSS-a, općinske i gradske organizacije SDSS-a će o svim promjenama u strukturi
njihovog članstva obavijestiti Generalni sekretarijat SDSS-a radi unošenja ovih promjena u središnji
Registar članova SDSS-a.
2. Prikupljanje članarine i dobrovoljnih priloga
Odlukom o članarini u SDSS-u iz 2009. godine, utvrđena je obaveza članova SDSS-a da
plaćaju članarinu, izuzimajući članove koji primaju socijalnu pomoć, koji su oslobođeni plaćanja
članarine. Prikupljanje članarine od članova SDSS-a nema samo fiskalnu funkciju članarine kao
izvora prihoda SDSS-a, već se plaćanjem članarine izražavanja posebnog odnosa članova SDSS-a
prema SDSS-u kao njihovoj političkoj stranci. Time se izražava pripadnost i odgovornost članova
SDSS-a za cjelokupno funkcionisanje i djelovanje SDSS-a.
Visina članarine u SDSS-u određuje se po principu solidarnosti prema ekonomskoj snazi i
visini primanja njenih članova, o čemu će se voditi računa kod prikupljanja članarine. Neće se
insistirati na obavezi plaćanja članarine prema članovima SDSS-a koji zbog socijalnih i drugih
okolnosti u kojima žive nisu u mogućnosti plaćati članarinu ili naplata članarine ne bi bila politički
opravdana. Poseban značaj u pribavljanju prihoda SDSS-a imaju članarine nositelja državnih i
lokalnih funkcija iz redova SDSS-a, koje će se obavezno uplaćivati na centralni račun SDSS-a, a
koristit će se za financiranju rada organizacija SDSS-a koje nemaju vlastitiih izvornih prihoda te za
osnivanje novih organizacija SDSS-a.
U provođenju ovih aktivnosti potrebno je obuhvatiti i nositelje navedenih funkcija koji nisu
članovi SDSS-a ali su izabrani ili imenovani na prijedlog SDSS-a, koji bi trebali davati svoj
doprinos financiranju SDSS-a putem uplata dobrovoljnih priloga (donacija) na centralni račun
SDSS-a. Isto tako će se prikupljati i dobrovoljni prilozi (donacije) drugih pravnih i fizičkih osoba,
koji su dopušteni prema pozitivnim zakonskim propisima.
3. Osnivanje novih općinskih i gradskih organizacija SDSS-a
Osnivanje novih općinskih i gradskih orgnizacija SDSS-a je aktivnost koja se provodi
kontinuirano u općinama i gradovima sa značajnim udjelom stanovništva srpske nacionalnosti, u
kojima do sada nisu osnovani organizacijski oblici SDSS-a. Posebnu pažnju treba posvetiti
osnivanju novih općinskih i gradskih organizacija SDSS-a na područjima: Sisačko-moslavačke,
Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske te Koprivničko-križevačke
županije, gdje bi se osnivanjem novih organizacija SDSS-a stvorile organizacijske pretpostavke za
osnivanje županijske organizacije SDSS-a. Isto tako, u okviru ovih aktivnosti ispitat će se
mogućnosti i politička opravdanost osnivanja novih organizacija SDSS-a na području Splitskodalmatinske
županije. Kroz ove aktivnosti Stranka bi se bolje organizovala na navedenim
područjima i stvorili bi se uslovi za snažnije političko djelovanje prema tamošnjem srpskom
biračkom tijelu, što bi omogućilo naše eventualno učešće na lokalnim izborima u tim jedinicama
lokalne samouprave i postizanje boljih rezultata na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru.
4. Osnivanje omladinskih organizacija i aktiva žena u sastavu organizacija SDSS-a
U Statutu SDSS-a i Odluci o osnivanju i organizacijskoj strukturi organizacija SDSS-a
predviđena je mogućnost osnivanja omladinskih organizacija i aktiva žena u sastavu organizacija
SDSS-a, kao oblika interesno-političkog djelovanja mlađih članova SDSS-a i žena članica SDSS-a.
Ove aktivnosti su prevashodno usmjerene na veće učlanjivanje mlađih članova SDSS-a starosti do
30 godina, te veće učlanjivanje žena u članstvo SDSS-a i njihovo interesno organiziranje i
povezivanje. Ovakvi organizacijski oblici SDSS-a nemaju status pravnih osoba već se organiziraju
i djeluju u sastavu organizacija SDSS-a. Omladinske organizacije SDSS-a će se osnovati u
organikzacijama SDSS-a u kojima do sada nisu osnovane, ukoliko su se za to stekli uvjeti. Aktivi
žena će se po prvi put osnivati u organizacijama SDSS-a sa najmanje 10 žena članica SDSS-a.
Održat će se osnivačke skupštine aktiva žena u sastavu općinskih i gradskih organizacija SDSS-a, te
izabrati njihovi organi i odrediti predstavnice u skupštine aktiva žena neposredno viših organizacija
SDSS-a. Nakon toga održat će se osnivačke skupštine aktiva žena županijskih organizacija SDSS-a,
a zatim i osnivačka skupština Aktiva žena SDSS-a, na nivou SDSS-a kao cjeline.
5. Održavanje redovnih sjednica Glavnog odbora SDSS-a
Glavni odbor SDSS-a između dva zasjedanja Glavne skupštine SDSS-a upravlja radom
Stranke, utvrđuje politiku SDSS-a i predlaže je Glavnoj skupštini SDSS-a, provodi politiku koju je
usvojila Glavna skupština SDSS-a, utvrđuje prijedloge programskih akata SDSS-a i prijedloge
Statuta i drugih općih akata SDSS-a koje donosi Glavna skupština SDSS-a, daje političke ocjene i
utvrđuje političke stavove SDSS-a, uređuje osnivanje i organizacijsku strukturu organizacijа SDSSa,
utvrđuje regionalna područja djelovanja SDSS-a i odlučuje o drugim pitanjima koja su mu
Statuom SDSS-a stavljena u nadležnost. Glavni odbor SDSS-a obavlja i druge poslove koji nisu u
nadležnosti drugih organa SDSS-a. U izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti Glavni odbor
SDSS-a svoje sjednice održava po potrebi, a u pravilu četiri puta godišnje.
6. Održavanje redovne sjednice Nadzornog odbora SDSS-a
Nadzorni odbor SDSS-a je nadzorni organ koji nadzire materijalno i finansijsko poslovanje SDSSa,
nadzire ispravnost korištenja finansijskih sredstava i nadzire zakonitost opštih i drugih akata
SDSS-a te prati izvršavanje poslova iz nadležnosti pojedinih organa SDSS-a. U izvršavanju ovih
poslova Nadzorni odbor SDSS-a po pravilu održava jednu redovnu sjednicu i to uglavnom po
završetku poslovne godine, a prije održavanja sjednice Glavnog odbora SDSS-a na kojoj se usvaja
Izvještaja o financijskom poslovanju SDSS-a za prethodnu godinu.
7. Održavanje sjednica Predsjedništva SDSS-a
Predsjedništvo SDSS-a je izvršno-politički organ SDSS-a, koji obavlja poslove koji su mu
Statutom i drugim općim aktima SDSS-a stavljeni u nadležnost. Odlučuje o svim važnim pitanjima
stranačke politike i djelovanja iz nadležnosti Glavnog odbora SDSS-a, kada se zbog hitnosti ili
drugih okolnosti Glavni odbor SDSS-a nije mogao sastati, te je u takvim slučajevima dužan te
odluke podnijeti na potvrđivanje Glavnom odboru SDSS-a na njegovoj prvoj narednoj sjednici. U
izvršavanju navedenih poslova Predsjedništvo SDSS-a održava svoje sjednice po potrebi.
8. Оdržavanje sjednica Statutarnog odbora SDSS-a
Statutarni odbor SDSS-a je organ SDSS-a, koji obavlja poslove koji su mu Statutom
SDSS-a stavljeni u nadležnost. Statutarni odbor SDSS-a daje tumačenje i utvrđuje prečišćene
tekstove Statuta i drugih općih akata SDSS-a, ocjenjuje usklađenost općih akata i odluka organa
SDSS-a sa Statutom SDSS-a, te odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka disciplinskih odbora i
drugih pojedinačnih akata SDSS-a. U izvršavanju navedenih poslova Statutarni odbor SDSS-a
održava svoje sjednice po potrebi.
9. Održavanje sjednica Izvršnog odbora SDSS-a
Izvršni odbor SDSS-a je izvršni organ Glavnog odbora SDSS-a, koji obavlja poslove koji su
mu Statutom SDSS-a stavljeni u nadležnost. Izvršni odbor SDSS-a izvršava odluke i zaključke
Glavnog odbora SDSS-a, podnosi prijedloge za rješavanje određenih problema i prijedloge odluka i
općih akata koje donosi Glavni odbor SDSS-a, prati i koordinira osnivanje i rad organizacija
SDSS-a i njihovih organa, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom SDSS-a i drugim općim
aktima SDSS-a. U izvršavanju navedenih poslova Izvršni odbor SDSS-a održavaju svoje sjednice
po potrebi.
10. Održavanje sjednica organa organizacija SDSS-a
Organi općinskih, gradskih i županijskih organizacija SDSS-a, kao organizacijskih oblika
SDSS-a su skupštine, izvršni odbori i nadzorni odbori organizacija SDSS-a. U sastavu organizacija
SDSS-a mogu se osnivati omladinske organizacije i aktivi žena, kao interesni organizacijski oblici
SDSS-a, čiji su organi skupštine i izvršni odbori. Nadležnost navedenih organa utvrđena je Statutom
i drugim općim aktima SDSS-a. Pored navedenih organa u županijskim organizacijama SDSS-a
biraju se disciplinski odbori, koji u prvostupanjskom postupku odlučuju o disciplinskoj
odgovornosti članova SDSS-a, ukoliko to pitanje nije stavljeno u nadležnost drugih organa SDSS-a.
Organi općinskih, gradskih i županijskih organizacija SDSS-a i organi interesnih organizacijskih
oblika SDSS-a, organiziranih u sastavu navedenih organizacija SDSS-a, održavaju svoje sjednice po
potrebi.
IZBORNE AKTIVNOSTI
1. Pripreme i učestvovanje u provođenju izbora članova u Europski parlament
iz Republike Hrvatske
Nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije dana
01.07.2013.. godine, na održanim izborima izabrano je 12 članova Europskog parlamenta iz
Republike Hrvatske. Na proteklim izborima članova Europskog parlamenta Samostalna
demokratska srpska stranka nije učestvovala. U toku 2014. godine održat će se redovni izbori
članova Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, na kojima treba ponovno izabrati 12 članova
Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske. Organi SDSS-a u okviru svojih nadležnosti će, na
osnovu koalicijskog kapaciteta SDSS-a, donijeti odluku da li će se voditi pregovori o modalitetima
učešća predstavnika SDSS-a na kandidacijskim listama za izbore članova Europskog parlamenta, od
čega će zavisiti provođenje ovih aktivnosti. Kao parlamentarna stranka SDSS će, u okviru ovih
aktivnosti, predložiti svoje predstavnike za članove proširenog sastava nadležnih izbornih
povjerenstava i biračkih odbora na izborima članova Europskog parlamenta.
2. Pripreme i učestvovanje u provođenju prijevremenih lokalnih izbora u pojedinim
jedinicama lokalne samouprave
U slučajevima kada Vlada RH, na osnovu zakona, prije roka raspusti predstavničko tijelo
jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili prije roka razriješi dužnosti
općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike te kad prije roka na drugi način
prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana iz redova pripadnika
srpske nacionalne manjine, raspisat će se prijevremeni izbori za članove raspuštenog
predstavničkog tijela ili razriješenog nositelja izvršne funkcije u dotičnoj jedinici lokalne odnosno
područne ( regionalne) samouprave. Za učestvovanje na prijevremenih lokalnim izbora SDSS će
provesti pripreme u smislu utvrđivanja kandidacijske liste za izbore članova određenog
predstavničkog tijela ili prijedloga kandidata SDSS-a za izbor nositelja određene izvršne funkcije,
utvrđivanja izbornog programa, izrade propagandnog materijala, te provođenja izborne kampanje na
prijevremenim lokalnim izborima. Nositelji ovih aktivnosti su izvršni odbori dotičnih organizacija
SDSS-a, članovi Predsjedništva SDSS-a, članovi Glavnog odbora SDSS-a i Izvršnog odbora SDSSa
iz tih organizacija SDSS-a, kao i drugi članovi SDSS-a dotične organizacije SDSS-a.
3. Učestvovanje organizacija SDSS-a na eventualnim izborima za članove vijeća
mjesnih odbora u pojedinim opštinama i gradovima;
Održavanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora u pojedinim opštinama i gradovima
zavise od odluka tijela tih jedinica lokalne samouprave da se provedu izbori članova ovih tijela
jedinica mjesne samouprave osnovanih na njihovom području. SDSS će na ovim izborima
učestvovati kada izvršni odbor dotične organizacije SDSS-a procijeni da je to politički opravdano i
da se moge očekivati određeni izborni rezultati na izborima članova vijeća mjesnih odobra ili
gradskih četvri.
OSTALE AKTIVNOSTI:
1. Praćenje i koordinacija rada zastupnika SDSS-a u Hrvatskom saboru i državnih
funkcionera iz redova SDSS-a
Kroz praćenje i koordinaciju rada saborskih zastupnika SDSS-a i ostalih državnih
funkcionera koji su izabrani i imenovani na prijedlog SDSS-a ostvaruje se usklađivanje njihovog
rada sa programskim ciljevima i zadacima SDSS-a. Ove aktivnosti će se provoditi na sjednicama
koordinacije državnih funkcionera iz redova SDSS-a, koje će se organizirati u Zagrebe u saradnji sa
Srpskim narodnim vijećem. Isto tako, na sjednice Glavnog odbora SDSS-a povremeno će se
pozivati pojedini državni funkcioneri da upoznaju članove Glavnog odbora SDSS-a sa svojim
radom i problemima u realizaciji postavljenih ciljeva i zadataka.
2. Koordinacija rada i praćenje stanja u jedinicama lokalne samouprave u kojima
SDSS provodi ili učestvuje u vršenju vlasti;
U cilju praćenja stanja u jedinicama lokalne samouprave u kojima SDSS provodi ili
učestvuje u vršenju vlasti, kao i radi koordinacije nastupanja lokalnih funkcionera iz redova SDSS-a
prema državnim tijelima i fondovima u realizaciji i finansiranju određenih projekata izgradnje ili
sanacije objekata komunalne infrastrukture. Ove aktivnosti posebno dolaze do izražaja u fazi izrade
nacrta Državnog proračuna RH u kojem se utvrđuju pozicije pojedinih jedinica lokalne samouprave
radi osiguravanja tekućih ili kapitalnih dotacija iz državnog proračuna. Ove koordinaicije će se u
pravilu odranizovati u saradnji sa Srpskim narodnim vijećem, uz obavezno učestvovanje saborskih
zastupnika SDSS-a. Poseban značaj imaju koordinacije rada općinskih načelnika jedinica lokalne
samouprave u kojima SDSS učestvuje u vršenju vlasti, na području Vukovarsko-srijemske i
Osječko-baranjske županije, koje se provode u suradnji sa Zajedničkim vijećem općina.
3. Medijska prezentacija djelovanja SDSS-a kroz sopštenja za javnost, konferencije za
novinare i redovno održavanje web-stranice SDSS-a;
Javnost rada je osnovni princip djelovanja SDSS-a. Javnost rada se ostvaruje kroz
obavještavanje članstva i javnosti o radu organa SDSS-a, objavljivanje saopćenja za javnost,
konferencije za novinare, prisustvovanjem predstavnika javnih medija sjednicama organa SDSS-a
ili javnim skupovima SDSS-a, kao i javnom prezentacijom djelovanja SDSS-a putem web stranice
SDSS-a. Medijska prezentacija djelovanja SDSS-a je aktivnost koja se provodi ne samo u sklopu
izbornih kampanja, već kontinuirano kroz dostupnost informacija o djelovanju SDSS-a, koje se
redovno objavljuju na službenoj web stranici SDSS-a. U provođenju ovih aktivnosti obavit će se
redizajniranje grafičkog i vizualnog izgleda službene web-stranice SDSS-a i njezino redovno
osuvremenjivanje i ažuriranje u skladu sa zahtjevima tehnoloških dostignuća i načina javnog
komuniciranja sadašnjeg vremena.
4. Saradnja SDSS-a s drugim političkim strankama, državnim tijelima, nevladinim
organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj i državama u okruženju
U ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka SDSS će u toku 2014. godine sarađivati s
političkim strankama vladajuće koalicije, naročito na provođenju Programa Vlade RH, posebno
onog dijela koji se odnosi na pitanja od interesa za srpsku zajednicu u Republici Hrvatskoj. Isto
tako, sarađivat će i sa drugim političkim strankama slične programske orijentacije. Saradnja s
državnim tijelima, u prvom redu s Hrvatskim saborom, predsjednikom Republike, Vladom RH i
pojedinim ministarstvima, ostvarivat će se kroz obraćanja i zajedničke sastanke predstavnika
navedenih državnih tijela s pojedinim članovima Predsjedništva SDSS-a i članovima Kluba
zastupnika SDSS-a u Hrvatskom saboru. U zajedničkom interesu ostvarivat će se i saradnja s
drugim saborskim zastupnicima nacionalnih manjina.
Za djelovanje SDSS-a od posebnog je značaja saradnja, podrška i zajednički nastup SDSS-a
i drugih srpskih nevladinih organizacija i institucija u Republici Hrvatskoj i matičnoj državi srpskog
naroda Republici Srbiji i Republici Srpskoj u sastavu Bosne i Hercegovine. Nastavit će se do sada
uspješna saradnja sa Srpskim narodnim vijećom iz Zagreba i Zajedničkim vijećom opština iz
Vukovara, dvjema najvažnijim institucijama srpske manjinske samouprave, nastalim na osnovu
Erdutskog sporazuma i Pisma o namjerama Vlade RH. Isto tako, i saradnja sa SKD “Prosvjeta” i
SPD “Privrednik” i drugim srpskim organizacijama i institucijama. U tome će značajno mjesto imati
i saradnja i pružanje pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Republici Hrvatskoj, posebno
Bogosloviji “Tri jerarha” i drugim pravoslavnim crkvama i manastirima.
Jedan od važnijih programskih ciljeva SDSS-a je razvijanje dobrosusjedskih odnosa i
saradnja država u regionu, posebno između Republike Hrvatske i Republike Srbije, te će u toku
2014. godine SDSS tome davati svoj puni doprinos. U tom cilju nastavit će se saradnja s državnim
tijelima Republike Srbije i Republike Srpske u sastavu BiH, te drugih država u okruženju, kao i
diplomatsko-konzularnim predstavništvima drugih stranih država.
5. Prijem stranaka i pružanje pravnih savjeta članovima SDSS-a, kao i drugim
građanima
Neposredna komunikacija sa članovima SDSS-a i drugim građanima je uobičajena praksa i
princip rada SDSS-a. U prostorijama SDSS-a u njegovom sjedištu, kao i prostorijama pojedinih
organizacijskih oblika SDSS-a, članovi SDSS-a, njezini simpatizeri, kao i drugi građani mogu se
obratiti i zatražiti objašnjenja određenih političkih odluka i stavova SDSS-a, iznijeti svoje socijalne,
pravne i druge probleme, dobiti tumačenje pozitivnih pravnih propisa te pravni savjet za rješavanje
njihovih pravnih problema. Kroz određene srpske organizacije i institucije osigurano im je i
pružanje besplatne pravnu pomoć u okvirima odredaba zakona.
6. Davanje financijske pomoći građanima po socijalnim i medicinskim indikacijama,
te pružanje finacijske podrške srpskim sportskim i kulturnim organizacijama
S obzirom na teške uslove života i socijalne prilike veliki broj građana srpske nacionalnosti,
ne samo članova SDSS-a, obraća se SDSS-u radi davanja financijske pomoći po raznim socijalnim i
medicinskim indikacijama. Isto tako, razna srpska sportska, kulturna i druga udruženja i
organizacije, zbog nedostatka financijskih sredstava za rad, obraćaju se SDSS-u radi finansijske
pomoći i podrške za ostvarivanje njihove djelatnosti i ciljeva zbog kojih su osnovani. Kroz ovakve
vidovi pomoći građanima i raznim udruženjima dodjeljuju se određena financijska sredstava prema
mogućnostima SDSS-a, na osnovu odluke predsjednika SDSS-a za financijsku pomoć u novčanom
iznos do 5.000,00 kuna ili odluka Predjedništva SDSS-a za odobravanje financijske pomoći preko
navedenog iznosa, u skladu s općim aktima SDSS-a.