Na osnovu člana 33. Statuta Samostalne demokratske srpske stranke, Glavna skupština
Samostalne demokratske srpske stranke, na sjednici održanoj dana 10.03.2013. godine, donosi
P O S L O V N I K
Glavne skupštine Samostalne demokratske srpske stranke
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Poslovnikom uređuju se pravila za održavanje sjednica i način rada Glavne skupštine
Samostalne demokratske srpske stranke (u daljem tekstu: Glavna skupština SDSS-a), postupak i
način donošenja opštih i drugih akata koje donosi Glavna skupština SDSS-a, kao i druga pitanja u
vezi rada Glavne Skupštine SDSS-a.
II SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE SDSS-a
Član 2.
Rad Glavne skupštine SDSS-a odvija se na sjednicama.
Sjednica Glavne skupštine SDSS-a održava se najmanje jednom u dvije godine, a prema
potrebi i češće.
Izborna sjednica Glavne skupštine SDSS-a održava se svake četvrte godine.
Sjednica Glavne skupštine SDSS-a se obavezno održava prije parlamentarnih izbora radi
utvrđivanja kandidata SDSS-a za te izbore, a po potrebi nakon parlamentarnih izbora radi analize i
ocjene izbornih rezultata.
Osim redovnih, sjednice Glavne skupštine SDSS-a mogu biti vanredne, tematske i svečane.
Član 3.
Sjednicu Glavne skupštine SDSS-a saziva predsjednik Glavne skupštine SDSS-a, na vlastitu
inicijativu ili na zahtjev:
– Glavnog odbora SDSS-a
– Nadzornog odbora SDSS-a
– trećine članova Glavne skupštine SDSS-a.
U odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Glavne skupštine SDSS-a u duljem trajanju,
sjednicu Glavne skupštine SDSS-a može sazvati potpredsjednik Glavne skupštine SDSS-a, na
zahtjev ovlašćenih predlagača iz prethodnog stava ovog člana.
Član 4.
Predsjednik Glavne skupštine SDSS-a dužan je sazvati sjednicu Glavne skupštine SDSS-a
na zahtjev ovlašćenih predlagača, u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Glavne skupštine SDSS-a ne sazove sjednicu Glavne skupštine SDSS-a
u roku iz prethodnog stava ovog člana, sjednicu će sazvati predlagači.
Prilikom podnošenja zahtjeva za sazivanje sjednice Glavne skupštine SDSS-a ovlašćeni
predlagači dužni su predložiti dnevni red sjednice.
Član 5.
Pozivi za sjednicu Glavne skupštine SDSS-a dostavljaju se članovima Glavne skupštine
SDSS-a najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.
Sa pozivom za sjednicu članovima Glavne skupštine SDSS-a, u pravilu, će se dostaviti
prijedlog dnevnog reda , ako je to moguće i pisani radni materijali pripremljeni za sjednicu.
Izuzetno, u opravdanim slučajevima, pozivi za sjednicu Glavne skupštine SDSS-a se mogu
članovima Skupštine uručiti u kraćem roku, a prijedlog dnevnog reda i radni materijali i na sjednici
Glavne skupštine SDSS-a.
Član 6.
Glavna skupština SDSS-a može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici prisutna većina
njenih članova.
Ukoliko na sjednici nije prisutna većina članova Glavne skupštine SDSS-a, sjednica Glavne
skupštine SDSS-a će se odgoditi i zakazati nova u roku od 30 dana.
Član 7.
Sjednice Glavne skupštine SDSS-a su, u pravilu, javne.
Izuzetno, javnost rada Glavne skupštine SDSS-a može se isključiti sa cijele sjednice ili samo
jednog dijela sjednice, ako se o tome prethodno donose odluka, kada se raspravlja o unutrašnjim
odnosima u Stranci ili to zahtijevaju drugi važni stranački interesi.
Član 8.
O radu Glavne skupštine SDSS-a, na sjednici vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke
o radu i toku sjednice, a naročito o prijedlozima iznijetim na sjednici i donesenim odlukama i
usvojenim zaključcima, kao i rezultatima glasanja o pojedinim predmetima odlučivanja.
Na sjednici Glavne skupštine SDSS-a vrši se audio snimanje ili se vode pisane bilješke, te se
na osnovu toga izrađuje zapisnik.
O vođenju i sastavljanju zapisnika brine se generalni sekretar SDSS-a.
Član 9.
Na početku sjednice članovi Glavne skupštine SDSS-a mogu iznijeti primjedbe na skraćeni
zapisnik sa prethodne sjednice. Ako se primjedba prihvati izvršit će se odgovarajuće izmjene u
zapisniku.
Autentične audio snimke odnosno pisane bilješke sa prethodne sjednice stavljaju se na uvid
članovima Glavne skupštine SDSS-a na njihov zahtjev. O ostvarivanju ovog prava članova Glavne
skupštine SDSS-a brine se generalni sekretar SDSS-a.
Član 10.
Zapisnik sa prethodne sjednice na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem su s
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjedavajući Glavne skupštine SDSS-a i zapisničar.
Izvorni tekst zapisnika sa sjednica Glavne skupštine SDSS-a čuva se u Generalnom
sekretarijatu SDSS-a.
Član 11.
Zapisnik o cijelom toku sjednice Glavne skupštine SDSS-a dostupan je javnosti, ukoliko sa
cijele sjednice ili samo jednog njenog dijela javnost nije isključena.
O ostvarivanju dostupnosti javnosti zapisnika iz prethodnog stava brine se generalni sekretar
SDSS-a.
III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE SDSS-a
Član 12.
Glavnu skupštinu SDSS-a sačinjavaju njeni članovi (delegati ) koje su predložile skupštine
županijskih organizacija SDSS-a, čiji je mandat verifikovan na početku izborne sjednice Glavne
skupštine SDSS-a.
Članovi Glavne skupštine SDSS-a imaju pravo i dužnost da aktivno i ravnopravno učestvuju
u radu Glavne skupštine SDSS-a.
Član 13.
Članovi Glavne skupštine SDSS-a imaju pravo blagovremeno upoznati se sa prijedlozima
opštih i drugih akata koje donosi Glavne skupština SDSS-a, kao i drugim pitanjima o kojima
raspravlja i odlučuje Glavna skupština SDSS-a.
Upoznavanje članova Glavne skupštine SDSS-a iz prethodnog stava, ostvaruje se
dostavljanjem pisanih radnih materijala, u pravilu, prije održavanja sjednice, a izuzetno, na samoj
sjednici Glavne skupštine SDSS-a.
Članovi Glavne skupštine SDSS-a mogu pokretati inicijative za razmatranje pojedinih
pitanja i podnositi prijedloge za donošenje odluka i drugih akata Glavne skupštine SDSS-a.
Član 14.
Članovi Glavne skupštine SDSS-a su obavezni redovno prisustvovati sjednicama Glavne
skupštine SDSS-a i njenih radnih tijela u koja su izabrani.
U slučaju spriječenosti da prisustvuju sjednici Glavne skupštine SDSS-a, odnosno njenog
radnog tijela, član Glavne skupštine je dužan o tome unaprijed obavijestiti predsjednika Glavne
skupštine SDSS-a, odnosno predsjednika radnog tijela.
Član 15.
Predsjednik Glavne skupštine SDSS saziva sjednice Glavne skupštine SDSS-a i u pravilu
njima predsjedava.
Predsjednik Glavne skupštine SDSS-a brine o ostvarivanju prava i dužnosti članova Glavne
skupštine, u vezi sa vršenjem njihovih funkcija.
Predsjednik Glavne skupštine SDSS-a brine o poslovnom redu i ostvarivanju načela javnosti
rada na sjednicama Glavne skupštine SDSS-a.
IV TOK SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE SDSS-a
Član 16.
Predsjednik Glavne skupštine SDSS-a, u pravilu, saziva i predsjedava sjednicama Glavne
skupštine SDSS-a.
Na početku sjednice predsjednik Glavne skupštine SDSS-a može predložiti da sjednicom
predsjedava Radno predsjedništvo, kao privremeno radno tijelo Glavne skupštine SDSS-a.
Glavna skupština SDSS-a može osnovati i druga privremena radna tijela za obavljanje
određenih poslova i zadataka u toku sjednice.
U radna tijela Glavne skupštine SDSS-a ne mogu biti izabrani kandidati predloženi za izbor
u organe SDSS-a.
Član 17.
Predsjednik Glavne skupštine SDSS-a otvara sjednicu Glavne skupštine SDSS-a i može
predložiti predsjednika i članove Radnog predsjedništva, koji će predsjedavati sjednicom Glavne
skupštine SDSS-a.
Dnevni red sjednice Glavne skupštine SDSS-a na početku sjednice predlaže predsjednik
Radnog predsjedništva, ukoliko se bira ovo radno tijelo.
U dnevni red sjednice Glavne skupštine SDSS-a predsjednik Glavne skupštine SDSS-a
unosi sve predmete iz nadležnosti Glavne skupštine SDSS-a, koji su mu dostavljeni do dana
sazivanja sjednice Glavne skupštine SDSS-a.
Ako predsjednik Glavne skupštine SDSS-a nije u prijedlog dnevnog reda uvrstio predmet,
koji je predlagač predložio do dana sazivanja sjednice, a predlagač ostaje pri svom prijedlogu, o
prijedlogu se odlučuje na sjednici Glavne skupštine SDSS-a, u pravilu, bez rasprave.
Član 18.
U radu sjednice Glavne skupštine SDSS-a, pored članova Glavne skupštine, mogu
učestvovati bez prava odlučivanja, članovi Glavnog odbora SDSS-a, članovi Izvršnog odbora
SDSS-a i predstavnici SDSS-a u lokalnim i državnim predstavničkim i izvršnim tijelima.
U radu sjednice Glavne skupštine SDSS-a mogu učestvovati kao gosti naučni, stručni, i
drugi javni i politički radnici koji su pozvani na sjednicu.
Član 19.
Dnevni red sjednice Glavne skupštine SDSS-a se utvrđuje na početku sjednice.
Dnevni red sjednice Glavne skupštine SDSS-a usvaja se većinom glasova prisutnih članova
Glavne skupštine.
Član 20.
Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice Glavne skupštine SDSS-a, predsjednik Glavne
skupštine SDSS-a može dati kratka obavještenja u vezi sa održavanjem sjednice i drugim
prethodnim pitanjima.
Član 21.
Poslije utvrđivanja dnevnog reda sjednice Glavne skupštine SDSS-a, prelazi se na njegovu
realizaciju i to redom kako je utvrđeno u dnevnom redu.
Član 22.
Na sjednici Glavne skupštine SDSS-a o svakom predmetu na dnevnom redu prije
odlučivanja se raspravlja, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.
Član 23.
Predsjedavajući sjednice Glavne skupština SDSS-a će prekinuti sjednicu u slučaju davanja
pauze za vrijeme trajanja sjednice, nedostatka kvoruma pri odlučivanju ili narušavanja reda koji
onemogućava rad Glavne skupštine SDSS-a.
U slučaju prekida sjednice Glavne skupštine SDSS-a predsjedavajući će odrediti vrijeme
nastavka sjednice.
Predsjedavajući sjednice Glavne skupštine SDSS-a će zaključiti sjednicu nakon što je
iscrpljen dnevni red.
V POSLOVNI RED NA SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE SDSS-a
Član 24.
Na sjednici Glavne skupštine SDSS-a niko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije
riječ od predsjedavajućeg sjednice Glavne skupštine SDSS-a.
Prijave za raspravu mogu se podnositi od otvaranja do zaključenja rasprave po određenom
predmetu.
Član 25.
Predsjedavajući sjednice Glavne skupštine SDSS-a daje članovima Glavne skupštine SDSSa
pravo da govore po redu kojim su se prijavili za raspravu.
Izuzetno, mimo reda prijavljivanja, predsjedavajući sjednice Glavne skupštine SDSS-a može
dati pravo da govori predlagaču ili izvjestiocu po predmetu rasprave, te predsjedniku Glavne
skupštine SDSS-a radi davanja dodatnih objašnjenja ili odgovora na postavljena pitanja.
Član 26.
Učesnici u raspravi mogu govoriti samo sa govornice.
Predsjedavajući sjednice Glavne skupštine SDSS-a osigurava da govornici kojima je dao
riječ da ne budu ometani ili spriječeni u svom govor.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjedavajući sjednice
Glavne skupštine SDSS-a.
Član 27.
Član Glavne skupštine SDSS-a može govoriti samo o predmetu o kome se raspravlja.
Ako se govornik udaljio od predmeta dnevnog reda, predsjedavajući sjednice Glavne
skupštine SDSS-a će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.
Ako se govornik ni poslije druge opomene ne bude držao dnevnog reda, predsjedavajući
sjednice Glavne skupštine će mu oduzeti riječ.
Član 28.
Na sjednici Glavne skupštine SDSS-a se može odlučiti da govornik o istom predmetu može
govoriti samo jedanput i može se odrediti trajanje govora.
Član 29.
Članu Glavne skupštine SDSS-a, koji želi da istakne prigovor povrede odredaba ovog
Poslovnika ili prigovor povrede usvojenog dnevnog reda, predsjedavajući sjednice Glavne
Skupštine će mu dati riječ čim je ovaj zatraži.
Na prigovore iz prethodnog stava ovog člana, predsjedavajući sjednice Glavne skupštine
SDSS-a je dužan dati objašnjenje. Ako član Glavne skupštine SDSS-a na postavljene prigovore nije
zadovoljan danim objašnjenjem, o tome rješava Glavna skupština SDSS-a bez rasprave.
Član 30.
Ako član Glavne skupštine SDSS-a želi ispraviti netačne navode govornika, koji se odnose
na njega, predsjedavajući sjednice Glavne skupštine će mu dati riječ čim se završi izlaganje
govornika, koji je izazvao potrebe ispravke. U tom slučaju član Glavne skupštine se mora ograničiti
na ispravak netačnih navoda, a njegov govor ne može trajati duže od pet minuta.
Član 31.
O pojedinom predmetu dnevnog reda raspravlja se dotle dok ima prijavljenih govornika.
Predsjedavajući Glavne skupštine SDSS-a će zaključiti raspravu kada utvrdi da o tome
predmetu više nema govornika.
Član 32.
Član Glavne skupštine SDSS-a ima pravo prije glasanja obrazložiti svoj stav, a obrazloženje
ne može trajati duže od pet minuta.
Član 33.
Poslovni red na sjednici Glavne skupštine SDSS-a osigurava predsjedavajući sjednice
Glavne skupštine SDSS-a.
Za povredu reda na sjednici, predsjedavajući sjednice Glavne skupštine SDSS-a može člana
Glavne skupštine ili drugog učesnika u raspravi, opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Glavne skupštine ili drugom učesniku u raspravi koji na sjednici
svojim ponašanjem ili govorom narušavao red i odredbe ovog Poslovnika.
Govorniku na sjednici Glavne skupštine SDSS-a će se oduzeti riječ kad svojim govorom
narušava red i odredbe ovog Poslovnika, a već je na istoj sjednici dva puta opomenut za takvo
ponašanje.
Ako predsjedavajući sjednice Glavne skupštine ne može održati red na sjednici redovnim
mjerama odredit će kratak prekid sjednice.
Član 34.
Predsjedavajući sjednice Glavne skupštine SDSS-a može udaljiti sa sjednice svako prisutno
lice koje narušava red.
O udaljavanju sa sjednice člana Glavne skupštine SDSS-a, koji narušava red odlučuje
Glavna skupština SDSS-a, nakon što su mu prethodno izrečene redovne mjere iz prethodnog člana
ovog Poslovnika.
VI POSTUPAK GLASANJA I ODLUČIVANJA
Član 35.
Za odlučivanje o izboru odnosno razrješenju članova organa i nosilaca funkcija SDSS-a, u
skladu sa Statutom SDSS-a, potrebna je prisutnost većine članova Glavne skupštine SDSS-a.
Predsjednik i potpredsjednici Glavne skupštine SDSS-a, kao i predsjednik i potpredsjednici
Glavnog odbora SDSS-a, koji su istovremeno predsjednik i potpredsjednici SDSS-a, biraju se i
razrješavaju većinom glasova ukupnog broja članova Glavne skupštine SDSS-a.
Za sve druge izbore i imenovanja odnosno razrješenja i opozive, odluke se donose većinom
glasova prisutnih članova Glavne skupštine SDSS-a.
Član 36.
Odluke o izboru i imenovanju, odnosno razrješenju i opozivu, u pravilu se donose javnim
glasanjem, ukoliko Glavna skupština SDSS-a prethodno ne donese odluku da se o tome odlučuje
tajnim glasanjem.
Član 37.
Javno glasanje provodi se dizanjem ruku članova Glavne skupštine SDSS-a odnosno
dizanjem odgovarajućih pisanih oznaka za glasanje.
Javno glasanje može se provesti i pojedinačnim prozivanjem i javnim izjašnjavanjem
članova Glavne skupštine, ukoliko Glavna skupština SDSS-a prethodno tako odluči.
Član 38.
Javno glasanje dizanjem ruku provodi se tako da predsjedavajući sjednice Glavne skupštine
SDSS-a prvo poziva članove Glavne skupštine da se izjasne ko je za prijedlog, zatim ko je protiv
prijedloga o kome se glasa, te na kraju pita da li ima uzdržanih.
Član 39.
Za provođenje tajnog glasanja može se osnovati Izborna komisija kao privremeno radno
tijelo Glavne skupštine SDSS-a.
Član 40.
Tajno glasanje provodi se glasačkim listićima.
Glasačke listiće priprema generalni sekretar SDSS-a, a sve radnje u vezi tajnog glasanja i
utvrđivanja rezultata glasanja provodi Izborna komisija.
Redoslijed kandidata na glasačkom listiću utvrđuje se prema abecednom redoslijedu
njihovih prezimena.
Predaja glasačkih listića članovima Glavne skupštine SDSS-a vrši se tako da se na spisku
članova Glavne skupštine zaokruži redni broj ispred imena člana Glavne skupštine, a zatim mu se
uručuje glasački listić
Član 41.
Član Glavne skupštine SDSS-a glasa lično, samo jednim glasačkim listićem, tako da na
glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred imena jednog ili više kandidata za koje glasa, odnosno
zaokruživanjem riječi «za» ili «protiv».
Nevažeći su nepopunjeni glasački listići i glasački listići na kojem je glasalo za veći broj
kandidata od broja koji se bira, odnosno glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću
utvrditi jasno izražena volja glasača.
Član 42.
Rezultat glasanja utvrđuje Radno predsjedništvo Glavne Skupštine SDSS-a ili posebno
radno tijelo ako je osnovano, a objavljuje ga predsjedavajući sjednice Glavne skupštine SDSS-a.
Član 43.
Prijedloge kandidata za predsjednika i potpredsjednike Glavne skupštine SDSS-a, kao i
predsjednika i potpredsjednike Glavnog odbora SDSS-a, mogu podnijeti izvršni odbori županijskih
organizacija SDSS-a ili najmanje pedeset članova Glavne skupštine SDSS-a.
Predlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike Glavne skupštine SDSS-a, kao i
predsjednika i potpredsjednike Glavnog odbora SDSS-a, koje podnose članovi Glavne skupštine
SDSS-a iz prethodnog stava ovog člana, mora biti u pisanoj formi i potpisan od svih predlagača.
Na isti način se može predložiti razrješenje predsjednika ili potpredsjednika Glavne
skupštine SDSS-a, odnosno predsjednika ili potpredsjednika Glavnog odbora SDSS-a.
Član 44.
Da bi bili izabrani kandidati za predsjednika ili potpredsjednike Glavne skupštine SDSS-a,
kao i kandidati za predsjednika i potpredsjednike Glavnog odbora SDSS-a potrebno je da dobiju
većinu glasova od ukupnog broja članova Glavne skupštine SDSS-a.
U slučaju da kandidati za predsjednika ili potpredsjednike Glavne skupštine SDSS-a,
odnosno predsjednika ili potpredsjednika Glavnog odbora SDSS-a prilikom glasanja ( prvi krug
glasanja ) ne dobiju potrebnu većinu glasova, glasanje se na isti način ponavlja.
Prilikom ponovljenog glasanja ( drugi krug glasanja), za svaku funkciju, glasa se kandidate
koji nisu dobili potrebnu većinu glasova, a izabran su kandidati koji dobiju više glasova do broja
koji se bira.
Kod izbora članova drugih organa SDSS-a, ako je predložen veći broj kandidata od broja
koji se bira, izabrani su kandidati koji u okviru broja koji se bira dobiju više glasova.
VII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 45.
Za tumačenje odredaba ovog Poslovnika nadležan je Statutarni odbor SDSS-a.
Član 46.
Odredbe ovog Poslovnika se, na odgovarajući način, primjenjuju i na rad skupština drugih
organizacija SDSS-a, ukoliko one nisu donijele svoje Poslovnike.
U slučaju primjene ovog Poslovnika na rad skupština pojedinih organizacija SDSS-a, iz
prethodnog stava ovog člana, za predlaganje kandidata za predsjednika i potpredsjednike skupštine
dotične organizacije SDSS-a potrebno je prikupiti deset potpisa članova skupštine.
Član 47.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine
Samostalne demokratske srpske stranke od 05.03.2005. godine
Član 48.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od istog dana.
PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE SDSS-a:
dr. sc. Milorad Pupovac