Na osnovu člana 33. Statuta Samostalne demokratske srpske stranke ( u daljem tekstu:
SDSS ), Glavni odbor SDSS-a, na sjednici održanoj dana 04.10.2003. godine, donio je
O D L U K U
o ustanovljenju priznanja
s imenom Miloša Vojnovića
Član 1.
Radi odavanja počasti, priznanja i poštovanja prema imenu i djelu Miloša Vojnovića,,
ustanovljuje se posebno priznanje SDSS-a, koje će nositi njegovo ime.
Član 2.
Priznanje iz prethodnog člana će biti u obliku gravure na metalnoj pločici s likom Miloša
Vojnovića i nosit će naziv “Plaketa Miloš Vojnović” ( u daljem tekstu: Plaketa).
Uz Plaketu dodjeljuje se i pismeno priznanje o dodjeli Plakete.
Idejno rješenje i izgled Plakete i pismenog priznanja utvrdit će Predsjedništvo SDSS-a.
Član 3.
Plaketa se dodjeljuje članovima SDSS-a, kojisu se posebno istakli u organiziranju i
aktivnostima pojedinih organizacija SDSS-a ili imaju posebne zasluge u promociji i ostvarivanju
ideja, vrednosti i programskih ciljeva SDSS-a ili su znatno doprinijeli afirmaciji i ugledu SDSS-a.
Plaketa se može dodijeliti i počasnim članovima SDSS-a, kao i drugim fizičkim ili pravnim
osobama, koji su svojim radom ili materijalnim sredstvima doprinijeli ostvarivanju programskih
ciljeva SDSS-a.
Član 4.
Kandidate za dodjelu Plakete mogu predlagati: predsjednik i članovi Glavnog odbora
SDSS-a , Izvršni odbor SDSS-a, izvršni odbori regionalnih organizacija SDSS-a.
Član 5.
Prijedlozi kandidata za dodjelu Plakete dostavljaju se nakon što Glavni odbor SDSS-a
svojim zaključkom pozove ovlaštene predlagače i utvrdi rokove za podnošenje prijedloga
kandidata.
Prijedlozi kandidata za dodjelu Plakete moraju biti obrazloženi.
Član 6.
Prijedlozi kandidata za dodjelu Plakete se dostavljaju Glavnom odboru SDSS-a.
Radi utvrđivanja konačnog prijedloga jednog ili više kandidata za dodjelu Plakete, Glavni
odbor SDSS-a može osnovati Odbor za dodjelu Plakete, kao svoj privremeni organ.
Odbor za dodjelu Plakete čine predsjednik i četiri člana i biraju se na mandat od jedne
godine.
Član 7.
Odluku o dodjeli Plakete donosi Skupština SDSS-a, na obrazloženii prijedlog Glavnog
odbora SDSS-a, odnosno Odbora za dodjelu Plakete.
Član 8.
Plaketu dobitnicima uručuje predsjednik SDSS-a na sjednici Skupštine ili na svečanosti
SDSS-a.
Član 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom njegovog donošenja i od istog dana će se primjenjivati.
Naš znak: 02-46/3-2003.
Vukovar, 04.10.2003. P R E D S J E D N I K:
Vojislav Stanimirović dr. med.