Na osnovu člana 36. stav1. alineja 22. u vezi člana 18. stav 1. alineja 9. Statuta Samostalne
demokratske srpske stranke ( u daljem tekstu: SDSS ), Glavni odbor SDSS-a, na sjednici održanoj
dana 04.07. 2009. godine, donio je Odluku o članarini u SDSS-u, a na sjednici održanoj dana
24.07.2010. godine, donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o članarini u SDSS-u, te se
objavljuje:
O D L U K U
O ČLANARINI U SDSS-u
( p r e č i š ć e n i t e k s t )
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se obaveza, način plaćanja i visina članarine, koju plaćaju redovni
članovi SDSS-a, raspodjela sredstava prikupljenih naplatom članarine, nadzor nad naplatom,
raspodjelom i korištenjem ovih sredstava i druga pitanja u vezi članarine u SDSS-u.
Član 2.
Finansijska sredstva ostvarena naplatom članarine su prihod SDSS-a, koji se raspoređuje
između opštinskih odnosno gradskih organizacija SDSS-a, u kojima je članarina prikupljena,
županijskih organizacija SDSS-a, u čijem su sastavu dotične opštinske odnosno gradske
organizacije SDSS-a i SDSS-a kao cjeline, u skladu s ovom Odlukom.
Član 3.
Članarinu su obavezni plaćati svi redovni članovi SDSS-a ( u daljem tekstu: članovi ) .
Izuzetno, članovi koji nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje svoje porodice i primaju
socijalnu pomoć prema odluci nadležnog državnog organa za socijalnu skrb, oslobođeni su plaćanja
članarine.
Član 4.
Visina članarine, koju plaćaju članovi, utvrđuje se na slijedeći način:
– učenici, studenti i nezaposleni članovi, plaćaju članarinu u iznosu od 2,00 kune
mjesečno;
– penzioneri i zaposleni članovi, koji primaju minimalnu penziju ili platu, plaćaju
članarinu u iznosu od 5,00 kuna mjesečno;
– penzioneri i zaposleni članovi, čija penzija ili plata ne prelazi iznos prosečne plate
utvrđene u Republici Hrvatskoj, plaćaju članarinu u iznosu od 10,00 kuna mjesečno;
– penzioneri i zaposleni članovi, čija penzija ili plata prelazi iznos prosečne plate, ali
nije veća od dvostrukog iznosa prosečne plate utvrđene u Republici Hrvataskoj, plaćaju
članarinu iznosu od 20,00 kuna mjesečno;
– penzioneri i zaposleni članovi, čija je penzija ili plata veća od dvostrukog iznosa
prosečne plate utvrđene u Republici Hrvatskoj, plaćaju članarinu u iznosu od 50,00 kuna
mjesečno;
Član 4 a
Članovi izabrani ili imenovani na prijedlog SDSS-a na funkcije saborskih zastupnika,
potpredsednika ili ministara u Vladi RH, državnih tajnika, ravnatelja uprave ili savjetnika u
ministarstvima, članova uprave trgovačkih društava ili ustanova u pretežnom državnom vlasništvu,
opštinskih načelnika, gradonačenika, župana i njihovih zamenika, ukoliko iste obavljaju
profesionalno, plaćaju članarinu u iznosu od 3 % neto iznosa plate ostvarene na tim funkcijama u
prethodnom mesecu, ukoliko njihova neto plata nije veća od dvostrukog iznosa prosečne plate
utvrđene u Republici Hrvatskoj.
Članovi izabrani ili imenovani na prijedlog SDSS-a na funkcije iz prethodne alineje ovog
člana, ukoliko iste obavljaju profesionalno, plaćaju članarinu u iznosu od 5 % neto iznosa plate
ostvarene na tim funkcijama u prethodnom mjesecu, ukoliko njihova neto plata prelazi dvostruki
iznos prosečne plate utvrđene u Republici Hrvatskoj.
Član 4 b.
Nosioci funkcija iz prethodnog člana ove Odluke, koji nisu članovi SDSS-a, a izabrani ili
imenovani su na te funkcije na prijedlog SDSS-a, mogu uplaćivati dobrovoljne priloge ( donacije)
prema mjerilima iz prethodnog člana ove Odluke.
Član 5.
Članovi su dužni plaćati članarinu, u visini iz predhodnog člana ove Odluke, mjesečno do
15. u mjesecu za predhodni mjesec.
Ukoliko to žele, članovi mogu članarinu uplaćivati za nekoliko mjeseci ili cijelu godinu
unapred.
Članovi ili nosioci funkcija iz člana 4 a. i 4 b. mogu uplaćivati članarinu ili donacije i
putem trajnog naloga datog u banci kod koje imaju otvoren tekući račun, da se članarine ili donacije
redovno uplaćuju prilikom isplata plaća od strane poslodavca.
Član 6.
Članarina se, u pravilu, uplaćuje u opštinskoj odnosno gradskoj organizaciji SDSS-a, u čijoj
se evidenciji vodi član, prema mjestu njegovog prebivališta.
Nosioci funkcija iz člana 4 a. i 4 b. uplaćuju članarinu ili donaciju na račun za redovno
poslovanje SDSS-a. “

Član 7.
Izvršni odbor opštinske odnosno gradske organizacije SDSS-a bira blagajnika, koji mu je
odgovoran za rad.
Blagajnik naplaćuje članarinu, evidentira je i overava svojim potpisom u knjižici članarine za
svakog člana, te sastavlja mjesečni izvještaj o naplaćenoj članarini, koji dostavlja predsjedniku
dotične opštinske odnosno gradske oranizacije SDSS-a.

Član 8.
Finansijska sredstva prikupljena od članarine u opštinskoj ili gradskoj organizaciji SDSS-a
raspoređuju se na slijedeći način:
– 50 % sredstava od članarine uplaćuje se na račun za redovno poslovanje SDSS-a za potrebe
finansiranja celokupne aktivnosti SDSS-a,
– 20 % sredstava od članarine uplaćuje se na podračun županijske organizacije SDSS-a u
čijem je sastavu opštinska ili gradska organizacija SDSS-a u kojoj je članarina prikupljena,
– 30 % sredstava od članarine ostaje za potrebe opštinske ili gradske organizacije SDSS-a u
kojoj je članarina prikupljena.
Član 9.
Finansijska sredstva od članarine prikupljena u opštinskim odnosno gradskim organizacijama
SDSS-a uplaćuju se na njezin podračun ili se evidentiraju kao prihod u knjizi blagajne dotične
opštinske odnosno gradske organizacije SDSS-a i uključuju se u periodične finansijske izvještaje,
koje su organizacije SDSS-a sa otvorenim podračunima dužne dostavljati u sjedište SDSS-a.
Ukoliko opštinska odnosno gradska organizacija SDSS-a nema otvoren podračun,
finansijska sredstva od članarine će voditi na posebnoj evidenciji i dužna je dostavljati
šestomjesečne i godišnje finansijske izvještaje u sjedište SDSS-a kao i organizacije SDSS-a sa
otvorenim podračunima.
Član 10.
Izuzetno, ako za to postoje opravdani razlozi, Predsjedništvo SDSS-a može svojom odlukom
izvršiti drugačiju raspodjelu finansijskih sredstava prikupljenih od članarine od one utvrđene u
prethodnom članu ove Odluke, vodeći računa o potrebama pojedinih organizacija SDSS-a.

Član 11.
Predsjednik opštinske ili gradske organizacije SDSS-a dužan je pripadajući dio sredstava od
članarine uplatiti na račun za redovno poslovanje SDSS-a, odnosno podračun županijske
organizacije SDSS-a, do kraja mjeseca za prethodni mjesec.
Izveštaj o prikupljenoj članarini, izvršenim uplatama na račun za redovno poslovanje
SDSS-a odnosno podračun županijske organizacije SDSS-a, dostavlja sa izvršnom odboru opštinske
ili gradske organizacije SDSS-a, za šestomjesečno prethodno razdoblje, a godišnji izveštaj dostavlja
se Izvršnom odboru SDSS-a.

Član 12.
Nadzor u vezi naplate članarine i raspodje finasijskih sredstava od članarine u skladu s
ovom Odlukom, vrši nadzorni odbor dotične opštinske ili gradske organizacije SDSS-a.
Nadzorni odbor SDSS-a može vršiti nadzor u vezi naplate i evidencije članarine, uplate
sredstava od članarine na račun za redovno poslovanje SDSS-a, te njihove raspodjele i korišćenja u
skladu s ovom Odlukom, u svim opštinskim ili gradskim organizacijama SDSS-a.
Član 13.
Član koji zloupotrebi ovlašćenja u vezi naplate i korištenja sredstava od članarine ili ne
plaća članarinu suprotno ovoj Odluci, čini povredu članske obaveze za koju snosi disciplinsku
odgovornost u skladu s odredbama Statuta SDSS-a i Odluke o disciplinskoj odgovornosti članova
SDSS.
Disciplinska odgovornost člana za zloupotrebu ovlašćenja u vezi naplate članarine i
raspolaganja finansijskim sredstvima prikupljenim od članarine, ne isključuje njegovu materijalnu i
krivičnu odgovornost.
Član 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2010. godine.
P R E D S J E D N I K :
Vojislav Stanimirović dr. med.
Naš broj:01-02-33 /2009.
Vukovar, 06.07.2009.