Na osnovu člana 33. Statuta Samostalne demokratske srpske stranke (u daljem
tekstu: SDSS), Glavni odbor SDSS-a, na sjednici održanoj dana 02.04.2005. godine,
donio je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava SDSS-a, a na sjednici od
14.04.2007. godine, donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli
finansijskih sredstava SDSS-a, te se objavljuje:
O D L U K A
o raspodjeli finansijskih sredstava SDSS-a
( p r e č i š ć e n i t e k s t )
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se način sticanja i raspodjele finansijskih sredstava,
otvaranje računa za obavljanje platnog prometa, ovlašćenja za raspolaganje
finansijskim sredstvima, finansiranje rada organizacija SDSS-a, odobravanje
finansijske pomoći ili podrške pravnim i fizičkim licima i druga pitanja u vezi
raspolaganja finansijskim sredstvima u SDSS-u.
II IZVORI PRIHODA
Član 2.
SDSS ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:
– iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave;
– od članarine i dobrovoljnih priloga svojih članova;
– iz dobiti preduzeća u vlasništvu SDSS-a i korištenja vlastite imovine;
– od donacija drugih pravnih i fizičkih lica;
– od izdavačke djelatnosti i prodaje propagandnog materijala;
– od organizovanja stranačkih manifestacija;
– i drugih propisima dozvoljenih izvora.
Član 3.
Finansijska sredstva osigurana iz izvora prihoda utvrđenih u prethodnom članu
ove Odluke, mogu se koristiti za ostvarivanje ciljeva SDSS-a, na način propisan
zakonom, Statutom SDSS-a i ovom Odlukom.
III RAČUNI ZA OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA
Član 4.
Finansijska sredstva SDSS-a vode se na računu za redovno poslovanje SDSS-a
(u daljem tekstu: račun SDSS-a), koji je otvoren kod poslovne banke.
Član 5.
Za organizacione dijelove SDSS-a (u daljem tekstu: organizacije SDSS-a),
mogu se otvoriti računi organizacionih dijelova SDSS-a (u daljem tekstu: podračuni).
Za potrebe SDSS-a može se otvoriti jedan ili više računa za posebne namjene,
prema potrebama, a u skladu s odredbama zakona.
Podračuni organizacija SDSS-a i računi za posebne namjene sastavni su dio
računa SDSS-a.
Član 6.
O otvaranju podračuna organizacija SDSS-a i računa za posebne namjene,
odluku donosi predsjednik SDSS-a.
Za pravne i druge radnje u vezi otvaranja i održavanja podračuna
organizacionog dijela SDSS-a odgovoran je predsjednik organizacije SDSS-a za koju
se otvara podračun.
Ukoliko se finansijsko i knjigovodstveno poslovanje pojedinih oganizacija
SDSS-a putem podračuna, ne provodi u skladu s odredbama zakona, podzakonskih
akata, te opštih akata SDSS-a i obavezujućih uputstava nadležnih organa SDSS-a,
predsjednik SDSS-a može donijeti odluku o zatvaranju podračuna dotičnih
organizacija SDSS-a.
IV RASPOLAGANJE FINANSIJSKIM SREDSTVIMA
Član 7.
O ostvarivanju i raspodjeli finansijskih sredstava SDSS-a donosi se godišnji
Finansijski plan.
Član 8.
Naredbodavac za izvršenje Finansijskog plana u cjelini je predsjednik SDSS-a.
Predsjednik SDSS-a može samostalno raspolagati finansijskim sredstvima, do
iznosa od 5 000 kuna, po pojedinom pravnom poslu.
Predsjednik SDSS-a može ovlastiti predsjednika Izvršnog odbora SDSS-a, da
može samostalno raspolagati finansijskim sredstvima, do iznosa od 2 000 kuna, po
pojedinom pravnom poslu.
Član 9.
Raspolaganje finansijskim sredstvima preko iznosa od 5 000 kuna, po
pojedinom pravnom poslu, vrši se na osnovu odluke Predsjedništva SDSS-a.
V FINANSIRANJE RADA ORGANIZACIJA SDSS-a
Član 10.
Prihodi koje SDSS ostvaruje iz proračuna jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za redovno financiranje političkih stranaka, na osnovu
osvojenih vijećničkih mandata, uplaćuju se na račun za redovno poslovanje SDSS-a.
Raspodjela finansijskih sredstava ostvarenih od prihoda iz prethodnog stava
ove Odluke vrši se taka da:
– 50 % finansijskih sredstava koristit će se za redovno poslovanje SDSS-a,
– 50 % finansijskih sredstava će se prenijeti na podračun organizacije SDSS-a
ili dati organizaciji SDSS-a sa područja dotične jedinice lokalne ili područne
(regionalne) samouprave, na njihov zahtjev, a prema iskazanim potrebama.
Prihodi iz proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne)
samouprave ili drugi prihodi SDSS-a koji budu uplaćeni na podračun organizacije
SDSS-a , koji joj na osnovu zakona ili općeg akta SDSS-a ne pripadaju, mogu se na
osnovu pismenog naloga predsjednika SDSS-a prenijeti sa podračuna dotične
organizacije SDSS-a na račun za redovno poslovanje SDSS-a.
Član 11.
U istom omjeru utvrđenom u prethodnom članu ove Odluke raspoređuju se
donacije i drugi prihodi ostvareni u dotičnoj jedinici lokalne ili područne (regionalne)
samouprave.
Član 12.
Ukoliko SDSS prestane ostvarivati prihode iz državnog proračuna ili se
prihodi na drugi način smanje u većoj mjeri, ili nastane potreba za veće ulaganje
finansijskih sredstava za druge namjene, Predsjedništvo SDSS-a može utvrditi
drugačiju raspodjelu finansijskih sredstava ostvarenih iz opštinskih, odnosno gradskih
i županijskih proračuna od raspodjele utvrđene u članu 10. ove Odluke, koja je
obavezujuća za dotične organizacije SDSS-a.
Član 13.
Organizacije SDSS-a su dužne, finansijska sredstva koja su im uplaćena na
podračun ili su im na drugi način data na korištenje, koristiti namenski za ostvarivanje
ciljeva SDSS-a.
Iz vlastitih finansijskih sredstava na podračunu, organizacije SDSS-a
podmiruju:
– troškove obavljanja računovodstveno-knjigovodstvenih i drugih poslova za
potrebe organizacije SDSS-a nastalih u vezi vođenja podračuna,
– materijalne i druge troškove za rad organa dotične organizacije SDSS-a i
organizacija SDSS-a u njenom sastavu, koje nemaju vlastita sredstva, te
troškove stranačkih skupova i manifestacija u njihovoj organizaciji,
– troškove prijevoza članovima organa i aktivistima SDSS-a u dotičnoj
organizaciji SDSS-a i organizacijama SDSS-a u njenom sastavu, koji
nemaju vlastita sredstva, za dolazak na sjednice organa tih organizacija
SDSS-a i druge radnje izvršene za potrebe SDSS-a, na udaljenosti većoj od
5 km od mjesta njihovog stanovanja,
– troškove predizborne kampanje za lokalne izbore na nivou odgovarajuće
jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, razmjerno
raspodjeli utvrđenoj u članu 10. ove Odluke,
– i druge opravdane troškove za potrebe ostvarivanja zadataka i ciljeva
SDSS-a.
Član 14.
Organizacija SDSS-a za koju je otvoren podračun dužna je računovodstvu
SDSS-a podnijeti tromjesečni finansijski izvještaj o poslovanju za prethodni period.
Član 15.
Naredbodavac za raspolaganje finansijskim sredstvima na podračunu
organizacije SDSS-a je predsjednik organizacije SDSS-a za koju je otvoren podračun,
koji može samostalno raspolagati finansijskim sredstvima do iznosa od 1 000 kuna,
po pojedinom pravnom poslu.
Raspolaganje finansijskim sredstvima preko iznosa od 1 000 kuna, po
pojedinom pravnom poslu, vrši se na osnovu odluke izvršnog odbora dotične
organizacije SDSS-a.
V FINANSIJSKA POMOĆ ILI PODRŠKA
Član 16.
Iz finansijskih sredstava SDSS-a može se odobriti jednokratna finansijska
pomoć članovima SDSS-a ili drugim fizičkim licima, kojima je to potrebno iz
socijalnih, zdravstvenih ili drugih humanitarnih razloga.
Član 17.
Iz finansijskih sredstava SDSS-a može se, fizičkim ili pravnim licima, odobriti
finansijska podrška (pokroviteljstvo), za njihov rad ili održavanje kulturnih, sportskih,
humanitarnih i drugih priredbi i manifestacija.
Član 18.
Finansijska pomoć ili podrška iz člana 16. i člana 17. ove Odluke, odobrava se
na pismeni zahtjev korisnika, zavisno od iskazanih potreba, a prema mogućnostima
SDSS-a.
Član 19.
U pogledu raspolaganja finansijskim sredstvima za odobravanje finansijske
pomoći ili podrške, primjenjuju se odredbe člana 8. i člana 9. ove Odluke.
VII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 20.
Usvajanjem ove Odluke prestaje važiti Odluka Glavnog odbora SDSS-a od
15.07.1998. godine.
Član 21.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od istog
dana.
P R E D S J E D N I K
Vojislav Stanimirović dr. med.