Na osnovu člana 19. i člana 33. Statuta Samostalne demokratske srpske stranke ( u
daljem tekstu: SDSS), Glavni odbor SDSS-a na sjednici od 10. 05. 2002. godine donio je
Odluku o osnivanju i organizacionoj strukturi organizacija SDSS-a, na sjednici od
12.06.2004. godine donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i
organizacionoj strukturi organizacija SDSS-a, na sjednici od 04.07.2009. godine donio je
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i organizacionoj strukturi organizacija
SDSS-a, te na sjednici od 22.12.2012. godine donio je Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju i organizacionoj strukturi organizacija SDSS-a.
Na osnovu navedenih općih akata SDSS-a, objavljuje se:
O D L U K A
O OSNIVANJU I ORGANIZACIONOJ STRUKTURI ORGANIZACIJA SDSS-a
( p r e č i š ć e n i t e k s t )
Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se način osnivanja organizacija SDSS-a, sastav njihovih
organa, način izbora, njihova prava i dužnosti i druga pitanja u vezi sa radom organizacija
SDSS-a.
Član 2.
Organizacija SDSS-a je osnovana kada u određenoj sredini formirani inicijativni odbor
za osnivanje organizacije SDSS-a sazove osnivačku skupštinu, a osnivačka skupština donese
odluku o osnivanju organizacije SDSS-a i izabere njene organe.
Član 3.
Cjelokupnu proceduru osnivanja organizacije SDSS-a koordinira Izvršni odbor
SDSS-a.
Prijavu osnivanja gradskih-opštinskih i županijskih organizacija SDSS i prijavu
promjena u njihovom djelovanju nadležnom tijelu državne uprave, podnosi Generalni
sekretarijat SDSS-a.
Član 4.
Organizacije SDSS-a mogu biti mesne, gradske-opštinske i županijske organizacije.
Izuzetno, ukoliko ne postoje uslovi za organizovanje županijske organizacije, gradskeopštinske
organizacije sa područja više županija mogu se povezivati u regionalnu
organizaciju, koja je izjednačena sa županijskom organizacijom.”
1. MJESNE ORGANIZACIJE SDSS-a
Član 5.
Mesne organizacije SDSS-a mogu se osnivati u sastavu gradskih-opštinskih
organizacija, u pravilu za područje jedinice mesne samouprave u gradu odnosno opštini, ali se
njihova područja ne moraju podudarati.
Prilikom osnivanja mesnih organizacija SDSS-a, uzimaju se u obzir broj članova
SDSS-a, područje delovanja i druge posebne okolnosti u gradskoj-opštinskoj organizaciji
SDSS-a.
Član 6.
Mjesne organizacije imaju skupštinu, izvršni odbor i nadzorni odbor.
Skupština mjesne organizacije SDSS-a
Član 7.
Skupština je najviši organ mjesne organizacije SDSS-a.
Skupština mjesne organizacije SDSS-a održava se prema potrebi, a najmanje jedanput
godišnje.
Sjednice Skupštine mjesne organizacije SDSS-a mogu biti redovne, vanredne,
tematske i svečane.
Izbornu skupštinu mesne organizacije SDSS-a čine svi članovi mesne organizacije
SDSS-a i održava se svake četiri godine.
Član 8.
Skupština mjesne organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– u skladu sa Programom SDSS-a, Novim programskim smjernicama i odlukama i
stavovima Glavnog odbora SDSS-a donosi svoj godišnji program rada koji
predstavlja konkretizaciju stvarnih interesa članstva i svih drugih građana na tom
području,
– pokreće određene aktivnostima u skladu sa političkim prilikama na svom području,
kao i inicijative prema višim organima Stranke,
– bira predsjednika i potpredsjednika skupštine mjesne organizacije SDSS-a,
– bira izvršni i nadzorni odbor mesne organizacije SDSS-a,
– razmatra i usvaja izvještaje o radu svojih organa,
– određuje broj članova skupštine mesne organizacije SDSS-a prema utvrđenim
kriterijima,
– obavlja i druge poslove na nivou svoga djelovanja.
Član 9.
Predsjednik skupštine mjesne organizacije SDSS-a ujedno je i predsjednik izvršnog
odbora mjesne organizacije SDSS-a.
Potpredsjednik skupštine mjesne organizacije SDSS-a ujedno je i potpredsjednik
izvršnog odbora mjesne organizacije SDSS-a.
Član 10.
Broj članova skupštine mjesne organizacije SDSS-a zavisi od broja članova u mjesnoj
organizaciji SDSS-a:
– ako mjesna organizacija SDSS-a ima manje od 50 članova – svi članovi čine
skupštinu,
– od 50-100 članova – skupština može brojati do 15 članova,
– od 100-150 članova – skupština može brojati do 20 članova,
– od 150-200 članova – skupština može brojati do 25 članova.
Broj članova skupštine mjesne organizacije SDSS-a može se povećati ili smanjiti samo
u onoj razmjeri u kojoj se povećava ili smanjuje broj članova mjesne organizacije SDSS-a.
Član 11.
Po isteku mandata članova skupštine, na sjednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog
broja članova mjesne organizacije SDSS-a biraju se novi članovi skupštine mjesne
organizacije SDSS-a.
Član 12.
Skupština mjesne organizacije SDSS-a predlaže iz reda svojih članova određen broj
svojih predstavnika u skupštinu gradske-opštinske organizacije SDSS-a u čijem je sastavu
mjesna organizacija SDSS-a.
Član 13.
Mandat članova skupštine mjesne organizacije SDSS-a traje 4 godine.
Ukoliko jednom ili više članova skupštine mjesne organizacije SDSS-a iz određenih
razloga prestane mandat prije vremena, skupština će umjesto njih izabrati nove članove.
Izvršni odbor mjesne organizacije SDSS-a
Član 14.
Izvršni odbor mjesne organizacije SDSS-a je izvršni organ skupštine mjesne
organizacije SDSS-a.
Član 15.
Izvršni odbor mjesne organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– operacionalizuje i provodi godišnji program rada skupštine mjesne organizacije
SDSS-a,
– analizira aktuelne političke prilike na svom području i preduzima određene
aktivnosti u skladu sa tim, daje prijedloge i upućuje inicijative izvršnim odborima
na višem nivou organizovanja,
– obavlja poslove koje mu nalože izvršni odbori sa višeg nivoa organizovanja,
– obavlja i druge poslove na području i nivou svoga delovanja.
Član 16.
Izvršni odbor mjesne organizacije SDSS-a u pravilu ima 5 članova.
Ukoliko postoji naročito izražena i opravdana potreba, uz saglasnost izvršnog odbora
gradske-opštinske organizacije SDSS-a, broj članova izvršnog odbora mjesne organizacije
SDSS-a može se povećati.
Član 17..
Izvršni odbor mjesne organizacije SDSS predlaže bar jednog predstavnika te mjesne
organizacije u izvršni odbor gradske-opštinske organizacije SDSS-a u čijem sastavu se mjesna
organizacija SDSS-a nalazi.
Član 18.
Mandat članova izvršnog odbora mjesne organizacije SDSS-a traje 4 godine.
Ukoliko nekom od članova izvršnog odbora prije vremena prestane mandat iz
određenih razloga, skupština mjesne organizacije SDSS-a bira umjesto njega drugog člana.
Član 19.
Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova izvršni odbor mjesne organizacije
SDSS-a može izabrati sekretara.
Nadzorni odbor mjesne organizacije SDSS-a
Član 20.
Nadzorni odbor mjesne organizacije SDSS-a obavlja nadzor nad zakonitošću akata
koje donose organi mjesne organizacije SDSS-a i njihovu saglasnost sa Statutom SDSS-a.
Član 21.
Nadzorni odbor mjesne organizacije SDSS-a ima 3 člana.
Predsjednika i članove bira skupština mjesne organizacije SDSS-a na 4 godine.
Pojedinim članovima nadzornog odbora iz određenih razloga može prestati mandat i
prije njegovog isteka pa se na njihovo mjesto mogu birati novi članovi.
2. GRADSKE-OPŠTINSKE ORGANIZACIJE SDSS-a
Član 22.
Gradska-opštinska organizacija SDSS-a je osnovni oblik organizovanja SDSS-a, koja
se može osnovati u opštini, gradu ili njihovom delu.
Broj mjesnih organizacija SDSS-a određuje strukturu i broj članova u organima
gradskih-opštinskih organizacija SDSS-a u čijem sastavu se nalaze.
Član 23.
Gradske-opštinske organizacije SDSS-a imaju skupštinu, izvršni odbor i nadzorni
odbor.
Skupština gradske-opštinske organizacije SDSS-a
Član 24.
Skupština je najviši organ gradske-opštinske organizacije SDSS-a.
Skupština gradske-opštinske organizacije SDSS-a održava se prema potrebi, a
najmanje jedanput godišnje.
Član 25.
Skupština gradske-opštinske organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– na osnovu Programa SDSS-a, Novih programskih smjernica, odluka i stavova
Glavnog odbora SDSS-a i godišnjih programa rada mjesnih organizacija SDSS-a u
svom sastavu, skupština gradske-opštinske organizacije SDSS-a donosi svoj godišnji
program rada,
– pokreće određene aktivnosti u skladu sa političkim prilikama na svom području,
pokreće inicijative prema višim organima Stranke,
– bira predsjednika i potpredsjednika skupštine gradske – opštinske organizacije
SDSS-a,
– bira izvršni i nadzorni odbor gradske-opštinske organizacije SDSS-a,
– razmatra i usvaja izvještaj o radu svojih organa,
– određuje strukturu i broj članova skupštine gradske-opštinske organizacije SDSS-a
prema utvrđenim kriterijima,
– obavlja i druge poslove na nivou svoga djelovanja.
Član 26.
Predsjednik skupštine gradske-opštinske organizacije SDSS-a ujedno je i predsjednik
izvršnog odbora gradske-opštinske organizacije SDSS-a.
Potpredsjednik skupštine je ujedno i potpredsjednik izvršnog odbora gradskeopštinske
organizacije SDSS-a.
Član 27.
Broj članova Skupštine zavisi od broja članova u gradskoj organizaciji SDSS-a,
odnosno od broja predstavnika koje u nju šalju skupštine mjesnih organizacija SDSS-a
razmjerno brojčanoj zastupljenosti svojih članova:
– do 200 članova – skupština može brojati do 25 članova,
– od 200-300 članova – skupština može brojati do 30 članova,
– od 300-400 članova – skupština može brojati do 35 članova,
– za svakih 100 članova više od 400 skupština može povećati broj svojih članova do 5.
U gradskim-opštinskim organizacijama SDSS-a koje u svom sastavu nemaju
organizovane mesne organizacije SDSS-a, ako ne broje više od 200 članova SDSS-a, u vezi
broja članova i sastava njihove skupštine, na odgovarajući način se primenjuju odredbe ove
Odluke koje se odnose na mesne organizacije SDSS-a.
Član 28.
Broj članova Skupštine može se povećati ili smanjivati samo u slučaju povećavanja ili
smanjivanja broja članova gradske-opštinske organizacije SDSS-a.
Ukoliko nekom od članova skupštine iz određenih razloga prestane mandat i prije
njegovog isteka, može se izabrati drugi član u kvotu predstavnika skupštine mesne
organizacije SDSS-a kojoj je pripadao prethodni član.
Mandat članova skupštine traje 4 godine.
Član 29.
Skupština gradske-opštinske organizacije SDSS-a predlaže iz svojih redova određen
broj predstavnika u skupštinu županijske organizacije SDSS-a.
Izvršni odbor gradske-opštinske organizacije SDSS-a
Član 30.
Izvršni odbor je izvršni organ skupštine gradske-opštinske organizacije SDSS-a.
Član 31.
Izvršni odbor gradske-opštinske organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– operacionalizuje i provodi godišnji program rada skupštine gradske-opštinske
organizacije SDSS-a,
– analizira aktuelne političke prilike na svom području i preduzima određene
aktivnosti u skladu sa tim, daje prijedloge i upućuje inicijative izvršnim odborima na
višem nivou organizovanja,
– obavlja poslove koje mu nalože izvršni odbori sa višeg nivoa organizovanja,
– obavlja i druge poslove na području i nivou svoga djelovanja.
Član 32.
Izvršni odbor gradske-opštinske organizacije u pravilu ima 7 članova.
Svake mjesna organizacija SDSS-a u sastavu gradske-opštinske organizacije ima bar
po jednog predstavnika u Izvršnom odboru gradske-opštinske organizacije SDSS-a.
Izuzetno, ako gradske-opštinske organizacije SDSS-a imaju u svom sastavu više
mjesnih organizacija SDSS-a ili ako za to postoje drugi razlozi (broj članova, širina prostora
djelovanja), broj članova izvršnog odbora gradske-opštinske organizacije SDSS-a može se
povećati na osnovu odluke skupštine gradske-opštinske organizacije, uz saglasnost Izvršnog
odbora SDSS-a.
Član 33.
Mandat članova Izvršnog odbora gradske-opštinske organizacije SDSS-a traje 4
godine.
Ako nekom od članova izvršnog odbora prestane mandat i prije nego što je istekao,
može se izabrati novi član iz izvršnog odbora one mesne organizacije SDSS-a iz koje je bio
prethodni član.
Član 34.
Izvršni odbor gradske-opštinske organizacije SDSS-a predlaže bar jednog
predstavnika te gradske-opštinske organiacije SDSS-a u izvršni odbor županijske organizacije
SDSS-a u čijem je sastavu.
Član 35.
Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova izvršni odbor gradske-opštinske
organizacije SDSS-a bira sekretara.
Nadzorni odbor gradske-opštinske organizacije SDSS-a
Član 36.
Nadzorni odbor gradske-opštinske organizacije SDSS-a obavlja nadzor nad
zakonitošću akata koje donose organi gradske-opštinske organizacije SDSS-a i njihovu
saglasnost sa Satutom SDSS-a.
Član 37.
Nadzorni odbor gradske-opštinske organizacije SDSS-a ima 3 člana.
Predsjednika i članove nadzornog odbora gradske-opštinske organizacije SDSS-a bira
skupština gradske-opštinske organizacije SDSS-a na 4 godine.
U slučaju prestanka mandata nekog od članova nadzornog odbora pre njegovog isteka,
može se izabrati drugi član umjesto njega.
3. ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE SDSS-a
Član 38.
Županijske organizacije SDSS-a su sačinjene od određenog broja gradskih-opštinskih
organizacija SDSS koje su međusobno funkcionalno povezane u logičnu teritorijalnu cjelinu,
u pravilu u okviru jedne županije, a iznimno može i za više županija.
Županijska organizacija SDSS-a mora da ima u svom sastavu bar 3 gradske-opštinske
organizacije SDSS-a.
Broj gradskih-opštinskih organizacija SDSS-a u sastavu županijske organizacije
SDSS-a, odnosno broj članova u njima, određuje strukturu i broj članova u organima
županijske organizacije SDSS-a.
Član 39.
Županijske organizacije SDSS-a imaju skupštinu, izvršni odbor i nadzorni odbor.
Skupština županijske organizacije SDSS-a
Član 40.
Skupština je najviši organ županijske organizacije SDSS-a.
Skupština županijske organizacije SDSS-a održava se po potrebi, a najmanje jedanput
godišnje.
Član 41.
Skupština županijske organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– na osnovu Programa SDSS-a, Novih programskih smjernica, odluka i stavova
Glavnog odbora SDSS-a i godišnjih programa rada gradskih-opštinskih organizacija
SDSS-a u svom sastavu donosi svoj godišnji program rada,
– pokreće određene aktivnosti u skladu sa političkim prilikama na svom području,
pokreće inicijative prema višim organima Stranke,
– bira predsjednika i potpredsjednika skupštine,
– bira izvršni i nadzorni odbor županijske organizacije SDSS-a,
– razmatra i usvaja izvještaj o radu svojih organa,
– određuje strukturu i broj članova skupštine županijske organizacije SDSS-a prema
utvrđenim kriterijima,
– obavlja i druge poslove na nivou svoga djelovanja.
Član 42.
Predsjednik skupštine županijske organizacije SDSS-a ujedno je i predsjednik
izvršnog odbora županijske organizacije SDSS-a.
Potpredsjednik skupštine županijske organizacije SDSS-a ujedno je i potpredsjednik
izvršnog odbora županijske organizacije SDSS-a.
Član 43.
Broj članova skupštine županijske organizacije SDSS-a zavisi od broja članova u
županijskoj organizaciji SDSS-a, odnosno od broja predstavnika koje u nju šalju skupštine
gradskih-opštinskih organizacija razmjerno brojčanoj zastupljenosti svojih članova:
– do 400 članova – skupština može brojati do 35 članova,
– od 400-500 članova – skupština može brojati do 40 članova,
– od 500-600 članova – skupština može brojati do 45 članova,
– za svakih 100 članova više od 600 – skupština može povećavati broj svojih članova
do 5.
Član 44.
Broj članova skupštine županijske organizacije SDSS-a može se povećavati ili
smanjivati samo u onoj mjeri u kojoj se povećava ili smanjuje broj članova u županijskoj
organizaciji SDSS-a.
Ako nekom od članova skupštine prestane mandat prije njegovog isteka, može se
izabrati novi član iz skupštine gradske-opštinske organizacije SDSS kojoj je prethodni član
pripadao.
Mandat članova skupštine traje 4 godine.
Član 45.
Skupština županijske organizacije SDSS-a predlaže iz svojih redova određen broj
predstavnika u Glavnu skupštinu SDSS-a, u skladu s odlukom Glavnog odbora SDSS-a.
Izvršni odbor županijske organizacije SDSS-a
Član 46.
Izvršni odbor županijske organizacije SDSS-a je izvršni organ skupštine županijske
organizacije SDSS-a.
Član 47.
Izvršni odbor županijske organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– operacionalizuje i provodi godišnji program rada skupštine županijske organizacije
SDSS-a,
analizira aktuelne političke prilike na svom području i preduzima određene aktivnosti u
skladu s tim, upućuje prijedloge i inicijative Izvršnom odboru SDSS-a,
1. obavlja poslove koje mu povjeri Izvršni odbor SDSS-a,
1. obavlja i druge poslove na području i nivou svoga djelovanja.
Član 48.
Izvršni odbor županijske organizacije SDSS-a u pravilu ima 7 članova.
Izvršni odbor svake od gradskih-opštinskih organizacija u sastavu županijske
organizacije SDSS-a predlaže bar jednog predstavnika te gradske organizacije SDSS-a u
izvršnom odboru županijske organizacije SDSS-a.
Izuzetno, ako županijska organizacija SDSS-a ima u svom sastavu više od 7 gradskihopštinskih
organizacija SDSS-a, broj članova izvršnog odbora županijske organizacije SDSS
za toliko se povećava.
Član 49.
Mandat članova izvršnog odbora županijske organizacije SDSS-a traje 4 godine.
Ako nekom od članova izvršnog odbora prestane mandat i prije nego što je istekao,
može se izabrati novi član iz izvršnog odbora one gradske-opštinske organizacije SDSS-a iz
koje je bio prethodni član.
Član 50.
Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova izvršni odbor županijske organizacije
SDSS-a bira sekretara.
Ako postoje za to sve potrebne pretpostavke, može se formirati regionalni sekretarijat.
Nadzorni odbor županijske organizacije SDSS-a
Član 51.
Nadzorni odbor županijske organizacije SDSS-a obavlja nadzor nad zakonitošću akata
koje donose organi županijske organizacije SDSS-a i njihovu saglasnost sa Statutom SDSS-a.
Član 52.
Nadzorni odbor županijske organizacije SDSS-a ima 3 člana.
Predsjenika i članove nadzornog odbora županijske organizacije SDSS-a bira
skupština županijske organizacije SDSS-a na 4 godine.
U slučaju prestanka mandata nekog od članova nadzornog odbora prije njegovog
isteka, može se izabrati drugi član umjesto njega.
4. POSEBNE ODREDBE
Omladinske organizacije SDSS-a
Član 53.
Omladinske organizacije SDSS-a su oblik političkog organizovanja i djelovanja
mladih članova SDSS-a od 18 do 30 godina starosti.
Omladinske organizacije SDSS-a su organizacioni dio SDSS-a i nemaju svojstvo
pravne osobe.
Član 54.
Omladinske organizacije mogu se osnivati u sastavu gradski-opštinskih i županijskih
organizacija SDSS-a, a sve zajedno čine jedinstvenu Omladinsku organizaciju SDSS-a.
Ukoliko je u sastavu organizacije SDSS-a osnovana omladinska organizacija SDSS-a
njen predsjednik je po funkciji član izvršnog odbora organizacije SDSS-a, u čijem je sastavu.
Predsjednik Omladinske organizacije SDSS-a je po funkciji član Glavnog odbora
SDSS-a.
Član 55.
Organi svake omladinske organizacije SDSS-a su: skupština i izvršni odbor.
Skupština svake omladinske organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– donosi godišnji program rada omladinske organizacije SDSS-a
– usvaja izvještaj o radu
– bira i razrješava svoga predsjednika i potpredsjednika
– bira i razrješava članove svoga izvršnog odbora.
Predsjednik i potpredsjednik Skupštine omladinske organizacije SDSS-a su
istovremeno i predsjednik i potpredsjednik izvršnog odbora omladinske organizacije SDSS-a.
Član 56.
Skupštinu omladinske organizacije SDSS-a osnovane u sastavu gradske-opštinske
organizacije SDSS-a čine svi njeni članovi.
Skupštinu ostalih omladinskih organizacija SDSS-a, čine predstavnici neposredno
nižih omladinskih organizacija SDSS-a razmjerno broju svojih članova, što će se utvrditi
odlukom izvršnog odbora organizacije SDSS-a u čijem je sastavu.
Član 57.
Izvršni odbor omladinske organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– provodi godišnji program rada Skupštine omladinske organizacije SDSS-a,
– izvršava odluke Skupštine i Izvršnog odbora organizacije SDSS-a u čijem je sastavu,
– podnosi izveštaj o radu i odgovoran je za rad Skupštini omladinske organizacije
SDSS-a,
– obavlja i druge poslove na području i nivou svoga djelovanja.
Član 58.
Izvršni odbor svake omladinske organizacije SDSS-a u pravilu ima 5 članova, ali
može imati i veći broj članova ukoliko se za to ukaže potreba radi boljeg djelovanja ili bolje
predstavljenosti omladinskih organizacija SDSS-a u njenom sastavu.
Član 59.
Odluku o osnivanju Omladinske organizacije SDSS-a, u sastavu SDSS-a kao cjeline,
donosi Glavni odbor SDSS-a, koji će utvrditi broj i strukturu članova njezine Skupštine i
izvršnog odbora.
Izvršni odbor Omladinske organizacije SDSS-a ima onoliko članova koliko je
potrebno da svaka županijska omladinska organizacija SDSS-a u njenom sastavu, bude
predstavljena sa najmanje jednim svojim predstavnikom.
Skupština Omladinske organizacije SDSS-a, svojom odlukom o izboru članova
Izvršnog odbora Omladinske organizacije SDSS-a utvrđuje njegov broj i sastav.
Član 60.
Na ostala pitanja u vezi omladinskih organizacija SDSS-a na odgovarajući način se
primjenjuju odredbe koje se odnose na druge organizacije SDSS-a.
Interesno organizovanje u SDSS-u
Član 61.
Osim omladinskih organizacija u sastavu gradskih-opštinskih i županijskih
organizacija SDSS-a mogu se osnivati i drugi interesni oblici organizovanja SDSS-a ( žene,
studenti, umirovljenici, zeleni i sl.
Na osnivanje i druga pitanja u vezi omladinskih i drugih interesnih oblika
organizovanja SDSS-a, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe koje se odnose na
organizacije SDSS-a.
Član 62.
Aktivi žena organizacija SDSS-a su oblici interesno-političkog organizovanja i
djelovanja žena članica SDSS-a.
Aktivi žena organizacija SDSS-a su organizacioni dijelovi organizacija SDSS-a u
čijem su sastavu i nemaju svojstvo pravne osobe.
Član 63.
Aktivi žena organizacija SDSS-a mogu se osnivati u sastavu gradskih-opštinskih i
županijskih organizacija SDSS-a, a na nivou SDSS-a kao cjeline može se osnovati jedinstveni
Aktiv žena SDSS-a.
Aktiv žena gradske-opštinske organizacije SDSS-a može se osnovati ako organizacija
SDSS-a ima najmanje 10 članica SDSS-a.
Član 64.
Odluku o osnivanju pojedinog aktiva žena organizacije SDSS-a donosi izvršni odbor
dotične organizacije SDSS-a.
Izvršni odbor županijske organizacije SDSS-a koordinira osnivanje aktiva žena
gradskih-opštinskih organizacija SDSS-a koje su u njenom sastavu, a Izvršni odbor SDSS-a
koordinira osnivanje aktiva žena županijskih organizacija SDSS-a.
Ukoliko je u sastavu organizacije SDSS-a osnovan aktiv žena organizacije SDSS-a
njena predsjednica je po funkciji članica izvršnog odbora organizacije SDSS-a, u čijem je
sastavu.
Glavni odbor SDSS-a donosi odluku o osnivanju Aktiva žena SDSS-a na nivou SDSSa
kao cjeline.
Član 65.
Organi svakog aktiva žena organizacije SDSS-a su: skupština i izvršni odbor.
Skupština aktiva žena organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– donosi godišnji program rada aktiva žena organizacije SDSS-a,
– usvaja izvještaj o radu
– bira i razrješava svoju predsjednicu i potpredsjednicu,
– bira i razrješava članice svoga izvršnog odbora.
Predsjednica i potpredsjednica skupštine aktiva žena organizacije SDSS-a je
istovremeno i predsjednica i potpredsjednica izvršnog odbora aktiva žena organizacije SDSSa.
Član 66.
Skupštinu aktiva žena gradske-opštinske organizacije SDSS-a čine sve njene članice.
Skupštinu aktiva žena županijskih organizacija SDSS-a, čine predstavnice neposredno
nižih aktiva žena organizacija SDSS-a razmjerno broju svojih članica, što će se utvrditi
odlukom izvršnog odbora organizacije SDSS-a u čijem je sastavu.
Skupštinu Aktiva žena SDSS-a na nivou SDSS-a kao cjeline čine predstavnice
neposredno nižih aktiva žena organizacija SDSS-a, čiji broj i strukturu će svojom odlukom
odrediti Glavni odbor SDSS-a.
Član 67.

Izvršni odbor aktiva žena organizacije SDSS-a obavlja slijedeće poslove:
– provodi godišnji program rada i izvršava odluke i zaključke Skupštine aktiva žena
organizacije SDSS-a,
– izvršava odluke Skupštine i Izvršnog odbora organizacije SDSS-a u čijem je sastavu,
– podnosi izveštaj o radu i odgovoran je za rad Skupštini aktiva žena organizacije
SDSS-a,
– obavlja i druge poslove na području i nivou svoga djelovanja.
Član 68.
Izvršni odbor svakog aktiva žena organizacije SDSS-a u pravilu ima 5 članova, ali
može imati i veći broj članova ukoliko se za to ukaže potreba radi boljeg djelovanja ili bolje
predstavljenosti aktiva žena organizacija SDSS-a u njenom sastavu.
Član 69.

Izvršni odbor Aktiva žena SDSS-a na nivou SDSS-a kao cjeline ima onoliko članova
koliko je potrebno da svaki Aktiv žena županijske organizacije SDSS-a u njenom sastavu,
bude predstavljena sa najmanje jednom svojom predstavnicom.
Skupština Aktiva žena SDSS-a na nivou SDSS-a kao cjeline, svojom odlukom o
izboru članova svog Izvršnog odbora utvrđuje njegov broj i strukturu. “

5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 70.
U pojedinim opštinama, gradovima i županijama u kojima ne postoje uslovi za
osnivanje organizacija SDSS-a Izvršni odbor SDSS-a može imenovati povjerenika.
Povjerenik na tom prostoru predstavlja SDSS i za svoj rad odgovara Izvršnom odboru
SDSS-a.
Isto važi i za mjesne organizacije SDSS-a, a povjerenike imenuju gradske-opštinske
organizacije SDSS-a.

Član 71.
Predsjedništvo SDSS-a, može donijeti odluku o profesionalnom obavljanju neke od
funkcija na bilo kom nivou organizovanja SDSS-a ako za to postoji potreba i mogućnost.
Član 72.
Odluku o prestanku rada organizacija SDSS-a donosi Glavni odbor SDSS-a.
Član 73.
Organizacije SDSS-a će uskladiti svoju unutrašnju organizacionu strukturu sa ovom
Odlukom do kraja 2002. godine.
Član 74.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti prečišćeni tekst Odluke o osnivanju i
organizacionoj strukturi organizacija Samostalne demokratske srpske stranke iz oktobra 1998.
godine i Pravilnik o osnivanju, oblicima organizovanja i izboru organa regionalnih
organizacija SDSS od novembra 1998. godine.
Član 75.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od istog tog dana.
P R E D S J E D N I K
Vojislav Stanimirović dr. med.