Na osnovu člana 61. a u vezi člana 58. do 60. Statuta Samostalne demokratske srpske
stranke (u daljem tekstu: SDSS), Glavni odbor SDSS-a na sjednici održanoj dana 21. 10.
2006. godine, donio je Odluku o disciplinskoj odgovornosti članova SDSS-a, a na sjednici
održanoj dana 04.07.2009. godine, donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
disciplinskoj odgovornosti članova SDSS-a.
Na osnovu navedenih opštih akata SDSS-a, objavljuje se
O D L U K A
O DISCIPLINKOJ ODGOVORNOSTI ČLANOVA SDSS-a
( p r e č i š ć e n i t e k s t )
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom se detaljnije razrađuju odredbe Statuta SDSS-a o disciplinskoj
odgovornosti članova SDSS-a, preciznije se utvrđuju povrede obaveza člana SDSS-a,
ovlašćenja za pokretanje disciplinskog postupka, način vođenja disciplinskog postupka, prava
članova SDSS-a u disciplinskom postupku i zaštita njihovih prava, kao i druga pitanja u vezi
disciplinske odgovornosti i disciplinskog postupka u SDSS-u.
Član 2.
Članovi SDSS-a su disciplinski odgovorni za povrede obaveza člana SDSS-a ( u
daljem tekstu: povrede članskih obaveza ).

II POVREDE ČLANSKIH OBAVEZA
Član 3.
Povrede članskih obaveza mogu biti lakše ili teže.
Član 4.
Lakše povrede članskih obaveza su:
– višestruki neopravdani izostanci sa sjednica organa SDSS-a ili organa u
organizacijama SDSS-a, u koji je izabran, zbog kojih je znatno otežan rad tog organa
zbog nedostatka kvoruma;
– ne izvršavanje dužnosti u organima SDSS-a, koje je moglo uticati na lošije
organizovanje i aktivnosti organizacije SDSS-a;
– neovlašćeno korišćenje sredstava SDSS-a, uslijed kojeg nisu nastupile štetne
posljedice za namjenu ili vrijednost tih sredstava;
– neprimjerena upotreba imena, znaka, zastave ili drugih znamenja i obilježja SDSS-a;
– postupanje suprotno utvrđenom načelu javnosti rada organa SDSS-a ili isključenju
javnosti, kada je to u posebnim slučajevima određeno, a nije imalo teže posljedice za
rad ili ugled SDSS-a;
– neovlašćeno javno istupanje u sredstvima javnog informisanja suprotno
programskim ciljevima i načinu djelovanja SDSS-a, koje nije izazvalo teže štetne
posljedice za rad ili ugled SDSS-a;
– svako drugo činjenje ili ne činjenje protivno obavezama člana SDSS-a utvrđenim
Statutom, opštim aktima SDSS-a i odlukama organa SDSS-a u skladu sa Statutom,
koje nije izazvalo teže štetne posledice za rad, interese i ugled SDSS-a.
Član 5.
Teže povrede članske obaveze su:
– kršenje odredaba Statuta SDSS-a, koje je doveelo do poremećaja u organizacionoj
strukturi SDSS-a i radu organa SDSS-a;
– postupanje suprotno Programu SDSS-a ili drugim programskim aktima koje je
donijela Skupština SDSS-a, koje je izazvalo ili moglo izazvati teže štetne posljedice
za rad ili ugled SDSS-a;
– uspostavljanje saradnje sa drugim političkim strankama, njihovim članovima ili
članovima nezavisnih lista, suprotno programskim ciljevima i odlukama organa
SDSS-a, koje je izazvalo ili moglo izazvati štetne posljedice za rad ili ugled SDSS-a;
– učestvovanje na izborima za predstavnička tijela na državnom ili lokalnom nivou
suprotno interesima ili odlukama organa SDSS-a, na koji način je negativno uticao
na izborne rezultate SDSS-a;
– neopravdano ne učestvovanje u radu predstavničkih ili izvršnih tijela na državnom
ili lokalnom nivou, kao i učestvovanje u njihovom radu suprotno interesima ili
odlukama organa SDSS-a, čime je narušena pozicija SDSS-a ili koalicije kojoj
SDSS pripada, u postupku odlučivanja i ostvarivanja vlasti;
– zloupotreba ovlašćenja u vezi pribavljanja, korišćenja ili raspolaganja sredstvima
SDSS-a, čime je prouzrokovana znatna materijalna šteta;
– svako drugo činjenje ili ne činjenje člana SDSS-a suprotno Programu i Statutu
SDSS-a, drugim opštim aktima SDSS-a i odlukama organa SDSS-a u skladu sa
Statutom, koje je izazvalo ili moglo izazvati teže štetne posledice za rad, interese i
ugled SDSS-a.
III DISCIPLINSKE MJERE
Član 6.
Za povrede članskih obaveza članu SDSS-a se mogu izreći disciplinske mere:
– opomene,
– opomene pred isključenje iz SDSS-a,
– isključenje iz SDSS-a.
Disciplinska mera opomene može se izreći za lakše povrede članske obaveze.
Disciplinska mera opomene pred isključenje može se izreći za teže povrede članskih
obaveza, izvršene pod olakšavajućim okolnostima.
Disciplinska mera isključenja iz SDSS-a može se izreći samo za teže povrede članskih
obaveza.
Član 7.
Ukoliko član SDSS-a naknadno, do okončanja disciplinskog postupka ispuni člansku
obavezu ili otkloni štetne posljedice povrede članske obaveze koja mu se stavlja ne teret,
umjesto disciplinske mjere isključenja iz SDSS-a, može mu se izreći disciplinska mjera
opomene pred isključenje iz SDSS-a ili opomene.
Član 8.
O izrečenim disciplinskim mjerama članovima SDSS-a vodi se evidencija u Generalnom
sekretarijatu SDSS-a.
IV DISCIPLINSKI POSTUPAK
Član 9.
Disciplinski postupak pokreće i vodi Disciplinski odbor dotične županijske organizacije
SDSS-a od 5 članova ( u daljem tekstu: Disciplinski odbor), izabran u skladu s odredbama
Statuta SDSS-a.
Član 10.
Disciplinski postupak protiv člana SDSS-a pokreće se na zahtjev člana, organa županijske
organizacije SDSS-a ili organa SDSS-a, koji smatra da je član SDSS-a učinio neku povredu
članske obaveze.
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka mora da sadrži lične podatke o članu SDSS-a
protiv koga se pokreće disciplinski postupak, činjenični opis povrede članske obaveze koja
mu se stavlja na teret, te prijedlog disciplinske mjere za navedenu povredu članske obaveze.
Član 11.
Član SDSS-a protiv koga se pokreće disciplinski postupak ima pravo pismeno se izjasniti
o navodima iz zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka o povredi članske obaveze koja
mu se stavlja na teret.
Predsjednik Disciplinskog odbora dužan je dostaviti zahtjev za pokretanje disciplinkog
postupka članu SDSS-a protiv koga se disciplinski postupak pokrenut i odrediti mu primjeren
rok za njegovo pismeno izjašnjenje, koji ne može biti kraći od 8 dana od dostavljanja
zahtjeva.
Ukoliko je potrebno, član SDSS-a protiv koga je disciplinski postupak pokrenut može se
pozvati da iznese svoju odbranu pred Disciplinskim odborom.

Član 12.
Ako član SDSS-a protiv koga se vodi disciplinski postupak u ostavljenom roku ne dostavi
svoje pismeno izjašnjenje ili se ne odazove pozivu radi ispitivanja, disciplinski postupak se
može provesti i bez njegovog izjašnjavanja, a njegova disciplinska odgovornost će se utvrditi
na osnovu drugih dokaza.
Član 13.
O toku disciplinskog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti člana SDSS-a za
povrede članskih obaveza vodi se zapisnik.
Zapisnik o disciplinskoj odgovornosti člana SDSS-a sadrži: sastav Disciplinskog odbora,
mjesto i vrijeme održavanja disciplinskog postupka, naziv podnosioca zahtjeva, podatke o
članu SDSS-a protiv koga je pokrenut disciplinski postupak, činjenični opis povrede članske
obaveze koja mu se stavlja na teret , dokazi koji su izvedeni u disciplinskom postupku, odluku
o disciplinskoj odgovornosti i izređenoj disciplinskoj mjeri, i potpise zapisničara i članova
Disciplinskog odbora.
Član 14.

Na osnovu činjenica utvrđenih u disciplinskom postupku, odluku o disciplinskoj
odgovornosti člana SDSS-a donosi Disciplinski odbor većinom glasova svih svojih članova.
Odluka o disciplinskoj odgovornosti člana SDSS-a sadrži: uvod, izreku odluke,
obrazloženje, pouku o pravnom lijeku i potpis predsjednika Disciplinskog odbora.
Član 15.
Protiv odluke Disciplinskog odbora o disciplinskoj odgovornosti člana SDSS-a,
podnosilac zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka i član SDSS-a kome je izrečena
disciplinska mjera, mogu uložiti prigovor Statutarnom odboru SDSS-a ( u daljem tekstu:
Statutarni odbor ), u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke.
Član 16.
Statutarni odbor, po prigovoru na odluku Disciplinskog odbora, može prigovor odbaciti
kao neblagovremen ili nedozvoljen, ili odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi odluku
Disciplinskog odbora.
Ukoliko utvrdi da je prigovor osnovan, Statutarni odbor može odluku Disciplinskog
odbora ukinuti i vratiti predmet na ponovno odlučivanje ili odluku Disciplinskog odbora
preinačiti u dijelu koji se odnosi na izrečenu disciplinskui mjeru.
Član 17.
Statutarni odbor ne može, po prigovoru člana SDSS-a kome je izrečana disciplinska
mjera, izreći težu disciplinsku mjeru od one izrečene odlukom Disciplinskog odbora.
Član 18.
Protiv odluke Statutarnog odbora može se podnijeti zahtjev za zaštitu članskih prava
Glavnom odboru SDSS-a, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.
V POSEBNE ODREDBE
Član 19.
Ako nisu ispunjeni uslovi za vođenje disciplinskog postupka, a član SDSS-a duže od
godinu dana neopravdano ne izvršava svoje članske obaveze ili ne koristi svoja prava člana
SDSS-a, organi u organizacijama SDSS-a ili Izvršni odbor SDSS-a mogu predložiti brisanje
člana iz evidencije članova SDSS-a.
Odluka o brisanje iz evidencije se obavezno donosi za člana SDSS-a kome je članstvo
prestalo pristupanjem drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj.
Odluku o brisanju iz evidencije člana SDSS-a donosi Izvršni odbor SDSS-a, na
predlog izvršnog odbora opštinske odnosno gradske organizacije SDSS-a, u kojoj je dotični
ostvarivao prava i obaveze člana SDSS-a, protiv koje je može uložiti zahtev za zaštitu
članskih prava Glavnom odboru SDSS-a.
Odluka o brisanju iz evidencije, ako je to moguće dostavlja se članu SDSS-a koji se briše
iz evidencije članova SDSS-a, a u vezi zaštite njegovih članskih prava na odgovarajući način
se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na disciplinsku odgovornost članova
SDSS-a.
Član 20.
Ako se za bivšeg člana SDSS-a, kome je izrečena disciplinska mjera isključenja iz
SDSS-a, naknadno utvrde činjenice ili dokazi, koji bi da su bili poznati prilikom utvrđivanja
njegove disciplinske odgovornosti, doveli do povoljnije odluke za člana SDSS-a, Glavni
odbor SDSS-a može donijeti odluku kojom se poništava ranije donijeta odluka Disciplinskog
odbora o njegovom isključenju iz SDSS-a i vraća u članstvo SDSS-a. ( u daljem tekstu:
Politička rehabilitacija ).
Prijedlog za političku rehabilitaciju može podnijeti isključeni član SDSS-a,
Predsjedništvo SDSS-a ili Izvršni odbor SDSS-a.
Član 21.
Članu SDSS-a, koji je politički rehabilitovan i vraćen u članstvo SDSS-a odlukom
Glavnog odbora SDSS-a, vrijeme za koje je bio isključen iz SDSS-a uračunava se u
neprekidno trajanje u članstvu SDSS-a.
VI ZAVRŠNE ODREDBE
Član 22.
Ova Odluke će se objaviti na internetskim stranicama SDSS-a.
Član 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a primjenjivat će se od istog dana.
P R E D S J E D N I K
Vojislav Stanimirović dr. med.