Na temelju članka 36. stava 1. Statuta Samostalne demokratske srpske stranke, Glavni odbor SDSS-a, na sjednici održanoj dana 21.03.2015. godine, donio je slijedeći:

ETIČKI KODEKS
SAMOSTALNE DEMOKRATSKE SRPSKE STRANKE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etički kodeks se sastoji od načela, obaveza i pravila ponašanja kojih su se, u svom radu i političkom djelovanju, dužni pridržavati zaposleni u SDSS-u, članovi i dužnosnici SDSS-a.

Članak 2.

Etička načela utvrđena ovim Etičkim kodeksom su načela koja zaposleni u SDSS-u, članovi i dužnosnici SDSS-a moraju usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja.

Članak 3.

Ne pridržavanje načela, obaveza i pravila ponašanja iz ovog Etičkog kodeksa šteti interesima i ugledu SDSS-a.

Članak 4.

U SDSS-u će se stvoriti uvjeti da se zaposleni u SDSS-u, članovi i dužnosnici SDSS-a upoznaju s ovim Etičkim kodeksom. Ne poznavanje ili ne razumijevanje etičkih pravila i standarda ne opravdava njihovo neetično ponašanje.

II SVRHA ETIČKOG KODEKSA

Članak 5.

Svrha Etičkog kodeksa je usvajanje, afirmiranje i promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju zaposlenih u SDSS-u, članova i dužnosnika SDSS-a u ostvarivanju političkih ciljeva i interesa SDSS-a.

Članak 6.

Postupci i pravila propisana ovim Etičkim kodeksom ne uređuju prava, obaveze i odgovornosti osoba na koja se ona odnose, te nisu alternativa za građanske, kaznene, upravne i disciplinske postupke uređene zakonima, drugim propisima i općim aktima SDSS-a.

III OSNOVNA NAČELA I PRAVILA

Članak 7.

Svi zaposleni u SDSS-u, članovi i dužnosnici SDSS-a trebaju biti uvaženi kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima koja proizlaze iz poštivanja njihovog opstanka, integriteta i dostojanstva.
Za zaposlene u SDSS-u treba osigurati uvjete nesmetanog profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja.

Članak 8.

Od zaposlenih u SDSS-u, članova i dužnosnika SDSS-a se očekuje lojalnost prema SDSS-u, uz uvažavanje najviših etičkih vrijednosti poštenja, pravičnosti, vjerodostojnosti, odgovornosti, slobode mišljenja, integriteta i dostojanstva ličnosti te međusobnog uvažavanja.

Članak 9.

SDSS će osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti za sve zaposlene u SDSS-u i članove SDSS-a na način da su isključeni svaka diskriminacija, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.

Članak 10.

Moralna je obaveza svakog člana SDSS-a da ukaže na slučajeve neetičkog ponašanja zaposlenih u SDSS-u, članova i dužnosnika SDSS-a kojim se krše odredbe ovog Etičkog kodeksa.

IV NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA

Članak 11.

Dužnosnici SDSS-a i zaposleni na rukovodećim položajima u SDSS-u, ne smiju zloupotrebiti svoju poziciju autoriteta i stvarati neprihvatljivu radnu atmosferu različitim oblicima uznemiravanja i zlostavljanja podređenih osoba.
U svrhu ovog Etičkog kodeksa, uznemiravanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi kojim se ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvaliteta života te osobe.

Članak 12.

Svi zaposleni u SDSS-u, i dužnosnici SDSS-a moraju izbjegavati sukob interesa u provođenju aktivnosti izvan stranačkih djelatnosti koje uključuju financijske ili druge interese.
Nedopustiv je svaki oblik nepotizma i pogodovanja osobama u rodbinskoj vezi.

V PRAVILA PONAŠANJA ZAPOSLENIH

Članak 13.

Zaposleni u SDSS-u su dužni razvijati dobre međuljudske odnose, međusobno se uvažavati,
uzajamno se pomagati i surađivati u izvršavanju radnih zadataka i time davati puni doprinos dobrobiti i razvitku SDSS-a.

Članak 14.

Zaposleni u SDSS-u su dužni svoje radne zadatke izvršavati profesionalno, stručno i odgovorno te moraju se usavršavati u poslu usvajajući nova znanja i vještine sa stalnim ciljem poboljšavanja kvalitete svog profesionalnog rada.

Članak 15.

Zaposleni u SDSS-u i dužnosnici SDSS-a će, u ophođenju s građanima – biračima, postupati ljubazno i obazrivo, uvažavajući dostojanstvo njihove ličnosti bez opterećenosti bilo kakvim socijalnim, intelektualnim i drugim razlikama ili predrasudama.

VI JAVNO NASTUPANJE

Članak 16.

Članovi i dužnosnici SDSS-a prilikom javnog istupanja u medijima i javnih nastupa na političkim skupovima će iznositi političke stavove SDSS-a i tumačiti odluke organa SDSS-a. Ukoliko iznose vlastita mišljenja moraju se jasno o tome izjasniti i naglasiti da iznose vlastito mišljenje.

Članak 17.

Članovi i dužnosnici SDSS-a su dužni prilikom javnog nastupanja voditi računa o ugledu SDSS-a, ugledu stranačke funkcije koju obavljaju kao i o osobnom ugledu.

VII ODNOS PREMA IMOVINI

Članak 18.

Stvari, novčana sredstva i imovinska prava u vlasništvu SDSS-a moraju se koristiti namjenski za ostvarivanje ciljeva utvrđenih godišnjim Programom rada i Financijskim planom SDSS-a.
Zabranjuje se trošenje financijskih sredstava SDSS-a za osobne potrebe.

Članak 19.

Zaposleni u SDSS-u, članovi SDSS-a i dužnosnici SDSS-a, kojima je povjereno korištenje imovine SDSS-a moraju se odnositi prema istoj savjesno i sa pažnjom dobrog domaćina odnosno pažnjom dobrog gospodarstvenika.

VIII ETIČKI SAVJET

Članak 20.

Ostvarivanje i unapređivanje etičkih pravila i standarda utvrđenih ovim Etičkim kodeksom prati Etički savjet, koje može osnovati Glavni odbor SDSS-a, kao svoje savjetodavno tijelo.
Etički savjet ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Glavni odbor SDSS-a, kao članove stalnog ili ad hoc savjetodavnog tijela.

Članak 21.

Etički savjet daje Glavnom odboru SDSS-a mišljenja i preporuke u vezi primjene ovog Etičkog kodeksa ili povodom pritužbi pojedinih članova SDSS-a da se osobe na koja se odnose utvrđena etička pravila i standardi, ponašaju protivno odredbama ovog Etičkog kodeksa.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Etički kodeks će biti objavljen na web-stranici SDSS-a.

Članak 23.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom njegovog donošenja, a primjenjivat će se osmog dana od njegovog objavljivanja.

GLAVNI ODBOR

Naš broj: 01-02-09/2015.
Vukovar, 23.03.2015

P R E D S J E D N I K :
Vojislav Stanimirović dr. med.