ПРОГРАМ РАДА СДСС-а ЗА 2015. ГОДИНУ

Полазећи од програмских циљева и задатака утврђених у Програму СДСС-а, Програму рада СДСС-а 2013-2017. године и другим програмским документима, органи СДСС-а и органи нижих организацијских облика СДСС-а организованих у јединицама локалне и подручне (регионалне) самоуправе, у свом раду у току 2015. године проводит ће следеће активности:

ОРГАНИЗАЦИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

1. Пријем нових чланова СДСС-а и сређивање евиденције чланства СДСС-а

Општинске и градске организације СДСС-а, као основни организацијски облици СДСС-а, током целе године проводит ће активности у вези пријема нових чланова СДСС-а и сређивањa евиденције чланства. Посебан је нагласак на Акцију „ 10 за 10“, којом је Главни одбор СДСС-а обавезао све општинске и градске организације СДСС-а да за 10 месеци повећају број својих чланова за 10 % у односу на постојећи број чланова СДСС-а дотичне организације СДСС-а. Пријемом нових чланова СДСС-а ствара се шира основа за боље политичко деловање и кадровско јачање у руководећим страначким структурама, као и боље представљање у телима државне власти и телима јединица локалне и подручне (регионалне) самоуправе. У провођењу ових активности нарочита пажња ће се посветити пријему нових чланова СДСС-а из редова младих припадника српске заједнице, те пријему жена у чланство СДСС-а. Кроз подмлађивање чланства створит ће се претпоставке за напредак и будуће деловање СДСС-а, а кроз повећани пријем жена у чланство СДСС-а обезбедит ће се већа улога и заступљеност жена у органима СДСС-а и боља заступљеност на изборним листама СДСС-а те ће се створити претпоставке за остваривање родне равноправности међу члановима СДСС-а.
За успешно провођење Акције „ 10 за 10“ основна претпоставка је сређивање евиденције чланства СДСС-а, што подразумева не само брисање из евиденције чланова СДСС-а који нису међу живима и нису физички присутни, већ и искључивање из чланства СДСС-а оних чланова који су деловали супротно Програму СДСС-а и одредбама Статута и других општих аката СДСС-а и тиме починили теже повреде чланских обавеза. У циљу сређивања евиденције чланства СДСС-а, општинске и градске организације СДСС-а ће о свим променама у структури њиховог чланства обавестити Генерални секретаријат СДСС-а ради уношења ових промена у централни Регисатар чланова СДСС-а.

2. Прикупљање чланарине и добровољних прилога

Одлуком о чланарини у СДСС-у из 2009. године, утврђена је обавеза чланова СДСС-а да плаћају чланарину, изузимајући чланове који примају социјалну помоћ, који су ослобођени обавезе плаћања чланарине. Прикупљање чланарине од чланова СДСС-а нема само функцију извора прихода СДСС-а, већ се плаћањем чланарине изражава посебан однос чланова према СДСС-у као њиховој политичкој странци. Тиме се изражава припадност и одговорност чланова СДСС-а за целокупно функционисање и деловање СДСС-а.
Висина чланарине у СДСС-у одређује се по принципу солидарности узимајући у обзир економску снагу појединих чланова СДСС-а према висини њихових примања, о чему треба водити рачуна код прикупљања чланарине. Неће се инсистирати на обавези плаћања чланарине према члановима СДСС-а који због социјалних и других околности у којима живе нису у могућности плаћати чланарину или наплата чланарине не би била политички оправдана.
Посебан значај у прибављању прихода СДСС-а имају чланарине носилаца државних и локалних функција из редова СДСС-а. Они се обавезни уплаћивати чланарину на централни рачун СДСС-а, било личним месечлним уплатама или преко пословних банака путем трајног налога, што се овим члановима СДСС-а препоручује. Новчана средства прикупљена на овај начин ће се користити за финансирање рада организација СДСС-а које немају властитих прихода, те за оснивање нових организација СДСС-а.
У провођењу ових активности потребно је обухватити и носиоце наведених функција који нису чланови СДСС-а, али су изабрани или именовани на предлог СДСС-а, који би требали давати свој допринос финансирању СДСС-а путем уплата добровољних прилога (донација) на централни рачун СДСС-а. Исто тако ће се прикупљати и добровољни прилози (донације) других правних и физичких лица, који су дозвољени према позитивним законским прописима.

3. Оснивање нових општинских и градских организација СДСС-а

Оснивање нових општинских и градских организација СДСС-а је активност која се проводи континуирано у општинама и градовима са значајним уделом становништва српске националности, у којима до сада нису основани ови организацијски облици СДСС-а. Посебну пажњу треба посветити оснивању нових општинских и градских организација СДСС-а на подручјима: Сисачко-мославачке, Пожешко-славонске, Вировитичко-подравске, Бјеловарско-билогорске, те Копривнико-крижевачке жупаније, где би се оснивањем нових организациија СДСС-а створиле организацијске претпоставке за оснивање нове жупанијске организације СДСС-а. Исто тако, у оквиру ових активности испитат ће се могућности и политичка оправданост оснивања нових организација СДСС-а на подручју Сплитско-далматинске жупаније. Кроз ове активности Странка би се боље организовала на наведеним подручјима и створили би се услови за снажније политичко деловање према тамошњем српском бирачком телу, што би омогућило наше евентуално учешће на локалним изборима у тим јединицама локалне самоуправе и постизање бољих резултата на изборима за заступнике у Хрватском сабору.

4. Оснивање нових омладинских организација и актива жена
у саставу организација СДСС-а

Статутом СДСС-а и Одлуком о оснивању и организационој структури организација СДСС-а предвиђена је могућност оснивања омладинских организацијна и актива жена у саставу организација СДСС-а, као облика интересно-политичког организовања и деловања млађих чланова СДСС-а и жена чланица СДСС-а. Ове активности су првенаствено усмерене на веће учлањивање млађих чланова СДСС-а старости до 30 година, те веће укључивање жена у чланство СДСС-а и њихово интересно организовање и повезивање. Овакви организацијски облици СДСС-а немају статус правних лица већ се организују и делују у саставу организација СДСС-а. Омладинске организације СДСС-а ће се оснивати у организацијама СДСС-а у којима до сада нису основане, уколико су се за то стекли услови. Активи жена ће се оснивати у организацијама СДСС-а са најмање 10 жена чланица СДСС-а уколико до сада нису основани. Председници омладинских организација СДСС-а и председнице актива жена СДСС-а основаних у саставу организација СДСС-а по положеју улазе у састав изврших одбора дотичних организација СДСС-а и тиме се осигурава боља представљеност и већи утицај ових облика интересног организовања на укупан рад и деловање организација СДСС-а у чијем су саставу.

5. Одржавње редовне извештајне седнице Главне скупштине СДСС-а

Статутом СДСС-а је утврђено да Главна скупштина СДСС-а одржава своје седнице најмање једном у две године. Пре парламентарних избора, који би се требали одржати крајем 2015. године, Главна скупштина СДСС-а ће обавезно одржати редовну извештајну седницу на којој ће се разматрати извештај о раду СДСС-а у протеклих две године и утврдити коначан предлог кандидата и изборни програм СДСС-а за изборе заступника у Хрватски сабор.

6. Одржавање редовних седница Главног одбора СДСС-а

Главни одбор СДСС-а сачињавају представници жупанијских организација СДСС-а, које бира Главна скуптина СДСС-а, на мандат од четири године. Председници жупанијских организација СДСС-а су по положају чланови Главног одбора СДСС-а, и убрајају се у укупан број представника дотичне жупанијске организације СДСС-а. Заступници СДСС-а у Хрватском сабору, уколико не буду изабрани у Главни одбор СДСС-а, постају по положају чланови Главног одбора СДСС-а и мандат им траје до истека заступничког мандата. У текућем мандату Главни одбор СДСС-а броји укупно 60 чланова.
Главни одбор СДСС-а између два заседања Главне скупштине СДСС-а управља радом Странке, утврђује политику СДСС-а и предлаже је Главној скупштини СДСС-а, проводи политику коју је усвојила Главна скупштина СДСС-а, утврђује предлоге програмских аката СДСС-а и предлоге Статута и других општих аката СДСС-а које доноси Главна скупштина СДСС-а, даје политичке оцене и утврђује политичке ставове СДСС-а, уређује оснивање и организацијску структуру организација СДСС-а, утврђује регионална подручја деловања СДСС-а и одлучује о другим питањима која су му Статутом СДСС-а стављена у надлежност. Главни одбор СДСС-а обавља и друге послове који нису у надлежности других органа СДСС-а. Главни одбор СДСС-а за свој рад одговара Главној скупштини СДСС-а. У извршавању послова из своје надлежности Главни одбор СДСС-а своје редовне седнице одржава по потреби, а у правилу четири пута годишње.

7. Одржавање редовне седнице Надзорног одбора СДСС-а

Надзорни одбор СДСС-а је надзорни орган који надзире материјално и финансијско пословање СДСС-а, надзире исправност кориштења финансијских средстава и надзире законитост општих и других аката СДСС-а те прати извршавање послова из надлежности појединих органа СДСС-а. Надзорни одболр СДСС-а броји три члана, које бира Главна скупштина СДСС-а ма мандат од четиори године. Надзорни одбор СДСС-а за свој рад одговара Главној скупштини СДСС-а. У извршавању ових послова Надзорни одбор СДСС-а по правилу одржава једну редовну седницу и то углавном по завршетку пословне године, а пре одржавања седнице Главног одбора СДСС-а на којој се усваја Извештај о финансијском пословању СДСС-а за претходну годину.

8. Одржавање седница Председништва СДСС-а

Председништво СДСС-а је извршно-политички орган СДСС-а, који обавља послове који су му Статутом и другим општим актима СДСС-а стављени у надлежност. Одлучује о свим важним питањима страначке политике и деловања из надлежности Главног одбора СДСС-а, када се због хитности или других околности Главни одбор СДСС-а није могао састати, те је у таквим случајевима дужан те одлуке поднети на потврђивање Главном одбору СДСС-а, на његовој првој наредној седници. Чланови Председнништва СДСС-а по положају су: председник и потпредседници СДСС-а, председник и потпредседници Главне скупштине СДСС-а, генерални секретар СДСС-а и председник Извршног одбора СДСС-а, који не учествује у одлучивању у случајевима када Председништво СДСС-а одллучује у питањима из надлежности Главног одбора СДСС-а. О одређеним политичким питањима Председништво СДСС-а може расправљати у проширеном саставу, уз учешће председника жупанијских организација СДСС-а, без права одлучивања. У извршавању послова из своје надлежности Председништво СДСС-а одржава своје седнице по потреби.

9. Одржавање седница Статутарног одбора СДСС-а

Статутарни одбор СДСС-а је орган СДСС-а, који обавља послове који су му Статутом СДСС-а стављени у надлежност. Статутарни одбор СДСС-а даје тумачење и утврђује пречишћене текстове Статута и других општих аката СДСС-а, оцењује усклађеност општих аката са Статутом СДСС-а, оцењује статутарност проведених избора органа СДСС-а и усклађеност одлука органа СДСС-а са Статутом СДСС-а. Статутарни одбор СДСС-а одлучује о правним лековима против одлука дисциплинских одбора жупанијских организација СДСС-а и против других појединачних одлука, ако то није у надлежности других органа СДСС-а. Статутарни одбор СДСС-а броји пет чланова које бира Главна скупштина СДСС-а на мандат од четири године. У извршавању наведених послова Статутарни одбор СДСС-а одржава своје седнице по потреби.

10. Одржавање седница Извршног одбора СДСС-а

Извршни одбор СДСС-а је извршни орган Главног одбора СДСС-а, који обавља послове који су му Статутом СДСС-а стављени у надлежност. Чланове Извршног одбора СДСС-а бира Главни одбор СДСС-а, на мандат од четири године. Чланови Извршног одбора СДСС-а не могу истовремено бити и чланови Главног одбора СДСС-а. Извршни одбор СДСС-а извршава одлуке и закључке Главног одбора СДСС-а, подноси предлоге за решавање одређених проблема, подноси предлоге одлука и општих аката СДСС-а које доноси Главни одбор СДСС-а, прати и координира оснивање и рад организација СДСС-а и њихових органа, те обавља и друге послове утврђене Статутом и другим актима СДСС-а. У извршавању наведених послова Извршни одбор СДСС-а одржава своје седнице по потреби.

10. Одржавање седница органа организација СДСС-а

Органи општинских, градских и жупанијских организација СДСС-а, као организацијских облика СДСС-а, су скупштине, извршни одбори и надзорни одбори организација СДСС-а. У саставу организација СДСС-а, могу се основати омладинске организација и активи жена, као интересни организацијски облици СДСС-а, чији су органи скупштине и извршни одбори. Надлежност наведених органа утврђена је Статутом и другим општим актима СДСС-а. Поред наведених органа у жупанијским организацијама СДСС-а бирају се дисциплински одбори, који у првостепеном поступку одлучују о дисциплинској одговорности чланова СДСС-а, уколико то питање није стављено у надлежност другим органима СДСС-а. У извршавању послова из своје надлежност органи општинских, градских и жупанијских организација СДСС-а и органи интересних организацијских облика СДСС-а, организираних у саставу наведених организација СДСС-а, одржавају своје седнице по потреби.

ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ

1. Припреме и учествовање у провођењу избора заступника у Хрватски сабор Републике Хрватске

Мандат заступника изабраних у Хрватски сабор траје четири године. Истеком мандата заступника у Хрватском сабору председник Републике Хрватске својом одлуком расписује изборе за заступнике и одређује дан провођења избора. Редовни избори заступника у Хрватски сабор би се могли одржати крајем 2015. године, на којима ће СДСС имати своје кандидате. Уставним законом о правима националних мањина и Законом о изборима заступника у Хрватски сабор, припадницима националних мањина је зајамчена заступљеност у Хрватском сабору, те је утврђено да имају право бирати осам заступника, који се бирају у посебној изборној јединици, коју чини подручје Републике Хрватске. Од тога припадници српске националне мањине бирају три заступника у Хрватски сабор у 12. изборној јединици.
У поступку кандидовања на предлог извршних одбора жупанијских организација СДСС-а, Главни одбор СДСС-а ће утврдити предлог листе три кандидата и њихове заменике за избор три заступника српске националне мањине у Хрватском сабору у 12. изборној јединици. О евентуалном предлагању кандидата СДСС-а у осталим изборним јединицама изјаснит ће се Главни одбор СДСС-а. У складу са Статутом СДСС-а предлог листе кандидата који је утврдио Главни одбор СДСС-а мора потврити Главна скупштина СДСС-а, на седници која се обавезно одржава пре парламентарних избора. Припреме за одржавање парламентасрних избора подразумевају доношење одлуке у којим изборним јединицама ће СДСС учествовати на изборима, предлагање кандидата од стране извршних одбора жупанијских организација СДСС-а, утврђивање предлога кандидата на седници Главног одбора и његово потврђивање на седници Главне скупштине СДСС-а. Надаље, у оквиру припрема за парламентарне изборе је: утврђивање изборног програма СДСС-а, израда пропагандног материјала, одржавање предизборних скупова, као и оглашавање и медијкси наступи кандидата и чланова Председништва СДСС-а у склопу предизборне кампање.

2. Припреме и учествовање у провођењу превремених локалних избора у
појединим јединицама локалне самоуправе

У случајевима када Влада РХ, на основу закона, пре рока распусти представничко тело јединице локалне односно подручне ( регионалне) самоуправе или пре рока разреши дужности општинског начелника, градоначелника, жупана и њихове заменике, те када пре рока на други начин престане мандат заменику општинског начелника, градоначелника или жупана из редова припадника српске националне мањине, расписат ће се превремени избори за чланове распуштеног представничког тела или разрешеног носиоца извршне функције у дотичној јединици локалне односно подручне ( регионалне ) самоуправе. За учествовање у превременим локалним изборима СДСС ће провести припреме у смислу утврђивања кандидацијске листе СДСС-а за изборе чланова одређеног представничког тела или предлога кандидата СДСС-а за избор носиоца одређене извршне функције, утврђивања изборног програма и израде пропагандног материјала, те провођења изборне кампање на превременим локалним изборима. Носиоци ових активности су извршни одбори дотичних организација СДСС-а, чланови Председништва СДСС-а, чланови Главног одбора СДСС-а и Извршног одбора СДСС-а из тих организација СДСС-а, као и други чланови СДСС-а дотичне организације СДСС-а.

3. Припреме и учествовање у провођењу евентуалних избора чланова већа
месних одбора у појединим општинама и градовима

Одржавање избора чланова већа месних одбора у појединим општинама и градовима зависи од одлуке тела тих јединица локалне самоуправе да се проведу избори чланова ових тела месне самоуправе основаних на њиховом подручју. СДСС ће на овим изборима учествовати када извршни одбор дотичне организације СДСС-а процени да је то политички оправдано и да се могу очекивати одређени изборни резултрати на изборима чланова већа месних одбора или градских четврти. Носиоци ових активности су извршни одбори и чланови СДСС-а општинских и градских организација СДСС-а, односно извршни одбори месних организација СДСС-а уколико су исте основане на подручју јединице месне самоуправе у којој се проводе избори чланова већа месних одбора.

4. Подршка припремама и провођењу избора за чланове већа и представнике националних мањина

Избори за већа и представнике националних мањина у јединицама локалне и подручне (регионалне) самоуправе одржавају се сваке четврте године. Одлуку о расписивању ових избoра доноси Влада РХ, а исти би се требали одржати средином 2015. године. На овим изборима политичке странке не учествују директно, али њихова улога се огледа у мотивацији и давању подршке удружењима и бирачима да подносе кандидацијске листе и учествују на изборима. СДСС је међу своје програмске циљеве утврдио остваривање и заштита права српске националне мењину у Републици Хрватској, па тако и афирмисање улоге и деловање већа и представника српске националне мањине у јединицама локалне и подручне (регионалне) самоуправе, у складу с Уставним законом о правима националних мањина.
У провођењу избора за чланове и представнике српске националне мањине, чланови СДСС-а ће се активно укључити на начин да се преко удружења и бирача који буду предлагали кандидацијске листе осигура да међу кандидатима буде значајан број чланова СДСС-а, као и да у изборној кампањи делују да бирачи њима дају своје гласове, те да се на тај начин осигура утицај СДСС-а на састав и рад већа српске националне мањине у општинама, градовима и жупанијама у којима постоје, као и СНВ-а – Националне клоординације већа српске националне мањине на нивоу Републике Хрватске.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

1. Праћење и координација рада заступника СДСС-а у Хрватском сабору
и државних функционера из редова СДСС-а

Кроз праћење и координацију рада саборских заступника СДСС-а и осталих државних функционера који су изабрани или именовани на предлог СДСС-а остварује се усклађивање њиховог рада са програмским циљевима и задацима СДСС-а. Ове активности ће се проводити на седницама координације државних функционера из редова СДСС-а, које ће се организирати у Загребу у сарадњи са Српским народним већем. Исто тако, на седнице Главног одбора СДСС-а повремено ће се позивати поједини државни функционери да упознају чланове Главног одбора СДСС-а са својим радом и проблемима у реализацији постављеним циљева и задатака.

2. Координација рада и праћење стања у јединицама локалне самоуправе у
којима СДСС учествује у вршењу власти

У циљу праћења стања у јединицама локалне самоуправе у којима СДСС проводи или учествује у вршењу власти, као и ради координације наступања локалних функционера из редова СДСС-а према државним телима и фондовима у реализацији и финансирању одређених пројеката изградње или санације објеката комуналне инфраструктуре. Ове активности посебно долазе до изражаја у фази утврђивања нацрта Државног буџета Републике Хрватске у којем ће се утврдити позиције појединих јединица локалне самоуправе ради обезбеђивања текућих или капиталних дотација из државног буџета. Ове координације ће се у правилу организовати у сарадњи са Српским народним већем, уз обавезно учествовање саборских заступника СДСС-а. Посебан значај имају координације рада општинских начелника јединица локалне самоуправе, у којима СДСС учествује у вршењу власти, на подручју Вуковарско-сремске и Осјечко-барањске жупаније, које се проводе у сарадњи са Заједничким већем општина.

3. Медијска презентација деловања СДСС-а кроз саопштења за јавност,
конференције за новинаре и редовно ажурирање web-странице СДСС-а

Јавност рада је основни принцип деловања СДСС-а. Јавност рада се остварује кроз обавештавање чланства и јавности о раду органа СДСС-а, објављивање саопштења за јавност, конференције за новинаре, присуствовање представника јавних медија седницама органа СДСС-а или јавним скуповима СДСС-а, као и јавном презентацијом деловања СДСС-а путем web-странице СДСС-а. Медијска презентација деловања СДСС-а је активност која се проводи не само у склопу изборних кампања већ континуирано кроз доступност информација о деловању СДСС-а, које се редовно објављују на службеној wеb-странице СДСС-а. У провођењу ових активности обавит ће се редизајнирање графичког и визуелног изгледа службене wеb-странице СДСС-а и њено редовно осавремењавање и ажурирање у складу са захтевима технолошких достигнућа и начина јавног комуницирања садашњег времена.

4. Сарадња СДСС-а с другим политичким странкама, државним органима, невладиним организацијама и институцијама у Републици Хрватској и државама у окружењу

У остваривању програмских циљева и задатака СДСС ће у току 2015. године сарађивати с политичким странкама владајуће коалиције, нарочито на провођењу Програма Владе РХ, посебно оног дела који се односе на питања од интереса за српску заједницу у Републици Хрватској. Исто тако, сарађиват ће и са другим политичким странкама сличне програмске оријентације. Сарадња са државним органима, у првом реду с Хрватским сабором, председником Републике, Владом РХ и појединим министарствима, оствариват ће се кроз обраћања и заједничке састанке представника наведених државних органа с појединим члановима Председништва СДСС-а и члановима Клуба заступника СДСС-а у Хрватском сабору. У заједничком интересу оствариват ће се и сарадња с другим саборским заступницима националних мањина.
За деловање СДСС-а од посебног је значаја сарадња, подршка и заједнички наступи СДСС-а и других српских невладиних организација и институција у Републици Хрватској и матичној држави српског народа Републици Србији и Републици Српској у саставу Босне и Херцеговине. Наставит ће се до сада успешна сарадња са Српским народним већем из Загреба и Заједничким већем општина из Вуковаром, двема најважнијим институцијама српске мањинске самоуправе у Рапублици Хрватској, насталим на основу Ердутског споразума и Писма о намерама Владе РХ. Исто тако, и сарадња са СКД „Просвјета“ и СПД „ Привредник“ и другим српским организацијама и институцијама. У томе ће значајно место имати и сарадња и пружање помоћи Српској православној цркви у Републици Хрватској, посебно Богословији „Три јерарха“ и другим православним црквама и манастирима.
Један од важнијих програмских циљева СДСС-а је развијање добросуседских односа и сарадња држава у Региону, посебно између Републике Хрватске и Републике Србије, те ће у току 2014. године СДСС томе давати свој пуни допринос. У том циљу наставит ће се сарадња с државним органима Републике Србије и Републике Српске у саставу БиХ, те других држава у окружењу, као и дипломатско-конзуларним представништвима других страних држава.

5. Активности руковођења, правног заступања, те управљања и располагања имовином и имовинским правима СДСС-а

У складу с одредбама Статута и других општих аката СДСС-а председник СДСС-а у оквиру својих надлежности води пословање и руководи СДСС-ом између седница Председништва СДСС-а, представља СДСС и његов је законски правни заступник. Своја овлашћења правног заступника председник СДСС-а може пренети на једног од потпредседника СДСС-а, генералног секретара СДСС-а или друго физичко лице на основу посебног овлашћења. Главни одбор СДСС-а је за другог правног заступника одредио председника Извршног одбора СДСС-а. Радом Генералног секретаријата СДСС-а руководи генерални секретар СДСС-а, који осигурава организацијске, материјалне и техничке услове за рад органа СДСС-а, координира рад између стручних служби и органа СДСС-а, учествује у припреми и раду појединих органа СДСС-а и врши друге послове на основу облашћења и по налогу председника СДСС-а.
У остваривању циљева и задатака СДСС-а председник СДСС-а самостано располаже финансијским средствима до износа од 5.000,00 куна, по поједином правном послу, а преко тог износа располагање финансијским средствима врши се на основу одлука Председништва СДСС-а. Председник СДСС-а је наредбодавац за извршење Финансијског плана СДСС-а. Имовину СДСС-а чине приходи из Државног буџета, приходи из буџета јединица подручне (регионалне) и локалне самоуправе, приходи од чланарине чланова СДСС-а и добровољних прилога (донација) правних и физичких лица, приходи из добити предузећа у власништву СДСС-а и коришћењем властите имовине те приходи из других законом дозвољених извора. Имовину СДСС-а чине и властите покретне и непокретне ствари те имовинска права настала улагањем пословних удела у трговачка друштва.
Већински део пословних удела у трговачком душтву „СЕДЕС“ д.о.о. из Вуковара има СДСС и на основу тога остварује већинска управљачка права у његовој скупштини, именује директора те председника и чланове Надзорног одбора трговачког друштва. О пословању трговачког друштва сваке године подноси се извештај Главном одбору СДСС-а, а надлежни органи СДСС-а заједно са другим члановима Друштва предузимају активности у праћењу пословања те по потреби предузимају одређене мере ( нпр. докапитализација, позајмица, санација и др.) у отклањању тешкоћа и проблема у пословању трговачког друштва у власништву СДСС-а. “

6. Пријем странака и пружање правних савета члановима СДСС-а
и другим грађанима

Непосредна комуникација са члановима СДСС-а и другим грађанима је уобичајена пракса и принцип рада СДСС-а. У просторијама СДСС-а у његовом сједишту, као и просторијама појединих организацијских облика СДСС-а, чланови СДСС-а, њени симпатизери, као и други грађани могу се обратити и затражити објашњење одређених политичких одлука и ставова СДСС-а, изнети своје социјалне, правне и друге проблеме, добити тумачење позитивних правих прописа те правни савет за решавање њихових правних проблема. Кроз одређене српске организације и институције обезбеђено им је и пружање бесплатне правне помоћи у оквирима закона.

7. Давање финансијске помоћи грађанима и пружање финансијске подршке
спортским, културним и другим организацијама

С обзиром на тешке услове живота и социјалне прилике, велики број грађана српске националности, не само чланова СДСС-а, обраћа се СДСС-у ради давања финансијске помоћи по разним социјалним и медицинским индикацијама. Исто тако, разна српска спортска, културна и друга удружења и организације, због недостатка финансијских средстава за рад, обраћају се СДСС-у ради финансијске помоћи и подршке за остваривање њихових делатности и циљева због којих су основани. Кроз овакве видове помоћи грађанима и разним удружењима додељују се финансијска средства према могућностима СДСС-а, на основу одлука председника СДСС-а за финансијску помоћ у новчаном износу до 5.000,00 куна или одлука Председништва СДСС-а за одобравање финансијске помоћи преко наведеног износа, у складу с општим актима СДСС-а.