На основу члана 10. Закона о политичким странкама ( „ Народне новине“ бр. 76/93,
111/96, 164/98 и 36/01.), у циљу остваривања битних и свеобухватних промена Статута
Странке од 29.11.1995. године и свих измена и допуна истог, на заседању IV изборне
Скупштине Самосталне демократске српске странке, одржане дана 15.03.2009. године,
доноси се:
С Т А Т У Т

САМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом утврђује се назив, седиште и знак Странке, њено представљање и
заступање, циљеви и начин деловања, чланство и облици организовања, органи Странке,
начин њиховог избора и опозива, трајање мандата те начин одлучивања, средства за рад,
престанак Странке и поступак с имовином у случају њеног престанка.
Члан 2.
Самостална демократска српска странка ( у даљем тексту: Странка ) је пилитичка
странка, основана и усмерена на стварање и обликовање политичке воље те политичко
деловање грађана, ради остваривања и заштите њихових људских, политичких, националних,
културних, економских, социјалних и других интереса и циљева.
Члан 3.
Пуни назив Странке је: SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA.
Скраћени назив Странке је: SDSS.
Пуни назив и скраћени назив Странке ће се користити на хрватскоом језику и
латинчном писму.
Странка ће користити пуни и скраћени назив Странке и на српском језику и
ћириличном писму: Самостална демократска српска странка – СДСС, тако да назив на
хрватском језику и латиничном писму буде на првом месту.
Пуни и скраћени назив Странке на енглеском језику је: Independent Democratic Serb
Party – IDSP.
О промени назива Странке, на предлог Главног одбора, одлуку доноси Главна
скупштина Странке већином гласова свих чланова.
Члан 4.
Странка делује на читавом подручју Републике Хрватске, те у иностранству ако то
није супротно правном поретку дотичне земље.
Седиште Странке је у Вуковару, Трг дрвана пијаца 28.
Члан 5.
Странка је правно лице и за своје обавезе одговара својом имовином.
Организациони облици Странке немају својство правног лица.
Странку представља и заступа председник Странке.
Према одлуци Главног одбора Странке, поред председника Странке, Странку може
представљати и заступати потрпреседник Странке или председник Извршног одбора
Странке.
У оквиру права и овлашћења организационих облика Странке, поједини
организациони облик Странке представља њен председник.
Члан 6.
Странка има свој знак.
Знак Странке је у облику правоугаоника, са спољним страницама црвене боје и
унутрашњим страницама плаве боје, које се међусобно дотичу, а у којем је на белој подлози
стилизовано осенчано слово „ S “, са горњим делом црвене боје и доњим делом тамноплаве
боје. Испод стилозованог слова „S” исписан је скраћени назив Странке латиничним писмом,
словма црвене боје, који наседа на скраћени назив Странке исписан ћириличним писмом,
словима тамноплаве боје.
У комуникацијама и политичком маркетингу може се користити и знак Странке са
скраћеним називом Странке исписаним латиничним и ћириличним писмом, на претходно
описан начин, постављеним десно од стилизованог слова „S”.
Члан 7.
Странка има своју заставу.
Застава Странке је правоугаоног облика светлоплаве боје. Однос ширине и дужине
заставе је 1 : 2. На застави са предње стране, у горњем левом углу налази се знак Странке, а
паралелно са десном бочном страном је пуни назив Странке исписан латиничним писмом
црвене боје, испод којег је пуни назив Странке исписан ћириличним писмом тамноплаве боје,
који се међусобно дотичу.
Члан 8.
Странка може имати химну.
Одлуку о химни Странке доноси Главни одбор Странке.
Химна Странке се изводи након хрватске химне и химне српске националне мањине,
на почетку одржавања седнице Главне Скупштине Странке.
Химна Странке се може изводити и самостално на страначким скуповима и другим
свечаним приликама.
Члан 9.
Странка има свој печат.
Печат Странке је округао, промера 30 милиметара. У средини печата налази се знак
Странке, а у горњем делу изнад знака Странке, полукружно латиничним писмом исписан је
пуни назив Странке, испод нјега назив и седиште Странке. У доњем делу испод знака
Странке, полукружно ћириличним писмом исписан је пуни назив Странке, а изнад њега је
назив органа и седиште Странке.
Печат могу имати и организациони облици Странке, промјера 35 милиметара, који уз
пуни назив Странке садржи и назив организационог облика Странке исписам латиничним
писмом, а испод тога су исти називи исписани ћирилићним писмом.
Члан 10.
Рад Странке и њених органа је јаван.
Јавност рада се остварује обавештавањем чланства и јавности, објављивањем
саопштења, путем интернетске странице Странке, конференција за штампу и присуством
представника јавно информисања на седницама и скуповима Странке.
Изузетно, јавност у раду појединих органа Странке може се искључити, ако се о томе
претходно донесе одлука, када се расправља о унутрашњим односима у Странци или то
захтевају други важни интереси Странке.
За остваривање начела јавности брине се председник Странке или председник
појединог органа Странке или друго лице, које овласти председник Странке.
II ЦИЉЕВИ И НАЧИН ДЕЛОВАЊА
Члан 11.
Циљеви Странке су: слобода, равноправност и једнакост свих грађана пред законом,
развој демократских односа, владавина права и развој правне и социјалне државе, што су
претпоставке за остваривање и заштиту људских, политичких, националних, културних,
економских, социјалних и дсругих права грађана.
Ради остваривања циљева из претходног става овог члана, Странка ће деловати на
обликовању политичке воље грађана, обједињавати и усмеравати их за учествовање у раду
свих представничких и других органа државне власти, органа подручне ( регионалне ) и
локалне самоуправе.
У складу са постављеним циљевима и задацима из става 1. овог члана, Странка ће се
посебно залагати за остваривање права и интереса припадника српске националне и
инсистирати да њихов обим и стандарди буду у складу с међународним актима и прописима
Републике Хрватске о људским, политичким, грађанским, мањинским и другим правима
грађана и националних мањина.
Члан 12.
Странка делује преко органа Странке и органа организационих облика Странке,
организованих према територијалном начелу, непосредоном активношћу својих чланова, кроз
различите методе утицаја на јавно мишљење, сарадњом са другим политичким странкама и
невладиним организацијама, те на друге начине уобичајене у демократским друштвима.
Странка може ступати у коалиције и друге облике сарадње с другим политичким
странкама, те остваривати међународну сарадњу и учлањивати се у међународна удружења
сродних странака, на основу одлука адлежних органа Странке, а у складу с мељународним
актима и прописима Републике Хрватске.
Члан 13.
Странка може остварити посебну сарадњу са Србима у другим државама, ради
остваривања националних, културних и других мањинских права српске националне мањине,
у складу с међународним актима и прописима Републике Хрватске.
III ЧЛАНСТВО

Члан 14.
Чланство у Странци може бити редовно, добротворно и почасно.
Члан Странке може постати свака пунолетно пословно способно лице, под условима
утврђеним овим Статутом.
Члан 15.
Редован члан Станке може постати свако пунолетно и пословно способно лице, које је
држављанин Републике Хрватске, које потпише приступницу и својом изјавом потврди да
прихваћа програмске циљеве и Статут Странке.
Извршни одбор основног организационог облика Странке, којем члан Странке
припада према месту његовог пребивалишта, може оспорити његово чланство, у року од 30
дана од потписивања приступнице.
Редовни члан Странке може постати и лице у чијем месту становања није основан
основни организациони облик Странке, а у том случају чланство може оспорити Извршни
одбор Странке.
Уколико надлежни орган оспори чланство у Странци, коначну одлуку о чланству
доноси Председништво Странке, у даљем року од 30 дана. Уколико Председништво Странке
не донесе одлуку у прописаном року, сматраће се да је наступило пуноправно чланство у
Странци.
Члан 16.
Редован члан Странке не може у исто време бити члан друге политичке странке
регистроване у Републици Хрватској.
Редован члан Странке уписује се у Регистар чланова Странке и добија исказницу
члана Странке.
Регистар чланова Странке води се у централи Странке, у оквиру делокруга рада
Генералног секретаријата Странке.
Главни одбор Странке посебном одлуком уредиће начин вођења Регистра чланова
Странке.

Члан 17.
Редован члан Странке припада једном од основних организационих облика Странке,
према месту пребивалишта, у коме остварује права и дужности члана Странке.
Уколико у месту његовог пребивалишта није основан основни организациони облик
Странке, редован члан Странке се пријављује у територијално најближи основни
организациони облик Странке.
У случају промене места пребивалишта редовни члан Странке се одјављује из
досадашњег основног организационог облика Странке и након пријаве промене у Регистру
чланова Странке пријављује се у припадајући основни организациони облик Странке и
укључује се у његов рад.
Члан 18.

Редовни члан Странке има следећа права и обавезе:
– да проводи Програм Странке и да поступа у складу с одредбама овог Статута,
других општих аката и према одлукама органа Странке;
– да учествује у утврђивању и остваривању политике Странке и учествује у
страначким активностима;
– да предузима иницијативе и даје предлоге у провођењу политике Странке;
– да штити углед, интересе и имовину Странке;
– да бира и буде биран у све органе Странке, у складу с одредбама овог Статута и
других општих аката Странке;
– да буде кандидат на страначким листама на локалним или парламентарним
изборима;
– да у институцијама политичког система доследно заступа програмска и политичка
определења Странке,
– да буде информисан о раду Странке и њених органа, а као изабрани члан органа
Странке или тела јединице локалне односно подручне (регионалне) самоуправе
или државног тела, да информише органе или друге чланове Странке о свом раду
или раду органа чији је члан;
– да плаћа чланарину у складу с посебном одлуком Главног одбора Странке и да
својим радом и материјалним средствима помаже Странку према властитим
могућностима.

Члан 19.
Чланство у Странци престаје смрћу, иступањем из Странке, приступањем другој
политичкој странци регистрованој у Републици Хрватској, брисањем из евиденције чланова и
искључењем из Странке.
Поновно учлањивање у Странку могуће је само ако је чланство престало иступањем
из Странке, уз одобрење Председништва Странке.
Члан 20.
Добротворни члан Странке може постати свако физичко или правно лице, која својим
радом и материјалним средствима доприноси и учествује у остваривању циљева Странке.
Члан 21.
Почасни члан Странке може постати свако физичко или правн лице, које има изузетне
заслуге у промоцији и остваривању идеја, вриједности и циљева Странке.

Члан 22.
Добротворне и почасне чланове Странке проглашава Главни одбор Странке и о томе
им додељује посебно признање.
IV ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 23.
Странка је организована и делује према територијалном начелу.
Основни организациони облик Странке је општинска или градска организација
Странке, која се може организиовати у општини, граду или њиховом делу.
У саставу општинске или градске организације Странке могу се организовати месне
организације, у правилу за подручје јединице месне самоуправе, према одлуци скупштине
општинске или градске организације Странке, узимајући у обзир број чланова, подручје
деловања или друге посебне околности.
Уколико не постоје услови за оснивање основног организационог облика Странке, у
појединим општинама или градовима, Извршни одбор Странке може именовати повереника
Странке, чији је задатак окупљање чланова и оснивање основног организационог облика
Странке.
Главни одбор Странке може својом одлуком утврдити поједина регионална подручја
деловања Странке и задужити поједине потпредседнике Странке да прате, усклађују,
усмеравају и координирају рад свих организационих облика Странке на том регионалном
подручју.
Члан 24.
Општинске и градске организације Странке на подручју једне жупаније повезују се у
жупанијску организацију Странке.
Изузетно, уколико не постоје услови за организовање жупанијске организације
Странке, општинске и градске организације Странке са подручја више жупанија могу се
повезивати у регионалну организацију Странке, која је изједначена са жупанијском
организацијом Странке.
Уколико је на подручју једне жупаније организована само једна општинска или
градска организација Странке, иста се може прикључити територијално најближој
жупанијској организацији Странке, према одлуци Главног одбора Странке.
Члан 25.
Месне, општинске или градске и жупанијске организације Странке имају Скупштину,
Извршни одбор и Надзорни одбор, које чине чланови изабрани на изборној Скупштини
дотичног организационог облика Странке, на мандат од четири године.
Изузетно, у организационим облицима Странке у којима има мање од 50 чланова,
Скупштину чине сви чланови тог организационог облика Странке.
Председник и потпредседник Скупштине појединог организационог облика Странке
исте дужности врше и у њиховом извршном одбору.
Челници извршних тела и њихови заменици из редова Странке, у јединицама локалне
или подручне (регионалне) самоуправе, по положају су чланови извршних одбора
организационих облика Странке организованих у дотичним јединицама локалне или
подручне (регионалне) самоуправе.
Органи виших организационих облика Странке и органи Странке усклађују,
усмеравају и надзиру рад нижих организационих облика Странке.
Члан 26.
У саставу општинских, градских или жупанијских организација Странке могу се
основати омладинске организације, као интересни организациони облици Странке, у којима
делују чланови Странке у доби од 18 до 30 година.
Омладинске организације у саставу организационих облика Странке се повезују у
јединствену Омладинску организацију Странке.
Уколико је у саставу општинске, градске или жупанијске организације основана
омладинска организација њен председник је по положају члан извршног одбора дотичног
организационог облика Странке.
Председник Омладинске организације Странке је по положају члан Главног одбора
Странке.
У саставу општинске, градске или жупанијске организације могу се оснивати и други
интересни организациони облици Странке ( жене, студенти, зелени, умировљеници и сл.).
Деловање интересних организационих облика Странке мора бити у складу с
Програмом Странке и овим Статутом.
На оснивање и друга питања у вези омладинских и других интересних
организационих облика Странке, на одговарајући начин се примењују одредбе које се односе
на организационе облике Странке.
Члан 27.

Главни одбор Странке ће посебном одлуком уредити оснивање организационих облика
и организациону структуру Странке, састав, начин избора и надлежности њихових органа и
друга питања у вези с радом организационих облика Странке.
V ОРГАНИ СТРАНКЕ
Члан 28.
Органи Странке су:
1. Главна скупштина,
2. Главни одбор,
3. Председништво,
4. Надзорни одбор,
5. Извршни одбор,
6. Статутарни одбор,
1. Г л а в н а с к у п ш т и н а
Члан 29.
Главна скупштина је највиши орган Странке.
Главну скупштину сачињавају представници жупанијских организација Странке, које
из свог састава предложе њихове скупштине.
Главна скупштина има председника и највише пет потпредседникa, који се бирају из
састава представника жупанијских организација Странке, водећи рачуна о регионалној
представљености у Странци.
Пре одржавања изборне Главне скупштине Странке, Главни одбор ће утврдити укупан
број чланова Главне скупштине и Главног одбора Странке, број потпредседника и број
представника појединих жупанијских организација Странке у саставу ових органа Странке,
узимајући у обзир број чланова Странке, број општинских или градских организација у
њиховом саставу, величину подручја на коме делује, број освојених већничких мандата на
претходним локалним изборима и величину бирачког тела.
Члан 30.
Главна скупштина Странке одржава своју седницу најмање једном у две године, а
изборна седница Главне скупштине се одржава сваке четири године.
Главна скупштина Странке обавезно одржава седницу пре парламентарних избора
ради утврђивања кандидата Странке за изборе, а по потреби, након парламентарних избора
ради анализе и оцене изборних резултата.
Осим редовних, седнице Главне скупштине Странке могу бити ванредне, тематске или
свечане.
Члан 31.
Мандат члановима Главне скупштине Странке траје четири године.
Мандат члановима Главне скупштине Странке престаје пре рока на који су изабрани у
случају смрти, оставке, разрешења или искључења из Странке.
Уместо члана Главне скупштине Странке коме је мандат престао на начин из
претходног става, Главна скупштину Странке се у свој састав кооптирати другог
представника дотичне жупанијске организације Странке на предлог њеног извршног одбора,
чији мандат траје до истека мандата осталим члановима Главне скупштине.
У случају да Главна скупштина Странке не извршава своје програмске и статутарне
обавезе, Главни одбор Странке може, на предлог Председништва Странке, донети одлуку о
распуштању Главне скупштине Странке и у року од 60 дана расписати изборе за нови сазив
Главне скупштине Странке.
Члан 32.
Седнице Главне скупштину Странке сазива председник Главне скупштине, на
властиту иницијативу или на захтев Главног одбора, Надзорног одбора, или трећине чланова
Скупштине.
Председник Главне скупштине Странке дужан је сазвати седницу Главне скупштине ,
на захтев овлаштених предлагача из претходног става, у року од 30 дана од подношења
захтева.
Уколико председник Главне скупштине Странке не сазове седницу Главне скупштине
у року из претходног става, седницу ће сазвати предлагачи, који су у том случају дужни
предложити дневни ред седнице Главне скупштине Странке.
Председник Главне скупштине Странке председава седницама Главне скупштине, али
може одлучити да седницама Главне скупштине председава радно председништво.
Начин рада Главне скупштине Странке и друга питања у вези рада Главне скупштине
уређују се Пословником Главне скупштине Странке.
Члан 33.
Главна скупштина Странке обавља следеће послове:
– доноси и допуњује Програм Странке,
– доноси, мења и допуњује Статут Странке,
– утврђује оквире, основне елементе и смернице политике Странке у наредном
периоду,
– бира председника и потпредседнике Главне скупштине,
– бира председника, потпредседнике и чланове Главног одбора, Надзорног одбора и
Статутарног одбора,
– разматра и усваја извештаје о раду Странке и органа Странке које бира,
– разматра финансијски извештај о пословању Странке,
– доноси и мења Пословник Главне скупштине Странке,
– проглашава почасне председнике Странке,
– одлучује о додели страначких признања,
– доноси одлуку о спајању или другим облицима чвршће сурадње Странке са другим
странкама и удружењима,
– доноси одлуку о престанку Странке.
За повремене послове Главна скупштина Странке може оснивати своја радна тела.
Члан 34.
Главна скупштина Странке пуноправно одлучује када је на седници присутна већина
њених чланова.
Главна скупштина Странке доноси одлуке већином гласова присутних чланова Главне
скупштине Странке.
Одлука о избору председника и потпредседника Главне скупштине и Главног одбора
Странке се доноси већином свих њених чланова.
Одлуке Главне скупштине Странке се, у правилу доносе јавним гласањем, уколико
Главна скупштина Странке не одлучи да се поједина одлука доноси тајним гласањем.

2. Г л а в н и о д б о р
Члан 35.
Главни одбор је орган Странке, који између два заседања Главне скупштине Странке
управља радом Странке, проводи политику коју је усвојила Главна скупштина Странке и
одлучује о свим питањима која нису у надлежности других органа Странке, у складу са овим
Статутом.
Главни одбор Странке сачињавају представници жупанијских организација Странке,
према укупном броју чланова Главног одбора Странке и броју представника појединих
жупанијских организација Странке, утврђеним у складу с одредбама члана 29. став 4. овог
Статута.
Председник и потпредседници Главне скупштине Странке не морају бити
истовремено и председник и потпредседници Главног одбора Странке.
Чланове Главног одбора Странке бира Главна скупштина Странке из свог састава, од
представника жупанијскух организација Странке, на предлог извршног одбора дотичне
жупанијске организације Странке или на предлог чланова Главне скупштине, на мандат од
четири године.
Председници жупанијских организација Странке су по положају чланови Главног
одбора Странке и убрајају се у укупан број представника дотичне жупанијске организације
Странке у Главном одбору Странке.
Заступник Странке у Хрватском сабору, уколико не буде изабран за члана Главног
одбора Странке, на начин из става 4. овог члана, постаје по положају члан Главног одбора
Странке и мандат му траје до истека заступничког мандата.
Мандат члану Главног одбора Странке може престати и пре рока на који су изабрани у
случају смрти, оставке, разрешења и искључења из Странке.
Уместо члана Главног одбора Странке коме је мандат престао пре истека рока на који
је изабран, у случајевима из претходног става, Главни одбор Странке ће у свој састав
кооптирати другог члана Главног одбора Странке, на предлог извршног одбора дотичне
жупанијске организације Странке.
Члан 36.
Главни одбор Странке обавља следеће послове:
– утврђује политику Странке и предлаже је Главној скупштини Странке на усвајање,
– даје политичке оцене и утврђује политичке ставове Странке,
– проводи политику коју је усвојила Главна скупштина Странке,
– проводи одлуке, закључке, препоруке и друге акте које је донела Главна
скупштина Странке,
– утврђује предлог Програма и других програмских аката Странке, Статута и других
општих аката Странке, које доноси Главна скупштина Странке,
– прати и усмерава рад других органа Странке и даје предлоге за унапређивање
њиховог рада,
– доноси Пословник о свом раду
– уређује оснивање организационих облика Странке и организацијску структуру
Странке,
– бира генералног секретара Странке,
– утврђује број чланова и бира председника, потпредседника и чланове Извршног
одбора Странке,
– именује чланове Председништва Странке,
– утврђује регионална подручја деловања Странке и задужења појединих
потпредседника за одређена регионална подручја,
– оснива саветодавне органе Странке и бира њихове председнике и чланове,
– оснива привремена и стална радна тела Главног одбора и бира њихове чланове,
– проглашава почасне чланове Странке и додељује друга почасна звања у Странци,
– усваја годишњи финансијски план Странке, извештај о финанцијском пословању
Странке и завршни рачун Странке,
– утврђује који се документи Странке и подаци сматрају тајним и даје ослобађање од
обавезе чувања тајности података,
– доноси одлуку о учлањивању Странке у међународна удружења сродних странака,
– доноси одлуку о оснивању подузећа у власништву Странке,
– бира директора и чланове управе предузећа у власништву Странке и разматра
његово пословање,
– одлучује о издавачкој делатности Странке,
– обавља и друге послове, који нису одређени у надлежност других органа Странке,
Члан 37.
Главни одбор Странке има председника и највише пет потпредседника.
Председник Главног одбора Странке је истовремено и председник Странке.
Потпредседници Главног одбора Странке замењују председника у његовој одсутности
или спречености и помажу му у раду.
Потпредседници Главног одбора Странке су истовремено и потпредседници Странке.
Члан 38.

Главни одбор Странке за свој рад одговара Главној скупштини Странке
Главни одбор Странке одржава седнице по потреби, а најмање четири пута у току
године.
Главни одбор Странке пуноправно одлучује када је на седници присутна већина
његових чланова.
Главни одбор Странке на седници одлучује већином гласова присутних чланова
Главног одбора.
Ако је предложен већи број кандидата од броја који се бира, за кандидате који нису
добили потребну већину гласова, гласање се понавља, а изабрани су кандидати који добију
више гласова, редом до броја који се бира.
Члан 39.
Председник Главног одбора Странке сазива седнице Главног одбора и њима
председава.
Седнице Главног одбора Странке председник сазива на властиту иницијативу, на
предлог Извршног одбора Странке или на захтев најмање трећине чланова Главног одбора
Странке.
Председник Главног одбора Странке дужан је сазвати седницу Главног одбора
Странке, на захтев овлашћених предлагача из претходног става, у року од 15 дана од
подношења захтева.
Уколико председник Главног одбора Странке не сазове седницу Главног одбора у року
из претходног става, седницу ће сазвати предлагачи, који су у том случају дужни предложити
дневни ред седнице Главног одбора Странке.
Начин рада Главног одбора Странке и друга питања у вези његовог рада уређују се
Пословником Главног одбора Странке.
3. П р е д с е д н и ш т в о
Члан 40.
Председништво Странке је извршно-политички орган Странке, који именује Главни
одбор Странке, на мандат од четири године.
Чланови Председништва Странке по положају су: председник и потпредседници
Главне скупштине и Главног одбора Странке, генерални секретар Странке и председник
Извршног одбора Странке.
Председник Извршног одбора Странке не учествује у одлучивању у случајевима када
Председништво Странке одлучује о питањима из надлежности Главног одбора Странке.
Изузетно, о одређеним политичким питањима може се расправљати на седници
Председништва Странке у проширеном саставу, уз учествовање свих председника
жупанијских организација Странке, без права одлучивања.
Члан 41.
Председништво Странке обавља следеће послове:
– доноси одлуке о важним питањима страначке политике и деловања из надлежности
Главног одбора Странке, када се због хитности или других околности Главни одбор
Странке није могао састати,
– прати и усмерава рад заступника Странке у Хрватском сабору и представника
Странке у извршним телима државне власти и координира рад осталих органа
Странке,
– утврђује садржај и начин провођења координације рада организационих облика
Странке у оквиру одређених регионалних подручја деловања Странке,
– потврђује изборне листе Странке за изборе чланова представничких и извршних
тела јединица локалне и подручне (регионалне) самоуправе,
– одлучује о расподели финансијских средстава Странке, преко износа о којем
самостално одлучује председник Странке, према одлуци Главног одбора Странке,
– одлучује о дисциплинској одговорности чланова Странке, у хитном поступку, када
оцени да је то оправдано из разлога политичке природе,
– одлучује и о другим питањима, која му општим актима Странке буду одређена у
надлежност.
У случајевима када Председништво Странке одлучује о питањима из надлежности
Главног одбора Странке, дужно је те одлуке поднети на потврђивање Главном одбору
Странке, на првој његовој наредној седници.
Члан 42.
Председништво Странке за свој рад одговара Главном одбору Странке.
Председник Странке је истовремено и председник Предсједништва Странке.
Седнице Председништва Странке се сазивају по потреби.
Председништво Странке пуноправно одлучује, када је седници Председништва
Странке присутна већина његових чланова.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Председништва Странке.
Изузетно, у хитним и оправданим случајевима, чланови Председништва Странке, који
нису присутни седници, приликом одлучивања свој глас могу дати и путем телефона пред
присутним члановима Председништва Странке.
4. Н а д з о р н и о д б о р
Члан 43.
Надзорни одбор Странке је надзорни орган Главне скупштине Странке.
Надзорни одбор Странке за свој рад је одговоран Главној скупштини Странке.
Надзорни одбор Странке има председника и два члана, које бира Главна скупштина
Странке, на мандат од четири године.
Уколико члану Надзорног одбора Странке престане мандат пре истека рока на који је
биран, Главни одбор Странке може уместо њега изабрати другог члана Надзорног одбора
Странке.
Чланови Надзорног одбора Странке, не могу истовремено бити чланови других органа
Странке, осим Главне скупштине Странке.
Члан 44.
Надзорни одбор Странке обавља следеће послове:
– врши надзор на законитошћу општих и других аката, које доносе органи Странке,
– прати извршавање послова из надлежности појединих органа Странке и о томе
обавештава Главну скупштину Странке,
– надзире материјално и финансијско пословање Странке и исправност коришћења
финансијских средстава,
– обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Странке.
Надзорни одбор Странке може вршити надзор материјалног и финансијског
пословања у свим организационим облицима Странке.
Члан 45.
Надзорни одбор Странке је дужан о утврђеним неправилностима у провођењу надзора
обавестити Главну скупштину Странке, Главни одбор Странке и друге органе Странке, у
чијем раду су уочене неправилности.
5. С т а т у т а р н и о д б о р
Члан 46.
Статутарни одбор Странке има председника и четири члана, које бира Главна
скупштина Странке, на мандат од четири године.
Статутарни одбор Странке пуноправно одлучује када је седници присутна већина
његових чланова, а одлуке се доносе већином гласова укупног броја чланова Статутарног
одбора Странке.
Члан 47.
Статутарни одбор Странке обавља следеће послове:
– даје тумачења одредаба Статута и других општих аката Странке,
– оцењује усклађеност оппших аката Странке са одредбама овог Статута,
– оцењује усклађеност са Статутом Странке поступке избора у Странци и одлука
органа Странке,
– утврђује прочишћене текстове Статута и других општих аката Странке,
– прати провођење овог Статута и других општих аката Странке и разматра предлоге
за измене и допуне овог Статута,
– одлучује о правним лековима уложеним против појединачних аката, ако то није у
надлежности других органа Странке,
– обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Странке.
6. И з в р ш н и о д б о р
Члан 48.
Извршни одбор Странке је извршни орган Главног одбора Странке.
Чланове Извршног одбора Странке бира Главни одбор Странке на мандат од четири
године.
Чланови Извршног одбора Странке, не могу истовремено бити и чланови Главног
одбора Странке.
Одлуком Главног одбора Странке о избору чланова Извршног одбора Странке утврђује
се број његових чланова , састав и подручје страначкога деловања које покрива сваки његов
члан.
Члан 49.
Извршни одбор Странке обавља следеће послове:
– извршава одлуке и закључке Главног одбора Странке,
– обавештава Главни одбор Странке о свом раду и одговоран му је за рад,
– подноси Главном одбору Странке предлоге за решавање одређених проблема и
предлоге одлука и општих аката, које доноси Главни одбор Странке,
– прати и координира оснивање и рад организационих облика Странке и њихових
органа, те о томе обавештава Главни одбор Странке и даје одговарајуће предлоге,
– обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима Странке.
Члан 50.

Извршни одбор Странке има председника и потпредседника.
Председник сазива и председава седницама Извршног одбора Странке.
Потпредседник Извршног одбора Странке, помаже председнику и замењује га у
случају његове одсутности или спречености.
Председник сазива седнице по потреби, на властиту иницијативу или на захтев
најмање пет чланова Извршног одбора Странке.
Председник је дужан сазвати седницу Извршног одбора Странке, на захтев Главног
одбора Странке, Председништва Странке или председника Странке, у року од три дана и
ставити на дневни ред седнице питања која они предложе.
Члан 51.
Извршни одбор Странке пуноправно одлучује када је седници присутна већина
његових чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних његових чланова.
Изузетно, у хитним и оправданим случајевима, седница Извршног одбора Странке
може се одржати путем телефонске или видео конференције, а са одлукама донесеним на
овакав начин чланови Извршног одбора Странке морају се упознати на наредној редовној
седници Извршног одбора Странке.
VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. П р е д с е д н и к С т р а н к е
Члан 52.

Председник Странке обавља следеће послове:
– представља и заступа Странку,
– води пословање и руководи Странком између седница Председништва Странке,
– брине о поштивању Статута Странке и законитости рада Странке,
– доноси Правилник о раду и одлучује о правима из радног односа запослених у
Странци,
– обавља и друге руководеће послове, који му се ставе у надлежност овим Статутом и
другим општим актима Странке.
Потпредседници Странке, замењују председника Странке у обављању послова из
претходног става, на основу посебног овлашћења председника Странке,
Председника и потпредседнике Странке бира Главна скупштина Странке већином
гласова својих чланова, на мандат од четири године.
Право предлагања кандидата за председника или потпредседнике Странке имају
извршни одбори жупанијских организација Странке или 50 чланова Главне скупштине
Странке.

Члан 53.
Странка може имати једног или више почасних председника Странке, које проглашава
Главна скупштина Странке, на предлог Главног одбора Странке.
Звање почаснога председника Странке се стиче доживотно, уколико се почасни
председник Странке не одрекне тога звања или му Главна скупштина Странке на предлог
Главног одбора то звање не одузме.
Почасни председник Странке има следећа права у Странци:
– да истиче звање почаснога председника Странке,
– да присуствују свечаним и другим скуповима Странке,
– да присуствује седницама Главног одбора Странке и Председништва Странке, без
права одлучивања,
– да учествује у раду саветодавних тела које оснива Главни одбор,
– да обавља и друге послове које му повери председник Странке.
2. Г е н е р а л н и с е к р е т а р и ј а т
Члан 54.
Генерални секретаријат је стручно и оперативно тело Странке.
Генерални секретаријат за органе Странке обавља следеће послове:
– стручно-политичке послове,
– организационе послове,
– административно-техничке послове,
– финансијско-књиговодствене послове,
– протоколарне послове,
– информационе послове,
– кадровске послове,
– и друге послове по налогу председника Странке, у складу с одредбама овог Статута.
Члан 55.
Генерални секретар Странке обавља следеће послове:
– руководи радом Генералног секретаријата Странке,
– учествује у припреми и раду органа Странке,
– осигурава организационе, материјалне и техничке услове за рад органа Странке,
– координише рад између стручних служби и органа Странке,
– врши и друге послове за које га овласти председник Странке.
Генералног секретара Странке бира Главни одбор Странке, на мандат од четири
године.
Одлуком о избору генералног секретара Странке може се утврдити да се та дужност
обавља професионално.
Члан 56.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Генералном
секретаријату доноси генерални секретар Странке, уз сагласност Главног одбора Странке.
Запослени у Странци остварују права из радног односа и друга права утврђена
законом, колективним уговором јавних служби и општим актима Странке, у складу с овим
Статутом.
3. С а в е т о д а в н а т е л а
Члан 57.

Главни одбор Странке може основати саветодавна тела Странке, као што су:
– Програмски савет,
– Политички савет,
– Правни савет,
– Економски савет,
– Културно-просветни савет
и друга саветодавна тела Странке.

Члан 58.
Одлуком Главног одбора Странке којом се оснива саветодавно тело Странке, утврдиће
се број чланова, састав, трајање мандата и делокруг рада саветодавног тела.
Члан 59.
Саветодавна тела обављају седеће послове:
– прате стање и дају мишљења о питањима која су му одређена у делокруг рада у
областима за која су основана,
– утврђује предлоге и даје савете појединим органима Странке по питањима из
њихове надлежности.
Предлози и мишљења саветодавних тела Странке нису обвезујућа за надлежне органе
Странке.
4. Д и с ц и п л и н с к а о д г о в о р н о с т
Члан 60.
Чланови Странке су дисциплински одговорни за повреде чланских обавеза.
Повреде чланских обавеза могу бити лакше и теже.
Лакше повреде чланских обавеза су свако чињење или не чињење противно обавезама
члана Странке утврђеним овим Статутом, општим актима Странке и одлукама органа
Странке у складу са Статутом, које није изазвало теже штетне последице за рад, интересе и
углед Странке.
Теже повреде чланских обавеза су свако чињење или не чињење члана Странке,
супротно Програму Странке, овом Статуту, другим општим актима и одлукама органа
Странке у складу са Статутом, које је изазвало или могло изазвати теже штетне последице за
рад, интересе и углед Странке.
Члан 61.

За повреду чланских обавеза члану Странке се могу изрећи дисциплинске мере:
– опомена,
– опомена пред искључење из Странке.
– искључење из Странке.
Дисциплинска мера искључења из Странке може се изрећи само за теже повреде
чланских обавеза.
Члан 62.
О дисциплинској одговорности чланова Странке одлучује Дисциплински одбор
жупанијске организације Странке, према месту његовог пребивалишта.
Дисциплински одбор жупанијске организације Странке има пет чланова, које бира
скупштина дотичне жупанијске организације Странке на мандат од четири године.
Председништво Странке или извршни одбор жупанијске организације Странке могу
члана Странке привремено удаљити ( суспендовати ) са дужности или из Странке, али се
против њега мора покренути дисциплински поступак у року од 30 дана.
Члан 63.
Против одлуке о дисциплинској одговорности Дисциплинског одбора жупанијске
организације Странке, члан Странке коме је дисциплинска мера изречена и подносилац
захтева за покретање дисциплинског поступка, могу уложити приговор Статутарном одбору
Странке у року од 8 дана од достављања одлуке.
Против одлуке Статутарног одбора Странке, може се поднети захтев за заштиту
чланских права Главном одбору Странке, у року од 15 дана од достављања одлуке.
Члан 64.
У случајевима када нису испуњени услови за вођење дисциплинског поступка, а члан
не испуњава своје чланске обавезе или се не користи својим чланским правима, може се
донети одлука о брисању из евиденције члана Странке.
Члану Странке, који приступи другој политичкој странци регистрованој у Републици
Хрватској, чланство у Странци престајем даном потписивања те приступнице и исти се
брише из евиденције Странке.
Предлог за брисање из евиденције члана Странке подноси извршни одбор општинске
или градске организације Странке, према месту његовог пребивалишта.
О брисању из евиденције члана Странке одлучује Извршни одбор Странке, против
чије одлуке се може уложити захтев за заштиту чланских права Главном одбору Странке.
Члан 65.
Уколико се за бившег члана Странке, коме је изречена дисциплинска мера искључења
из Странке, накнадно утврде чињенице или докази, који би да су били познати приликом
утврђивања његове дисциплинске одговорности, довели до повољније одлуке, Главни одбор
Странке може својом одлуком поништити раније донету одлуку о његовом искључењу из
Странке и вратити га у чланство Странке ( у даљем тексту: политичка рехабилитација).
Предлог за политичку рехабилитацију може подети искључени члан Странке,
Председништво Странке или Извршни одбор Странке.
Члану Странке који је политички рехабилитован и поновно враћен у чланство Странке
одлуком Главног одбора Странке, време за које је био искључен из Странке урачунава се у
непрекидно трајање у чланству Странке.
Члан 66.
Начин вођења дисциплинског поступка и друга питања у вези дисциплинске
одговорности чланова Странке уредит ће се посебном одлуком Главног одбора Странке.
5. М а т е р и ј а л н а и ф и н а н с и ј с к а с р е д с т в а
Члан 67.
Странка стиче материјална и финансијска средства за рад и остваривање циљева, у
складу с одредбама закона и овог Статута.
О стицању и расподели финансијских средстава доноси се годишњи Финансијски
план Странке.
Налогодавац за извршење Финансијскога плана Странке је председник Странке.
Члан 68.
Странка остварује приходе из следећих извора:
– из државног буџета и буџета јединица локалне и подручне (регионалне)
самоуправе,
– од чланарине и добровољних прилога чланова Странке,
– из добити предузећа у својини Странке и од коришћења сопствене имовине,
– од донација правних и физичких лица,
– од издавачке делатности и продаје пропаганднога материјала,
– од организовања страначких манифестација,
– и других дозвољених извора.
Члан 69.
Финансијска средства Странке воде се на једном или више рачуна Странке, у складу с
одредбама закона.
За потребе организационих облика Странке могу се отворити рачуни организационих
облика Странке, а за финансијско пословање путем истих, одговорни су председници
дотичних организационих облика Странке.
Отварање рачуна организационих облика Странке, врши се на основу посебне одлуке
председника Странке.

Члан 70.
Материјална и финансијска средства која су дана на коришћење организационим
облицима Странке су имовина Странке.
Посебном одлуком Главног одбора Странке уредиће се расподела и начин коришћења
финансијских средстава Странке и финансирање рада организационих облика Странке.
6. Р а с п у ш т а њ е о р г а н и з а ц и о н и х о б л и к а С т р а н к е
Члан 71.
Главни одбор Странке може распустити општинску односно градску или жупанијску
организацију Странке, ако њени органи делују супротно одредбама Статута или основним
програмским циљевима Странке или одлукама органа Странке, ако је дошло до престанка
њеног рада или је смањена активност, која угрожава остваривање политичких циљева
Странке или ако дуже време не остварује задовољавајуће резултате у раду.
У случају из ставка 1. овог чланка Главни одбор Странке може распустити поједине
или све органе општинске односно градске или жупанијске организације Странке и
одредити привремено тело, односно повереника Странке, који ће до избора нових органа
обављати послове распуштених органа и припремити одржавање ванредне изборне
скупштине дотичног организационог облика Странке.
Предлог за распуштање организационог облика Странке или њених органа Главном
одбору Странке може поднети Извршни одбор Странке или Председништво Странке.
Члан 72.
У случајевима из претходног члана овог Статута извршни одбор вишег
организационог облика Странке, може распустити поједине или све органе непосредно
нижег организационог облика у свом саставу, те одредити сазивање изборне скупштине ради
избора нових органа дотичног организационог облика Странке.
Одлуком о распуштању органа појединих организационих облика Странке, извршни
одбор који је надлежан за распуштање органа, одредиће привремено тело или повереника,
који ће до избора нових органа обављати послове распуштених органа и припремити
одржавање ванредне скупштине дотичног организационог облика Странке.
Одлуком о распуштању органа вишег организационог облика може се утврдити да се
распуштају и органи нижих организационих облика у њеном саставу или одредити обавезно
одржавање ванредне скупштине нижих организационих облика.
Одлука о распуштању органа из става 1. овога члана, доставља се Председништву
Странке у року од 15 дана од њеног доношења , које ће се у даљем року од 30 дана изјаснити
да ли исту потврђује или обуставља њено извршење.
У случају обуставе од извршења одлуке о распуштању органа, коначну одлуку доноси
Главни одбор Странке.
VII АКТИ СТРАНКЕ
Члан 73.
Главна скупштина Странке, у оквиру својих надлежности утврђених овим Статутом,
доноси следеће акте Странке: Програм, Статут, Пословник, резолуције, декларације,
препоруке, смернице, одлуке и закључке.
Главни одбор Странке, у оквиру својих надлежности утврђених овим Статутом,
доноси Пословник, резолуције, декларације, препоруке, одлуке и закључке.
Остали органи Странке, у оквиру својих надлежности доносе одлуке и закључке.
Члан 74.

Програм Странке је основни политички акт, којим се утврђују основе и правци
идејнога и политичког деловања, те политичка опредељења и циљеви Странке.
Статут Странке је највиши општи акт Странке, којим се уређују статусна и друга
питања у вези функционисања Странке, у складу са законом.
Пословником се утврђују правила о раду Главне скупштине Странке, односно Главног
одбора Странке. Одредбе Пословника Главне скупштине Странке се на одговарајући начин
примењују и на рад скупштина свих организационих облика Странке, уколико оне нису
донеле своје пословнике.
Резолуција је акт којим Странка заузима одређени политички став односно доноси
политичку одлуку о одређеном политичком питању.
Декларација је акт којим се изражава начелно мишљење или став односно изјашњење
надлежног органа Странке о одређеном питању, али без доношења политичке одлуке о томе.
Препоруком се указује на значај одређеног питања и предлажу одређене мере које би
требало подузети ради решавања појединих питања.
Смерницама се утврђују обавезе органа у организационим облицима Странке у вези са
извршавањем одлука и других аката органа Странке и провођења утврђене политике.
Одлуком се одлучује о конкретном питању из надлежности појединих органа Странке.
Закључком се изражава мишљење, заузимају ставови или утврђују обавезе.

VIII ПРЕСТАНАК РАДА СТРАНКЕ
Члан 75.
Странка престаје с радом на основу одлуке Главне скупштине Странке или одлуке
надлежног државног органа у складу с одредбама закона.
Одлуку о престанку рада Странке доноси се већином гласова чланова Главне скупштине
Странке.
Приликом одлучивања о престанку рада Странке, Главна скупштина Странке ће
одлучити коме и у коју сврху се додељује имовина Странке.
Члан 76.
Предлог за престанак рада Странке може поднети Главни одбор Странке или најмање
онолико чланова Странке колико је на основу закона потребно за оснивање политичке
странке, са подацима који су потребни за оснивање на прописаном обрасцу.
Члан 77.
У случају доношења одлуке о престанку рада Странке, Главна скупштина Странке ће
именовати Ликвидацијску комисију од три члана.
Уколико Главна скупштина Странке не именује Ликвидациону комисију, исту ће
именовати Главни одбор Странке.
Члан 78.
У случајевима престанка рада Странке из члана 75. овога Статута, председник
Странке је дужан надлежном државном органу поднети пријаву престанка рада Странке, у
року од 15 дана од доношења одлуке.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 79.
Усклађивање организовања организационих облика Странке и њихових органа са
одредбама овог Статута извршиће се у року од 90 дана од дана доношења овог Статута.
Члан 80.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.
Члан 81.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје важити Статут Странке чији је пречишћени
текст утврђен одлуком Статутарног одбора Странке од 18.10.2001. године и Статутарна
одлука о изменама и допунама Статута Странке од 09.06.2007. године.