На основу члана 33. Статута Самосталне демократске српске странке, Главна
скупштина Самосталне демократске српске странке, на седници одржаној дана 10.03.2013.
године, доноси
П О С Л О В Н И К
Главне скупштине Самосталне демократске српске странке
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређују се правила за одржавање седница и начин рада Главне
скупштине Самосталне демократске српске странке (у даљем тексту: Главна скупштина
СДСС-а), поступак и начин доношења општих и других аката које доноси Главна скупштина
СДСС-а, као и друга питања у вези рада Главне cкупштине СДСС-а.
II СЕДНИЦЕ ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ СДСС-а
Члан 2.
Рад Главне скупштине СДСС-а одвија се на седницама.
Седница Главне скупштине СДСС-а одржава се најмање једном у две године, а према
потреби и чешће.
Изборна седница Главне скупштине СДСС-а одржава се сваке четврте године.
Седница Главне скупштине СДСС-а се обавезно одржава пре парламентарних избора
ради утврђивања кандидата СДСС-а за те изборе, а по потреби након парламентарних избора
ради анализе и оцене изборних резултата.
Осим редовних, седнице Главне скупштине СДСС-а могу бити ванредне, тематске и
свечане.
Члан 3.
Седницу Главне скупштине СДСС-а сазива председник Главне скупштине СДСС-а, на
властиту иницијативу или на захтев:
– Главног одбора СДСС-а
– Надзорног одбора СДСС-а
– трећине чланова Главне скупштине СДСС-а.
У одсутности или спречености председника Главне скупштине СДСС-а у дужем
трајању, седницу Главне скупштине СДСС-а може сазвати потпредседник Главне скупштине
СДСС-а, на захтев овлашћених предлагача из претходног става овог члана.
Члан 4.
Председник Главне скупштине СДСС-а дужан је сазвати седницу Главне скупштине
СДСС-а на захтев овлашћених предлагача, у року од 30 дана од подношења захтева.
Уколико председник Главне скупштине СДСС-а не сазове седницу Главне скупштине
СДСС-а у року из претходног става овог члана, седницу ће сазвати предлагачи.
Приликом подношења захтева за сазивање седнице Главне скупштине СДСС-а
овлашћени предлагачи дужни су предложити дневни ред седнице.
Члан 5.
Позиви за седницу Главне скупштине СДСС-а достављају се члановима Главне
скупштине СДСС-а најмање 8 дана пре одржавања седнице.
Са позивом за седницу члановима Главне скупштине СДСС-а, у правилу, ће се
доставити предлог дневног реда , ако је то могуће и писани радни материјали припремљени
за седницу.
Изузетно, у оправданим случајевима, позиви за седницу Главне скупштине СДСС-а се
могу члановима Скупштине уручити у краћем року, а предлог дневног реда и радни
материјали и на седници Главне скупштине СДСС-а.
Члан 6.
Главна скупштина СДСС-а може правоваљано одлучивати када је на седници присутна
већина њених чланова.
Уколико на седници није присутна већина чланова Главне скупштине СДСС-а,
седница Главне скупштине СДСС-а ће се одгодити и заказати нова у року од 30 дана.
Члан 7.
Седнице Главне скупштине СДСС-а су, у правилу, јавне.
Изузетно, јавност рада Главне скупштине СДСС-а може се искључити са целе седнице
или само једног дела седнице, ако се о томе претходно доносе одлука, када се расправља о
унутрашњим односима у Странци или то захтевају други важни страначки интереси.
Члан 8.
О раду Главне скупштине СДСС-а, на седници води се записник, који садржи основне
податке о раду и току седнице, а нарочито о предлозима изнетим на седници и донесеним
одлукама и усвојеним закључцима, као и резултатима гласања о појединим предметима
одлучивања.
На седници Главне скупштине СДСС-а врши се аудио снимање или се воде писане
белешке, те се на основу тога израђује записник.
О вођењу и састављању записника брине се генерални секретар СДСС-а.
Члан 9.
На почетку седнице чланови Главне скупштине СДСС-а могу изнети примедбе на
скраћени записник са претходне седнице. Ако се примедба прихвати извршит ће се
одговарајуће измене у записнику.
Аутентичне аудио снимке односно писане белешке са претходне седнице стављају се
на увид члановима Главне скупштине СДСС-а на њихов захтев. О остваривању овог права
чланова Главне скупштине СДСС-а брине се генерални секретар СДСС-а.
Члан 10.
Записник са претходне седнице на који није било примедби, односно записник у којем
су с прихваћеним примедбама извршене измене, сматра се усвојеним.
Усвојени записник потписује председавајући Главне скупштине СДСС-а и записничар.
Изворни текст записника са седница Главне скупштине СДСС-а чува се у Генералном
секретаријату СДСС-а.
Члан 11.
Записник о целом току седнице Главне скупштине СДСС-а доступан је јавности,
уколико са целе седнице или само једног њеног дела јавност није искључена.
О остваривању доступности јавности записника из претходног става брине се
генерални секретар СДСС-а.
III ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ СДСС-а
Члан 12.
Главну скупштину СДСС-а сачињавају њени чланови (делегати ) које су предложиле
скупштине жупанијских организација СДСС-а, чији је мандат верификован на почетку
изборне седнице Главне скупштине СДСС-а.
Чланови Главне скупштине СДСС-а имају право и дужност да активно и равноправно
учествују у раду Главне скупштине СДСС-а.
Члан 13.
Чланови Главне скупштине СДСС-а имају право благовремено упознати се са
предлозима општих и других аката које доноси Главне скупштина СДСС-а, као и другим
питањима о којима расправља и одлучује Главна скупштина СДСС-а.
Упознавање чланова Главне скупштине СДСС-а из претходног става, остварује се
достављањем писаних радних материјала, у правилу, пре одржавања седнице, а изузетно, на
самој седници Главне скупштине СДСС-а.
Чланови Главне скупштине СДСС-а могу покретати иницијативе за разматрање
појединих питања и подносити предлоге за доношење одлука и других аката Главне
скупштине СДСС-а.
Члан 14.
Чланови Главне скупштине СДСС-а су обавезни редовно присуствовати седницама
Главне скупштине СДСС-а и њених радних тела у која су изабрани.
У случају спречености да присуствују седници Главне скупштине СДСС-а, односно
њеног радног тела, члан Главне cкупштине је дужан о томе унапред обавестити председника
Главне скупштине СДСС-а, односно председника радног тела.
Члан 15.
Председник Главне скупштине СДСС сазива седнице Главне скупштине СДСС-а и у
правилу њима председава.
Председник Главне скупштине СДСС-а брине о остваривању права и дужности
чланова Главне скупштине, у вези са вршењем њихових функција.
Председник Главне скупштине СДСС-а брине о пословном реду и остваривању начела
јавности рада на седницама Главне скупштине СДСС-а.
IV ТОК СЕДНИЦЕ ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ СДСС-а
Члан 16.
Председник Главне скупштине СДСС-а, у правилу, сазива и председава седницама
Главне скупштине СДСС-а.
На почетку седнице председник Главне скупштине СДСС-а може предложити да
седницом председава Радно председништво, као привремено радно тело Главне скупштине
СДСС-а.
Главна скупштина СДСС-а може основати и друга привремена радна тела за обављање
одређених послова и задатака у току седнице.
У радна тела Главне скупштине СДСС-а не могу бити изабрани кандидати
предложени за избор у органе СДСС-а.
Члан 17.
Председник Главне скупштине СДСС-а отвара седницу Главне скупштине СДСС-а и
може предложити председника и чланове Радног председништва, који ће председавати
седницом Главне скупштине СДСС-а.
Дневни ред седнице Главне скупштине СДСС-а на почетку седнице предлаже
председник Радног председништва, уколико се бира ово радно тело.
У дневни ред седнице Главне скупштине СДСС-а председник Главне скупштине
СДСС-а уноси све предмете из надлежности Главне скупштине СДСС-а, који су му
достављени до дана сазивања седнице Главне скупштине СДСС-а.
Ако председник Главне скупштине СДСС-а није у предлог дневног реда уврстио
предмет, који је предлагач предложио до дана сазивања седнице, а предлагач остаје при свом
предлогу, о предлогу се одлучује на седници Главне скупштине СДСС-а, у правилу, без
расправе.
Члан 18.
У раду седнице Главне скупштине СДСС-а, поред чланова Главне скупштине, могу
учествовати без права одлучивања, чланови Главног одбора СДСС-а, чланови Извршног
одбора СДСС-а и представници СДСС-а у локалним и државним представничким и
извршним телима.
У раду седнице Главне скупштине СДСС-а могу учествовати као гости научни,
стручни, и други јавни и политички радници који су позвани на сједницу.
Члан 19.
Дневни ред седнице Главне скупштине СДСС-а се утврђује на почетку седнице.
Дневни ред седнице Главне скупштине СДСС-а усваја се већином гласова присутних
чланова Главне скупштине.
Члан 20.
Пре утврђивања дневног реда седнице Главне скупштине СДСС-а, председник Главне
скупштине СДСС-а може дати кратка обавештења у вези са одржавањем седнице и другим
претходним питањима.
Члан 21.
После утврђивања дневног реда седнице Главне скупштине СДСС-а, прелази се на
његову реализацију и то редом како је утврђено у дневном реду.
Члан 22.
На седници Главне скупштине СДСС-а о сваком предмету на дневном реду пре
одлучивања се расправља, осим ако је овим Пословником одређено да се одлучује без
расправе.
Члан 23.
Председавајући седнице Главне скупштина СДСС-а ће прекинути седницу у случају
давања паузе за време трајања седнице, недостатка кворума при одлучивању или нарушавања
реда који онемогућава рад Главне скупштине СДСС-а.
У случају прекида седнице Главне скупштине СДСС-а председавајући ће одредити
време наставка седнице.
Предсједавајући седнице Главне скупштине СДСС-а ће закључити седницу након што
је исцрпљен дневни ред.
V ПОСЛОВНИ РЕД НА СЕДНИЦИ ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ СДСС-а
Члан 24.
На седници Главне скупштине СДСС-а нико не може говорити пре него што затражи и
добије реч од председавајућег седнице Главне скупштине СДСС-а.
Пријаве за расправу могу се подносити од отварања до закључења расправе по
одређеном предмету.
Члан 25.
Председавајући седнице Главне скупштине СДСС-а даје члановима Главне скупштине
СДСС-а право да говоре по реду којим су се пријавили за расправу.
Изузетно, мимо реда пријављивања, председавајући седнице Главне скупштине
СДСС-а може дати право да говори предлагачу или извјестиоцу по предмету расправе, те
председнику Главне скупштине СДСС-а ради давања додатних објашњења или одговора на
постављена питања.
Члан 26.
Учесници у расправи могу говорити само са говорнице.
Председавајући седнице Главне скупштине СДСС-а осигурава да говорници којима је
дао реч да не буду ометани или спречени у свом говор.
Говорника може опоменути на ред или прекинути у говору само председавајући
седнице Главне скупштине СДСС-а.
Члан 27.
Члан Главне скупштине СДСС-а може говорити само о предмету о коме се расправља.
Ако се говорник удаљио од предмета дневног реда, председавајући седнице Главне
скупштине СДСС-а ће га опоменути да се држи дневног реда.
Ако се говорник ни после друге опомене не буде држао дневног реда, председавајући
седнице Главне скупштине ће му одузети реч.
Члан 28.
На седници Главне скупштине СДСС-а се може одлучити да говорник о истом
предмету може говорити само једанпут и може се одредити трајање говора.
Члан 29.
Члану Главне скупштине СДСС-а, који жели да истакне приговор повреде одредаба
овог Пословника или приговор повреде усвојеног дневног реда, председавајући седнице
Главне скупштине ће му дати реч чим је овај затражи.
На приговоре из претходног става овог члана, председавајући сeднице Главне
скупштине СДСС-а је дужан дати објашњење. Ако члан Главне скупштине СДСС-а на
постављене приговоре није задовољан даним објашњењем, о томе решава Главна скупштина
СДСС-а без расправе.
Члан 30.
Ако члан Главне скупштине СДСС-а жели исправити нетачне наводе говорника, који
се односе на њега, председавајући седнице Главне скупштине ће му дати реч чим се заврши
излагање говорника, који је изазвао потребе исправке. У том случају члан Главне скупштине
се мора ограничити на исправак нетачних навода, а његов говор не може трајати дуже од пет
минута.
Члан 31.
О поједином предмету дневног реда расправља се дотле док има пријављених
говорника.
Председавајући Главне скупштине СДСС-а ће закључити расправу када утврди да о
томе предмету више нема говорника.
Члан 32.
Члан Главне скупштине СДСС-а има право пре гласања образложити свој став, а
образложење не може трајати дуже од пет минута.
Члан 33.
Пословни ред на седници Главне скупштине СДСС-а осигурава председавајући
седнице Главне скупштине СДСС-а.
За повреду реда на седници, председавајући седнице Главне скупштине СДСС-а може
члана Главне скупштине или другог учесника у расправи, опоменути или му одузети реч.
Опомена ће се изрећи члану Главне скупштине или другом учеснику у расправи који
на седници својим понашањем или говором нарушавао ред и одредбе овог Пословника.
Говорнику на седници Главне скупштине СДСС-а ће се одузети реч кад својим
говором нарушава ред и одредбе овог Пословника, а већ је на истој седници два пута
опоменут за такво понашање.
Ако председавајући седнице Главне скупштине не може одржати ред на седници
редовним мерама одредит ће кратак прекид седнице.
Члан 34.
Председавајући седнице Главне скупштине СДСС-а може удаљити са седнице свако
присутно лице које нарушава ред.
О удаљавању са седнице члана Главне скупштине СДСС-а, који нарушава ред одлучује
Главна скупштина СДСС-а, након што су му претходно изречене редовне мере из претходног
члана овог Пословника.
VI ПОСТУПАК ГЛАСАЊА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 35.
За одлучивање о избору односно разрешењу чланова органа и носилаца функција
СДСС-а, у складу са Статутом СДСС-а, потребна је присутност већине чланова Главне
скупштине СДСС-а.
Председник и потпредседници Главне скупштине СДСС-а, као и председник и
потпредседници Главног одбора СДСС-а, који су истовремено председник и потпредседници
СДСС-а, бирају се и разрешавају већином гласова укупног броја чланова Главне скупштине
СДСС-а.
За све друге изборе и именовања односно разрешења и опозиве, одлуке се доносе
већином гласова присутних чланова Главне скупштине СДСС-а.
Члан 36.
Одлуке о избору и именовању, односно разрешењу и опозиву, у правилу се доносе
јавним гласањем, уколико Главна скупштина СДСС-а претходно не донесе одлуку да се о
томе одлучује тајним гласањем.
Члан 37.
Јавно гласање проводи се дизањем руку чланова Главне скупштине СДСС-а односно
дизањем одговарајућих писаних ознака за гласање.
Јавно гласање може се провести и појединачним прозивањем и јавним изјашњавањем
чланова Главне скупштине, уколико Главна скупштина СДСС-а претходно тако одлучи.
Члан 38.
Јавно гласање дизањем руку проводи се тако да председавајући седнице Главне
скупштине СДСС-а прво позива чланове Главне скупштине да се изјасне ко је за предлог,
затим ко је против предлога о коме се гласа, те на крају пита да ли има уздржаних.
Члан 39.
За провођење тајног гласања може се основати Изборна комисија као привремено
радно тело Главне скупштине СДСС-а.
Члан 40.
Тајно гласање проводи се гласачким листићима.
Гласачке листиће припрема генерални секретар СДСС-а, а све радње у вези тајног
гласања и утврђивања резултата гласања проводи Изборна комисија.
Редослед кандидата на гласачком листићу утврђује се према абецедном редоследу
њихових презимена.
Предаја гласачких листића члановима Главне скупштине СДСС-а врши се тако да се
на списку чланова Главне скупштине заокружи редни број испред имена члана Главне
скупштине, а затим му се уручује гласачки листић.
Члан 41.
Члан Главне скупштине СДСС-а гласа лично, само једним гласачким листићем, тако
да на гласачком листићу заокружи редни број испред имена једног или више кандидата за
које гласа, односно заокруживањем речи «за» или «против».
Неважећи су непопуњени гласачки листићи и гласачки листићи на којем је гласало за
већи број кандидата од броја који се бира, односно гласачки листић попуњен тако да се не
може са сигурношћу утврдити јасно изражена воља гласача.
Члан 42.
Резултат гласања утврђује Радно председништво Главне Скупштине СДСС-а или
посебно радно тело ако је основано, а објављује га председавајући седнице Главне
скупштине СДСС-а.
Члан 43.
Предлоге кандидатa за председника и потпредседнике Главне скупштине СДСС-а, као
и председника и потпредседнике Главног одбора СДСС-а, могу поднети извршни одбори
жупанијских организација СДСС-а или најмање педесет чланова Главне скупштине СДСС-а.
Предлог кандидата за председника и потпредседнике Главне скупштине СДСС-а, као и
председника и потпредседнике Главног одбора СДСС-а, које подносе чланови Главне
скупштине СДСС-а из претходног става овог члана, мора бити у писаној форми и потписан
од свих предлагача.
На исти начин се може предложити разрешење председника или потпредседника
Главне скупштине СДСС-а, односно председника или потпредседника Главног одбора
СДСС-а.
Члан 44.
Да би били изабрани кандидати за председника или потпредседнике Главне
скупштине СДСС-а, као и кандидати за председника и потпредседнике Главног одбора
СДСС-а потребно је да добију већину гласова од укупног броја чланова Главне скупштине
СДСС-а.
У случају да кандидати за председника или потпредседнике Главне скупштине СДСС-
а, односно председника или потпредседника Главног одбора СДСС-а приликом гласања
( први круг гласања ) не добију потребну већину гласова, гласање се на исти начин понавља.
Приликом поновљеног гласања ( други круг гласања), за сваку функцију гласа се за
кандидате који нису добили потребну већину гласова, а изабрани су кандидати који добије
више гласова, редом до броја који се бира.
Код избора чланова других органа СДСС-а, ако је предложен већи број кандидата од
броја који се бира, изабрани су кандидати који у оквиру броја који се бира добију више
гласова.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
За тумачење одредаба овог Пословника надлежан је Статутарни одбор СДСС-а.
Члан 46.
Одредбе овог Пословника се, на одговарајући начин, примењују и на рад скупштина
других организација СДСС-а, уколико оне нису донеле своје Пословнике.
У случају примене овог Пословника на рад скупштина појединих организација СДСС-
а, из претходног става овог члана, за предлагање кандидата за председника и потпредседнике
скупштине дотичне организације СДСС-а потребно је прикупити десет потписа чланова
скупштине.
Члан 47.
Ступањем на снагу овог Пословника, престаје важити Пословник о раду Скупштине
Самосталне демократске српске странке од 05.03.2005. године
Члан 48.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а примењиват ће се од истог дана.
Наш број: 01-01-03/2013.
Вуковар, 11.03.2013.
ПРЕДСЈЕДНИK
ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ СДСС-а:
Проф. др. Милорад Пуповац