ПРОГРАМСКА ДЕКЛАРАЦИЈА АКТИВА ЖЕНА СДСС-а

Политичке и правне основе

У Програму СДСС-а као једно од основних начела политичког деловања утврђено је да се Самостална демократска српска странка залаже за друштво равноправних појединаца и друштвених група и заједница, а противи се дискриминацији и неравноправности било које врсте, по основи индивидуалних способности, групних припадности, сполног одређења или националног и верског идентитета. С тим у вези, залагаће се за равноправност жена и њихово изједначавање у погледу могућности и права са мушкарцима.

Оснивање актива жена у саставу организација СДСС-а, као организацијских облика интересног организовања жена чланица СДСС-а има своје правно утемељење у одредбама Статута СДСС-а и других општих аката СДСС-а. Оснивањем Актива жена СДСС-а на нивоу СДСС-а као целине, осигурава се значајнија улога жена чланица СДСС-а у обликовању и остваривању укупног политичког деловања СДСС-а.

Циљеви организовања

Улога жена у политичком животу у Републици Хрватској, па тако и у политичком деловању СДСС-а до сада није одражавала њихов друштвени значај и удео у структури укупног становништва. Оснивањем Актива жена СДСС-а жели се оснажити и унапредити положај жена у политичкој и организацијској структури СДСС-а, те осигурати већа заступљеност жена у чланству и органима СДСС-а, као и руководним структурама у свим нивоима организовања СДСС-а. Кроз већу заступљеност у органима СДСС-а осигурат ће се и њихов већи утицај на формирање страначких изборних листа, те би се тиме постигла уравнотеженија заступљеност жена у представничким и извршним телима у јединицама локалне и подручне (регионалне ) самоуправе, као и у државним телима власти. Актив жена СДСС-а представља квалитетан темељ и облик за промишљање и остваривање политика родне равноправности, те тиме придоноси квалитети страначког деловања у остваривању програмских циљева СДСС-а.

Програмски циљеви

Актив жена СДСС-а своје деловање жели усмерити ка остваривању следећих програмских циљева:

– Промовисати права жена, те једнакост жена и родну равноправност као основне друштвене вредности.

– Афирмисати улогу жене у породици, васпитање деце и младих и промицати борбу прoтив насиља над женама и децом.

– Израдити план деловања о питању уравнотеженије заступљености жена и мушкараца сукладно Закону о равноправности полова, с посебним освртом на мањинске странке и заједнице.

– Организовати и потицати едукацију чланица СДСС-а о положају и улози жена у друштву – по принципу видљива, активна, оснажена.

– Истражити и анализирати потребе и интересе чланица СДСС-а у остваривању права жена и њиховој већој улози у политичком деловању СДСС-а.

– Залагати се за увођење родних квота у Статут СДСС-а ради веће заступљености жена у органима и руководним структурама СДСС-а.

– Залагати се за коришћење родно осетљивог језика при писању програма и других аката СДСС-а.

– Осудити и санкционисати сексистичке и дискриминаторне иступе појединих чланова / чланица СДСС-а и других актера политичког живота у Републици Хрватској.

– Предузети активности за повећање видљивости чланица СДСС-а, не као страначког декора већ као страначких субјеката.

– Уважавати и промицати родно осетљиву статистику.

– Умрежавање и лобирање са мушким колегама члановима СДСС-а.

– Јачање и развијање лидерских вештина чланица СДСС-а у сврху преузимања значајних друштвених позиција.

– Сарадња са регионалним и локалним повјеренствима за равноправност полова.

– Сарадња са институционалним механизмима и невладиним организацијама за равноправност полова и људска права.

– Постизање једнаке економске независности за жене и мушкарце кроз оснаживање женског предузетништва.

– Јачати и промицати мере које омогућују усклађивање породичних и професионалних обавеза, укључујући подизање свести о једнакој расподели кућанских и породичних послова између мушкарца и жене.