На основу члана 36. става 1. Статута Самосталне демократске српске странке, Главни одбор СДСС-а, на седници одржаној дана 21.03.2015. године, донeо је следећи:

ЕТИЧКИ КОДЕКС
САМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Етички кодекс се састоји од начела, обавеза и правила понашања којих су се, у свом раду и политичком деловању дужни придржавати запослени у СДСС-у, чланови и функционери СДСС-а.

Члан 2.

Етичка начела утврђена овим Етичким кодексом су начела која запослени у СДСС-у, чланови и функционери СДСС-а морају усвојити као сопствена начела и лични критеријум понашања.

Члан 3.

Не придржавање начела, обавеза и правила понашања из овог Етичког кодекса штети интересима и угледу СДСС-а.

Члан 4.

У СДСС-у ће се створити услови да се запослени у СДСС-у, чланови и функционери СДСС-а упознају с овим Етичким кодексом. Не познавање или не разумевање етичких правила и стандарда из овог Етичког кодекса не оправдава њихово неетично понашање.

II СВРХА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Члан 5.

Сврха овог Етичког кодекса је усвајање, афирмисање и промицање етичких начела, моралних начела и вредности у понашању запослених у СДСС-у, чланова и функционера СДСС-а у остваривању политичких циљева и интереса СДСС-а.

Члан 6.

Поступци и правила прописана овим Етичким кодексом не уређују права, обавезе и одговорности лица на која се она односе, те нису алтернатива за грађанске, казнене, управне и дисциплинске поступке уређене законима, другим прописима и општим актима СДСС-а.

III ОСНОВНА НАЧЕЛА И ПРАВИЛА

Члан 7.

Сви запослени у СДСС-у, чланови и функционери СДСС-а требају бити уважени као личности у складу са зајамченим правима која произлазе из поштивања њиховог опстанка, интегритета и достојанства.
За запослене у СДСС-у треба осигурати услове несметаног професионалног развоја и стручног усавршавања.

Члан 8.

Од запослених у СДСС-у, чланова и функционера СДСС-а се очекује лојалност према СДСС-у, уз уважавање највиших етичких вредности поштења, правичности, веродостојности, одговорности, слободе мишљења, интегритета и достојанства личности те међусобног уважавања.

Члан 9.

СДСС ће обезбедити услове за остваривање начела једнакости и праведности за све запослене у СДСС-у и чланове СДСС-а на начин да су искључени свака дискриминација, злостављање, узнемиравање или искориштавање.

Члан 10.

Морална је обавеза сваког члана СДСС-а да укаже на случајеве неетичког понашања запослених у СДСС-у, чланова и функционера СДСС-а којим се крше одредбе овог Етичког кодекса.

IV НЕПРИХВАТЉИВА ПОНАШАЊА

Члан 11.

Функционери СДСС-а и запослени на руководећим положајима у СДСС-у, не смију злоупотребити своју позицију ауторитета и стварати неприхватљиву радну атмосферу различитим облицима узнемиравања и злостављања подређених особа.
У сврху овог Етичког кодекса, узнемиравањем се сматра свако непримерено понашање према другом лицу, којим се омета њено обављање радних задатака или смањује квалитета живота те особе.

Члан 12.

Сви запослени у СДСС-у, чланови и функционери СДСС-а морају избегавати сукоб интереса у провођењу активности изван страначких делатности које укључују финанцијске или друге интересе.
Недопустив је сваки облик непотизма и погодовања особама у родбинској вези.

V ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 13.

Запослени у СДСС-у су дужни развијати добре међуљудске односе, међусобно се уважавати, узајамно се помагати и сарађивати у извршавању радних задатака и тиме давати пуни допринос добробити и развоју СДСС-а.

Члан 14.

Запослени у СДСС-у су дужни своје радне задатке извршавати професионално, стручно и одговорно те морају се усавршавати у послу усвајајући нова знања и вештине са сталним циљем побољшавања квалитете свог професионалног рада.

Члан 15.

Запослени у СДСС-у и функционери СДСС-а ће, у опхођењу с грађанима-бирачима, поступати љубазно и обазриво, уважавајући достојанство њихове личности без оптерећености било каквим социјалним, интелектуалним и другим разликама или предрасудама.

VI ЈАВНО НАСТУПАЊЕ

Члан 16.

Чланови и функционери СДСС-а приликом јавног иступања у медијима и јавних наступа на политичким скуповима ће износити политичке ставове СДСС-а и тумачити одлуке органа СДСС-а. Уколико износе властита мишљења морају се јасно о томе изјаснити и нагласити да износе властито мишљење.

Члан 17.

Чланови и функионери СДСС-а су дужни приликом јавног наступања водити рачуна о угледу СДСС-а, угледу страначке функције коју обављају као и о личном угледу.

VII ОДНОС ПРЕМА ИМОВИНИ

Члан 18.

Ствари, новчана средства и имовинска права у својини СДСС-а морају се користити наменски за остваривање циљева утврђених годишњим Програмом рада и Финанcијским планом СДСС-а.
Забрањује се трошење финаcијских средстава СДСС-а за личне потребе.

Члан 19.

Запослени у СДСС-у, чланови и фунционери СДСС-а, којима је поверено кориштење имовине СДСС-а морају се односити према истој савјесно и са пажњом доброг домаћина односно пажњом доброг привредника.

VIII ЕТИЧКИ САВЕТ

Члан 20.

Остваривање и унапређивање етичких правила и стандарда утврђених овим Етичким кодексом прати Етички савет, које може основати Главни одбор СДСС-а, као своје савјетодавно тело.
Етички савет има председника и четири члана, које именује Главни одбор СДСС-а, као чланове сталног или аd hoc саветодавног тела.

Члан 21.

Етички савет даје Главном одбору СДСС-а мишљења и препоруке у вези примене овог Етичког кодекса или поводом притужби појединих чланова СДСС-а да ce лица на која се односе утврђена етичка правила и стандарди, понашају противно одредбама овог Етичког кодекса.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Овај Етички кодекс ће бити објављен на web-страници СДСС-а.

Члан 23.

Овај Етички кодекс ступа на снагу даном његовог доношења, а примењиват ће се осмог дана од његовог објављивања.

ГЛАВНИ ОДБОР

Наш број: 01-02-09/2015.
Вуковар, 23.03.2015.

П Р Е Д С Е Д Н И К :
Војислав Станимировић др. мед.